Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhiều môn ngoại ngữ được giảng dạy tại các trường học

Nhiều môn ngoại ngữ được giảng dạy tại các trường học

03/10/2016
Mức trung cấp

More foreign languages to be taught at schools

Japanese, Korean, Russian, Chinese, French and German will be taught at general schools in Hanoi and HCMC before being applied on a large scale throughout the country.

Under the program to teach Japanese at the national educational system in 2016-2026, Japanese will be taught at 300 primary schools and 10,000 students will be the beneficiaries of the program.

Since September 15, four primary schools in Hanoi and one school in HCMC began teaching Japanese to third graders. 

These include the state-owned Nguyen Du, Khuong Thuong, Chu Van An and the privately-run Gateway International in Hanoi, and the Vietnam-Australia International School in HCMC.

At the schools, students learn Japanese as the first foreign language with four periods (one period lasts 45 minutes) a week.

According to Bui Thi Dieu Ngoc, headmaster of Nguyen Du Primary School in Hanoi, Japanese teaching is applied on a trial basis to second and third graders.

“It’s still too early say about the result, but I believe students would feel elated with the foreign language. All the teachers are very enthusiastic,” Ngoc said.

Nguyen Thi Thanh Ha, headmaster of Khuong Thuong Primary School in Hanoi, said she had a meeting with second and third graders’ parents before running the program. After raising questions and listening to the answers, 100 percent of them agreed to let their children learn Japanese.

When asked about the quality of teachers and the syllabus, Ha said the teachers are selected by the national program on teaching foreign languages by 2020.

Under the national program on teaching foreign languages by 2020, the Ministry of Education and Training will organize the teaching of Russian, Chinese and Japanese as first foreign languages. The teaching of Japanese begins from the 2016-2017 academic year.

The ministry is building up the curricula for teaching Russian and Chinese. It is expected students will learn these languages from the third to 12th grades.

Meanwhile, Korean, French and German would be taught on a trial basis as second foreign languages. In the 2016-2017 academic year, Korean will be taught to sixth and 10th graders at some schools in Hanoi and HCMC. In 2017-2025, the language would be taught at other grades of secondary and high schools. 

After the pilot period, the schools which have conditions and demand will continue the teaching of Korean as a second foreign language.

According to the HCMC Education and Training Department, in the 2015-2016 academic year, with support from the Germany Embassy and ZFA, the teaching of German as foreign language (5 periods a week) was applied to 42 sixth graders of Le Quy Don Secondary School.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nhiều môn ngoại ngữ được giảng dạy tại các trường học

Tiếng Nhật, Hàn, Nga, Trung, Pháp và Đức sẽ được giảng dạy tại các trường phổ thông ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trước khi được áp dụng trên quy mô lớn trong cả nước.

Theo chương trình dạy tiếng Nhật tại hệ thống giáo dục quốc gia trong giai đoạn 2016-2026, tiếng Nhật sẽ được giảng dạy tại 300 trường tiểu học và 10.000 học sinh sẽ được hưởng lợi từ chương trình.

Kể từ ngày 15 tháng 9, bốn trường tiểu học ở Hà Nội và một ở TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu dạy tiếng Nhật cho học sinh lớp ba.

Các trường này bao gồm trường công lập Nguyễn Du, Khương Thượng, Chu Văn An và trường Quốc tế Gateway tư nhân tại Hà Nội và Trường Quốc tế Việt - Úc tại TP. HCM.

Tại các trường học, học sinh được học tiếng Nhật như là ngoại ngữ đầu tiên với bốn tiết (một tiết kéo dài 45 phút) một tuần.

Theo Bà Bùi Thị Diệu Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Du ở Hà Nội, việc dạy tiếng Nhật được áp dụng trên cơ sở thử nghiệm cho học sinh lớp hai và ba.

"Vẫn còn quá sớm để nói về kết quả, nhưng tôi tin rằng học sinh sẽ cảm thấy thú vị với các môn ngoại ngữ. Tất cả các giáo viên đều rất nhiệt tình" bà Ngọc nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Khương Thượng, Hà Nội, cho biết bà đã có một cuộc họp với cha mẹ học sinh lớp hai và ba 'trước khi vận hành chương trình. Sau khi đưa ra câu hỏi và lắng nghe câu trả lời, 100 phần trăm trong số họ đồng ý cho con em mình học tiếng Nhật.

Khi được hỏi về chất lượng giáo viên và các giáo trình, bà Hà cho biết các giáo viên được lựa chọn bởi chương trình quốc gia về giảng dạy ngoại ngữ vào năm 2020.

Theo chương trình quốc gia về giảng dạy ngoại ngữ đến năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức giảng dạy tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Nhật như là môn ngoại ngữ đầu tiên. Việc dạy tiếng Nhật sẽ bắt đầu từ năm học 2016-2017.

Bộ đang xây dựng chương trình giảng dạy tiếng Nga và tiếng Trung. Dự kiến học sinh sẽ được học những ngoại ngữ này từ lớp ba đến lớp 12.

Trong khi đó tiếng Hàn Quốc, Pháp và Đức sẽ được giảng dạy trên cơ sở thử nghiệm là ngoại ngữ thứ hai. Trong năm học 2016-2017, tiếng Hàn Quốc sẽ được giảng dạy cho học sinh lớp 6 và 10 tại một số trường ở Hà Nội và TP HCM. Trong giai đoạn 2017-2025, các ngôn ngữ này sẽ được giảng dạy tại các khối lớp khác của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Sau thời gian thí điểm, các trường có điều kiện và nhu cầu sẽ tiếp tục giảng dạy tiếng Hàn Quốc như một ngoại ngữ thứ hai.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, trong năm học 2015-2016, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đức và ZFA, việc dạy tiếng Đức như ngoại ngữ (5 tiết một tuần) sẽ được áp dụng cho 42 học sinh lớp sáu của trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục