Tổng thống Trump đề xướng một đạo luật đã tồn tại 20 năm

Tổng thống Trump đề xướng một đạo luật đã tồn tại 20 năm

24/06/2017 Mức cơ bản
Tổng thống Trump đã kêu gọi ủng hộ một đạo luật mới, cấm người nhập cư nhận phúc lợi ít nhất 5 năm tại cuộc mít tinh hôm thứ tư. Nhưng cả Trump cùng gần 6.000 người kiên quyết ủng hộ ông dường như đều không nhận ra rằng luật này đã tồn tại từ hơn 20 năm nay.
Hãy nói khi học tiếng Anh

Hãy nói khi học tiếng Anh

23/06/2017 Mức cơ bản
Bài viết khác