Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Cuộc chiến vì loài ong

Chủ đề này được Ce Phan giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Battle For The Bees

It’s no secret that the number of bees around the world is decreasing. Bees are simply leaving their hives and never coming back. This is called Colony Collapse Disorder, or CCD. Scientists aren’t 100% sure why it’s happening, but it spells big trouble for humans. Many of the foods humans eat depend on bees for pollination.

Meet New York City resident Andrew Cote: a man with a mission. Andrew doesn’t let the surrounding concrete jungle stop him from keeping bees. He keeps over 75 hives throughout the city, mostly on rooftops. In fact, he’s even made a business out of it, servicing restaurants and hotels, like the Waldorf Astoria. At this famous hotel, Andrew helps them keep 360,000 honeybees in six hives on their 20th-floor rooftop. The honey is served to customers in their food, tea, and even a special honey-laced beer.

Andrew believes that the bee problem needs to be attacked on all fronts, so we shouldn’t let our urban environment prevent us from cultivating bees. Bees and humans can co-exist peacefully in the big city. In an interview with CNN, Andrew says, “Urban Beekeeping is like crack. It’s an obsession and there’s no turning back.”

Andrew doesn’t stop with New York City. He’s also head of Bees without Borders. This organization works to create or revive bee colonies all over the world, in places like Africa, Central and South America, Eastern Europe, and Asia. At least once a year, he and his team travel to a remote location and share their beekeeping knowledge with the local community. This helps bees make a comeback in areas where they are disappearing.

Another person who’s generating lots of buzz is Chris Burley. He’s attacking the bee problem with a plan to grow what bees love the most: wildflowers. To do this, he started a company called Seedles, which makes pellets that look like candies. However, these bright little balls are actually made from compost, clay, and wildflower seeds.

All you need to do is walk around and throw the pellets on the ground wherever you want. That’s it. When it rains, they dissolve into the soil and wildflowers will grow. Buy a bunch of Seedles, take a stroll through the city, and you could be the next Johnny Appleseed of the bee world, growing flowers that bees need to survive.

Complex problems need creative solutions. Without people like Andrew and Chris working to save the bees, our dinner plates could look a whole lot less appetizing in the years to come.

Source: Deep English

 

 

Cuộc chiến vì loài ong

Không phải là điều bí ẩn khi số lượng ong trên toàn thế giới đang giảm dần. Loài ong đơn giản là đang rời khỏi tổ của chúng và không bao giờ quay trở lại nữa. Điều này được gọi là Colony Collapse Disorder (Sự rối loạn vỡ tổ) hoặc CCD. Các nhà khoa học không chắc chắn 100% tại sao điều đó lại diễn ra, nhưng nó báo hiệu một rắc rối lớn cho con người. Nhiều loại thực phẩm con người ăn phụ thuộc vào sự thụ phấn của loài ong.

Gặp gỡ một cư dân của thành phố New York Andrew Cote: người đàn ông với một sứ mệnh. Andrew không để rừng bê tông xung quanh mình ngăn cản việc anh nuôi ong. Anh đang nuôi hơn 75 tổ ong khắp thành phố, chủ yếu là trên nóc nhà. Trong thực tế, anh thậm chí còn kinh doanh từ chúng, cung cấp cho các nhà hàng và khách sạn, như Waldorf Astoria. Tại khách sạn nổi tiếng này, Andrew giúp họ giữ 360,000 mật ong trong 6 tổ ong trên mái nhà của tầng thứ 20. Mật ong được phục vụ cho khách hàng trong món ăn, trà, và thậm chí một loại bia tẩm mật ong đặc biệt.

Andrew tin rằng vấn đề của loài ong cần được thực hiện trên mọi phương diện, vì vậy chúng ta không nên để môi trường đô thị ngăn cản chúng ta nuôi những loài ong. Loài ong và con người có thể cùng tồn tại hòa bình trong một thành phố lớn. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Andrew nói rằng "Nghề nuôi ong ở đô thị như là một niềm vui thú. Đó là một nỗi ám ảnh và không có đường quay lại."

Andrew không chỉ dừng lại ở thành phố New York. Anh cũng là người đứng đầu tổ chức về loài ong không biên giới . Tổ chức này làm việc để tạo hoặc làm lại những tổ ong trên toàn thế giới, ở những nơi như châu Phi, Trung và Nam Mỹ, Đông Âu và châu Á. Ít nhất một năm một lần, anh và đội của mình đi đến một địa điểm xa xôi và chia sẻ kiến thức nuôi ong của họ cho cộng đồng địa phương. Điều này giúp những con ong tìm đường quay trở lại nơi mà chúng đang dần biến mất.

Một người khác nữa tạo nên nhiều sự hứng khởi đó là Chris Burley. Anh đang bắt tay vào vấn đề của loài ong với một kế hoạch trồng những gì mà loài ong yêu thích nhất: các loại hoa dại. Để làm việc này, anh đã mở một công ty có tên Seedles, nơi tạo những viên tròn nhỏ giống những viên kẹo. Tuy nhiên, những viên nhỏ tươi sáng này thực sự được làm từ phân trộn, đất sét và hạt giống hoa dại.

Tất cả những gì bạn cần làm là đi bộ xung quanh và rải những viên nhỏ này xuống đất bất kỳ chổ nào bạn muốn. Thế là xong. Khi trời mưa, chúng sẽ tan ra thành đất và hoa dại sẽ mọc lên. Mua một bịch Seedles, đi dạo quanh thành phố và bạn có thể trở thành một Johnny Appleseed kế tiếp của thế giới loài ong, trồng hoa điều mà loài ong cần để sống sót.

Những vấn đề phức tạp cần tạo ra những giải pháp. Không có những người như Andrew và Chris làm công việc cứu những con ong, thì đĩa thức ăn tối của chúng ta có thể trông thiếu rất nhiều món ăn ngon miệng trong những năm tới.

 

Dịch bởi: FAVOR