Bài viết liên quan:

Các câu hỏi này được sử dụng trong phần thực hành hỏi đáp về chủ đề Colors (Màu sắc) trong các lớp học tiếng Anh giao tiếp cũng như IELTS tại trung tâm Anh ngữ CEP. Để xem thêm các chủ đề khác được cập nhật theo thời gian thực, bạn có thể truy cập vào hệ thống Timeline Learning để xem các chủ đề mới được Ce Phan biên soạn và giới thiệu hàng tuần. 

Tuần qua Ce Phan đã biên soạn và giới thiệu chủ đề tiếng Anh Nhuộm màu thế giới trong tôi (color my world). Để thực hành tốt nhất chủ đề này, bạn nên học qua các từ vựng, các cụm từ tiếng Anh thông dụng nói màu sắc trước khi thực hành trả lời các câu hỏi bên dưới. 

Nhóm 1

1. What is your favorite color?

2. Is color important to you?

3. Does color affect your emotions?

4. Imagine being in a room where everything is dark blue how would you feel? What if the room was red? Black? Yellow? Pink?

5. Why do you think colors affect humans so much?

6. Do you think that certain colors are only for boys or only for girls?

7. Which colors do guys usually like more? How about girls?

 

 

Nhóm 2

8. Why do you think there is a difference?

9. If you HAD to change your hair color, what color would you change it to?

10. Most electronics are either black, silver or white. Why do you think this is? Do you think we will have more colorful electronics in the future?

11. Colorful tattoos are becoming more popular in places like America. Do you think they will become as popular in your country? Why or why not? Would you ever get a tattoo? Why or why not?

12. Pink and purple are rarely worn by men in western cultures, why do you think this is?

13. If you bought a car, what color would it be? 

14. Can you think of some examples of camouflage in daily life?

 

Tác giả: Ce Phan