Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Ngành công nghiệp cao su Việt Nam chạm trán 'khủng hoảng trắng'

Ngành công nghiệp cao su Việt Nam chạm trán 'khủng hoảng trắng'

31/10/2016
Mức trung cấp

Vietnam’s rubber industry encounters ‘white crisis’

A sign of the times: The rubber price has fallen to $1,500 per ton from the highest peak of $4,000-5,000 per ton gained in 2011. 

Highway No 14, which connects Binh Phuoc district, was once covered by the green color of rubber trees. Rubber was compared to ‘white gold’ which brought prosperity to locals.

However, the situation is different now. Those who travel across Binh Phuoc, Tay Ninh, Binh Duong and Dong Nai may see bare and ragged rubber forests, and piles of felled rubber trees lying on the roads.

That is the consequence of the rubber latex price plunge, from $4,000-5,000 per ton in 2011 to $1,500 per ton now. There is no sign of the heyday returning. 

While the production cost is $2,000-2,200 per ton, the selling price is not higher than $1,500. This is why many farmers have felled rubber trees and shifted to grow other crops.

According to the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), in 2015 alone, about 6,000 hectares of rubber were chopped down. 

Binh Phuoc and Tay Ninh, the localities, which pioneered the ‘rubber growing movement’, have also pioneered the ‘rubber devastation movement’.

However, though many rubber fields have been cleared, the total rubber growing area in Vietnam is still larger than the area planned by the government (1 million hectares vs 800,000).

With the scale, according to IRSG (International Rubber Study Group) and Economist Intelligence Unit, Vietnam now ranks third in the world in terms of rubber production. 

The country is also facing the oversupply with the surplus of 147,000 tons in 2015.

In 2016, though Vietnam tried to control the output to avoid overproduction, it still has 3 million tons of rubber in stock, which is equal to 25 percent of total annual output.

Vietnam cannot cut down the output sharply to gather strength on clearing the inventory volume. Stopping the exploitation means letting rubber trees die.

Large-scale companies, especially the subsidiaries of the Vietnam Rubber Group (VRG) such as Dong Phu (DPR), Tay Ninh (TRC) and Phuoc Hoa (PHR) which can enjoy preferences in land access, have made heavy investments to develop their rubber fields.

DPR, for example, had poured VND800 billion by June 2016, into projects growing 6,300 hectares of rubber in Cambodia. 

DPR’s investment rate per hectare of rubber is equal to 60-70 percent of the average investment rate. This, plus the cost control measures, help DPR have production costs lower than the selling price.

However, it is still more difficult to make profits from growing rubber. DPR’s financial report showed that it was not rubber trees but liquidation and financial investment activities which had brought its major income.

Source: VIETNAMNET

 

 

Ngành công nghiệp cao su Việt Nam chạm trán 'khủng hoảng trắng'

Một dấu hiệu của thời điểm: Giá cao su đã giảm xuống 1,500 USD mỗi tấn từ đỉnh cao nhất là 4,000-5,000 USD mỗi tấn đạt được trong năm 2011.

Quốc lộ 14, nối huyện Bình Phước, đã từng được bao phủ bởi màu xanh của cây cao su. Cao su từng được so sánh với "vàng trắng" thứ mang sự thịnh vượng cho người dân địa phương.

Tuy nhiên tình hình hiện nay đã khác. Những người đi qua Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai có thể nhìn thấy nhiều vùng cao su trống trải và hàng đống cây cao su bị ngã nằm trên đường.

Đó là hậu quả của sự sụt giảm giá mủ cao su, từ 4,000-5,000 USD mỗi tấn trong năm 2011 xuống 1,500 USD mỗi tấn hiện nay.Thời hoàng kim này không có dấu hiệu quay trở lại.

Trong khi chi phí sản xuất là khoảng 2,000-2,200 USD mỗi tấn, giá bán lại không cao hơn 1,500 USD. Đây là lý do tại sao rất nhiều nông dân đã chặt bỏ cây cao su và chuyển sang trồng cây khác.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT), chỉ tính riêng trong năm 2015, khoảng có 6.000 héc-ta cao su đã bị chặt bỏ.

Bình Phước và Tây Ninh là hai tỉnh đi tiên phong trong 'phong trào trồng cao su', đồng thời cũng đi tiên phong trong việc 'chặt bỏ cây cao su'.

Tuy nhiên, mặc dù nhiều rừng cao su đã bị giải tỏa, tổng diện tích trồng cao su tại Việt Nam vẫn còn lớn hơn diện tích quy hoạch của chính phủ (1.000.000 héc-ta vs 800.000 héc-tac).

Với quy mô, theo IRSG (Rubber Study Group International) và Economist Intelligence Unit, Việt Nam hiện đứng thứ ba trên thế giới về sản xuất cao su.

Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình trạng thừa cung với thặng dư 147.000 tấn trong năm 2015.

Trong năm 2016, mặc dù Việt Nam đã cố gắng kiểm soát đầu ra để tránh việc sản xuất quá nhiều, thì vẫn có 3 triệu tấn cao su tồn kho, chiếm 25 phần trăm tổng sản lượng hàng năm.

Việt Nam không thể cắt giảm sản lượng đầu ra để tập hợp sức mạnh vào việc thanh toán bù trừ khối lượng hàng tồn kho. Dừng khai thác có nghĩa là để cây cao su chết.

Các công ty có quy mô lớn, đặc biệt là các công ty con của Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) như Đồng Phú (DPR), Tây Ninh (TRC) và Phước Hòa (PHR) là các đơn vị có thể được hưởng ưu đãi trong việc tiếp cận đất đai, đã thực hiện các khoản đầu tư lớn để phát triển các vườn cao su của họ.

DPR là một ví dụ, trong tháng Sáu năm 2016 đã rót 800 tỷ đồng cho các dự án phát triển 6.300 héc-ta cao su tại Campuchia.

Tỷ lệ đầu tư của DPR cho mỗi ha cao su chỉ bằng 60-70 phần trăm của mức đầu tư trung bình. Điều này, cộng với các biện pháp kiểm soát chi phí, giúp DPR có chi phí sản xuất thấp hơn so với giá bán.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn để tạo ra lợi nhuận từ việc trồng cao su. Báo cáo tài chính của DPR cho thấy rằng không phải cây cao su mà là thanh khoản và các hoạt động đầu tư tài chính đã mang lại thu nhập chính của doanh nghiệp.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục