Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Người Việt đọc bao nhiêu cuốn sách mỗi tháng?

Người Việt đọc bao nhiêu cuốn sách mỗi tháng?

06/07/2016
Mức căn bản

How many books do Vietnamese read each month?

Vietnamese read an average of four books a year, including 2.8 textbooks and 1.2 books of other different kinds, according to the Center for Vietnam and South East Asia Studies.

This issue emerged after a local newspaper reported that every student of a primary school in Nago City of Okianawa in Japan reads 20 books a month.

Meanwhile, the survey by the Center for Vietnam and South East Asia Studies shows a quite different situation in Vietnam.

At least 26 percent of Vietnamese do not read books, 44 percent read books occasionally and only 30 percent read books regularly.

Only 8-10 percent of the total population are regular readers at libraries.

Why do Japanese still like reading books though they live in a busy and dynamic society, but Vietnamese don’t have the habit of reading books?

Thanh Phan, deputy director of the Center for Vietnam and South East Asia Studies, believes that the development of the information technology environment has had impact on people’s activities.

For example, Vietnam has a high number of TV channels, which provide entertainment and news programs. The internet is also popular. Vietnamese people like going to Internet cafes to chat, read news on websites, or play games.

Nearly all Vietnamese parents use high-tech devices. Many of them use more than one mobile device, including smartphones and tablets. In Vietnam, children aged two or three can use smartphones or iPads.

In urban areas, Vietnamese parents give mobile devices to their children to play, so that the kids don’t disturb them.

The second reason, according to Phan, is the education method Vietnamese use. Children in families and students at schools are not advised to read books.

“Japanese children like reading books because their parents teach them to read books,” Phan explained.

“Japanese parents get their children into the habit of receiving information and knowledge from books, not from TV or smartphones,” he said, adding that he can see Japanese reading books everywhere, on streets, on buses and the subway.

Meanwhile, Prof Nguyen Van Tuan from the New South Wales University, believes that many Vietnamese do not read because there are not many interesting books available.

The Ministry of Culture, Sports, & Tourism three years ago released a report saying that Vietnamese people read 0.8 books a year on average.

Source: VIETNAMNET

 

 

Người Việt đọc bao nhiêu cuốn sách mỗi tháng?

Người Việt Nam đọc trung bình bốn cuốn sách một năm, bao gồm 2,8 sách giáo khoa và 1.2 sách các loại khác, theo Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á.

Vấn đề này xuất hiện sau khi một tờ báo trong nước đưa tin rằng mọi học sinh của một trường tiểu học ở thành phố Nago Okinawa ở Nhật Bản đọc 20 cuốn sách mỗi tháng.

Trong khi đó, cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á cho thấy một tình hình hoàn toàn khác ở Việt Nam.

Có ít nhất 26 phần trăm người Việt không đọc sách, 44 phần trăm thỉnh thoảng có đọc sách và chỉ có 30 phần trăm đọc sách thường xuyên.

Chỉ có 8-10 phần trăm trong tổng dân số là độc giả thường xuyên tại các thư viện.

Tại sao người Nhật Bản vẫn thích đọc sách mặc dù họ sống trong một xã hội bận rộn và năng động, nhưng người Việt Nam lại không có thói quen đọc sách?

PGS, T.S Thành Phần, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á cho rằng sự phát triển của môi trường công nghệ thông tin đã có tác động vào các hoạt động của con người.

Ví dụ, Việt Nam có một số lượng lớn các kênh truyền hình, trong đó cung cấp các chương trình giải trí và tin tức. Internet cũng phổ biến. Người Việt thích đi đến quán cà phê Internet để chat, đọc tin tức trên các trang web, hoặc chơi trò chơi.

Gần như tất cả các bậc cha mẹ Việt Nam đều sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Nhiều người trong số họ sử dụng nhiều hơn một thiết bị di động, bao gồm cả điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ở Việt Nam, trẻ em từ hai hoặc ba tuổi có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc iPad.

Tại các khu vực đô thị, nhiều bậc cha mẹ người Việt cung cấp các thiết bị di động cho con em mình để chơi, vì vậy chúng sẽ không làm phiền họ.

Lý do thứ hai, theo ông Phần, là phương pháp giáo dục mà người Việt sử dụng. Trẻ em trong các gia đình và học sinh tại các trường học không được khuyến khích đọc sách.

"Trẻ em Nhật Bản thích đọc sách vì cha mẹ dạy họ phải đọc sách," ông Phần giải thích.

"Cha mẹ người Nhật Bản giúp con cái của họ tiếp cận các thói quen tiếp nhận thông tin và kiến thức từ sách vở, không phải từ TV hay điện thoại thông minh" ông nói, và thêm rằng ông có thể thấy người Nhật Bản đọc sách ở khắp mọi nơi, trên đường phố, trên xe buýt và tàu điện ngầm.

Trong khi đó, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales, cho rằng nhiều người Việt Nam không đọc sách vì không có nhiều cuốn sách thú vị.

Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch & ba năm trước đã phát hành một báo cáo nói rằng người Việt đọc trung bình 0,8 cuốn sách mỗi năm.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục