Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhiều công ty sẽ trả 2000 USD một tháng cho sinh viên mới tốt nghiệp

Nhiều công ty sẽ trả 2000 USD một tháng cho sinh viên mới tốt nghiệp

11/01/2017
Mức trung cấp

Companies to pay $2,000 a month to new university graduates

Some Vietnamese companies have confirmed they are willing to offer monthly pay of $2,000 to new university graduates.

Le Quang Tien, former vice president of FPT, the Vietnamese largest information technology group, conducted a mini survey on salaries for new graduates after a debate about the issue was raised. 

A debate among the public had occurred after Pham Thi Thanh, a university student, asked “How can I need to learn and work to to receive a starting salary of $2,000?”.

The question by the student of the Academy of Cryptographic Techniques, raised at a discussion on the role and responsibility of the young generation in the information society, was seen as unreasonable. 

A report of VietnamWorks, one of the best known job networks in Vietnam, showed that new school graduates can expect the pay of between $251 and $500 a month, or 4-8 times lower than the dreamed level. 

VietnamWorks confirmed that no case of new school graduates receiving such a high salary level has been recorded in its database. 

However, FPT Software, a subsidiary of FPT, specializing in making software products and CMC, also a technology firm, said they are willing to pay $2,000 to coders who are fluent in Japanese.

McKenzie also said it would offer the salary to finance consultancy officers, and some companies would give the sum to IT administrators.

However, Hoang Nam Tien, president of FPT Software, stressed that the $2,000 salary would only be offered to candidates fluent in Japanese, with N2 or N1 certificates and programming languages, who were recruited and worked in Japan. 

Meanwhile, a source from Viettel, a military firm, said Viettel pays $2,000 a month to some new graduates who have special requirements. The employees belong to a group of special workers who commit to work for Viettel for 10 years and accept to work on site if they are sent to any foreign market that Viettel invests in.

The group is called the ’10-year workers’. It includes a young officer, who discontinued  study for a master’s degree at Hanoi Law School and joined Viettel. The officer has left for Tanzania. 

Truong Gia Binh, president of FPT, commented that it is not difficult for new graduates to have a $2,000 salary. However, at FPT, only 155 officers receive more than $2,000 and none of them are new graduates.

Source: VIETNAMNET

 

 

Những công ty sẵn sàng trả 2000 USD một tháng cho sinh viên mới tốt nghiệp

Một số công ty Việt nam đã khẳng định họ sẵn sàng để chi trả 2.000 USD cho sinh viên mới tốt nghiệp.

Ông Lê Quang Tiến, phó Giám đốc công ty FPT, tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đã tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ về tiền lương dành cho sinh viên mới tốt nghiệp sau một cuộc thảo luận về chuyện tăng lương.

Một cuộc thảo luận giữa công chúng đã lóe lên sau khi em Phạm Thị Thanh, một sinh viên, đã hỏi " Em cần học và làm làm việc như thế nào để nhận một mức lương khởi điểm 2.000 USD."?

Câu hỏi được đặt ra bởi sinh viên của trường Học viện Kỹ thuật Mật mã, đã tạo ra sự tranh luận về vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xã hội công nghệ thông tin, và đó được xem bất hợp lý.

Một báo cáo của Vietnam Works, một trong những trang mạng công việc nổi tiếng ở Việt Nam, đã chỉ ra rằng nhiều sinh viên mới tốt nghiệp có thể mong chờ được trả giữ 251 USD và 500 USD một tháng, hoặc 4-8 lần thấp hơn mức lương mơ ước.

VietnamWorks đã khẳng định rằng không có trường hợp nào sinh viên mới ra trường nhận một mức lương cao được ghi trong hồ sơ xin việc.

Tuy nhiên, công ty phần mềm FT, một chi nhánh của FPT, chuyên sản xuất sản phẩm phần mềm và CMC, cũng là một hãng công nghệ thông tin, đã nói họ sẵn sàng chi trả 2000 USD dành cho những lập trình viên thành thạo tiếng Nhật.

Ông Mckensize cũng đã nói rằng sẽ trả lương cho các chuyên viên tư vấn, và một số công ty cũng có mức lương như vậy dành cho các quản trị viên công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, ông Hoàng Nam Tiến, giám đốc FPT, đã nhấn mạnh rằng lương 2000 USD sẽ chỉ được đề nghị tới những người ứng viên thông thạo tiếng Nhật, với chứng chỉ N2 hoặc N1 và giỏi ngôn ngữ lập trình, được tuyển dụng và làm việc tại Nhật Bản.

Trong đó, một nguồn tin từ Viettel, một công ty của quân đội, đã nói Viettel chi trả 2000 USD một tháng dành cho những sinh viên mới tốt nghiệp có những điều khoản đặc biệt. Người lao động thuộc một nhóm lao động đặc biệt cam kết làm việc cho Viettel 10 năm và chấp nhận công việc trên toàn bộ mạng lưới nếu họ được điều đến bất cứ thị trường nước ngoài nào mà Viettel đầu tư vào.

Nhóm được gọi là 'Những nhân viên 10 năm". Trong có một nhân viên trẻ, đã ngừng nghiên cứu thạc sĩ ở trường Đại học Luật Hà Nội và tham gia làm việc cho Viettel. Nhân viên này đã tới Tanzania.

Ông Trương Gia Bình, tổng giám đốc PFT, đã khẳng định rằng thật khó cho những sinh viên mới tốt nghiệp để có lương 2.000 USD. Tuy nhiên, tại FPT, chỉ có 155 nhân viên nhận hơn 2000 USD và không một ai trong số đó là sinh viên mới tốt nghiệp.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 09/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục