The important things in life

A philosophy professor stood before his class with some items on the table in front of him. When the class began, wordlessly he picked up a very large and empty mayonnaise jar and proceeded to fill it with rocks, about 2 inches in diameter.

He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was.

So the professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles, of course, rolled into the open areas between the rocks.

He then asked the students again if the jar was full. They agreed it was.

The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up the remaining open areas of the jar.

He then asked once more if the jar was full. The students responded with a unanimous “Yes.”

“Now,” said the professor, “I want you to recognize that this jar represents your life. The rocks are the important things – your family, your partner, your health, your children – things that if everything else was lost and only they remained, your life would still be full. The pebbles are the other things that matter – like your job, your house, your car. The sand is everything else, the small stuff.”

“If you put the sand into the jar first,” he continued, “there is no room for the pebbles or the rocks. The same goes for your life. If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are important to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Play with your children. Take your partner out dancing. There will always be time to go to work, clean the house, give a dinner party, or fix the disposal.”

“Take care of the rocks first – the things that really matter. Set your priorities. The rest is just sand.”

Source: academictips.org

 

 

Những thứ quan trọng trong cuộc đời

Một giáo sư triết học đứng trước lớp học của mình với một vật trên bàn trước mặt ông ấy. Khi lớp học bắt đầu, không nói lời nào, ông cầm một bình mayonnaise lớn và trống rỗng và bắt đầu làm đầy nó với đá, đường kính khoảng 2 inch.

Sau đó ông ấy hỏi những người sinh viên liệu cái lọ này đã được làm đầy chưa. Tất cả họ đều đồng ý rằng cái lọ đã đầy rồi.

Sau đó, giáo sư cầm một hộp đầy các viên sỏi và đổ chúng vào bình. Ông lắc bình nhẹ. Tất nhiên là, các viên sỏi lăn vào các khe hở giữa các viên đá.

Sau đó, ông ấy lại hỏi các sinh viên liệu cái hũ này có được làm đầy chưa. Họ đã đồng ý là đã đầy rồi.

Vị giáo sư lại nhấc lên một hộp cát và đổ nó vào bình. Tất nhiên, cát hạt cát lấp đầy các khu vực trống còn lại của chiếc bình.

Sau đó ông ấy lại hỏi những sinh viên một lần nữa cái bình này đã được làm đầy chưa. Các sinh viên đều nhất trí đồng ý đã đầy rồi.

"Ngay lúc này", vị giáo sư nói "Tôi muốn bạn nhận ra những chiếc bình này đại diện cho cuộc đời các bạn. Những viên sỏi là những thứ quan trọng nhất - gia đình bạn, bạn đồng hành, sức khỏe của bạn, con cái của bạn - tất cả những gì mà nếu mọi thứ mất đi và chỉ còn họ, thì cuộc sống của bạn vẫn thấy đầy đủ. Những viên đá cuội là những thứ khác - như công việc của bạn,ngôi nhà của bạn, xe của bạn. Còn những hạt các là những điều còn lại, những thứ nhỏ lặt vặt.

"Nếu bạn đặt cát vào trong chiếc hộp đầu tiên", anh ấy tiếp tục, "sẽ chẳng còn chỗ trống cho những viên sỏi hoặc những viên đá. Những thứ vậy sẽ như sẽ rời khỏi cuộc đời bạn. Nếu bạn dành thời gian và năng lượng của mình vào những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn, bạn sẽ không còn khoảng trống cho những điều quan trọng với bạn. Hãy chú ý tới những thứ mà hướng bạn đến với niềm hạnh phúc của bạn. Hãy chơi với những đứa con của bạn. Cùng bạn đời khiêu vũ. Sẽ luôn có thời gian để làm việc, lau dọn nhà cửa, đi tiệc buổi tối hoặc sửa chữa những đồ bị hỏng.

"Hãy chăm sóc những viên đá đầu tiên - những điều thực sự quan trọng. Thiết lập sự ưu tiên của bạn. Phần còn lại chỉ là những hạt cát."

 

Dịch bởi: Tamsiro