Bài diễn văn nhậm chức Tổng thống của Donald Trump | Bài toàn văn

Bài diễn văn nhậm chức Tổng thống của Donald Trump | Bài toàn văn

21/01/2017 Mức trung cấp
Trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Thưa Chánh án Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, xin cảm ơn.
Bài viết khác