Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Những lỗ hổng pháp lý khiến cho việc kiểm soát chất lượng không khí là điều không thể

Những lỗ hổng pháp lý khiến cho việc kiểm soát chất lượng không khí là điều không thể

23/09/2017
Mức căn bản

Legal loopholes make it impossible to control air quality

Vietnam’s legal loopholes on regulations of air quality need to be eliminated immediately, experts say.

Air quality control has not improved considerably as Vietnam still doesn’t have technical regulations for odors and indoor air. The current laws do not clearly stipulate total volume of emissions and time of discharge.

A scientist explained that the lack of regulation on the time of discharge worsens air pollution, because when many factories discharge waste at the same time, the emissions-receiving sources become overloaded.

The volume of emissions in the air depends on the scale or fields of operation of industrial facilities. Therefore, different enterprises will require different waste treatment processes. 

The current legal framework also doesn’t include regulations on supervision of enterprises’ emissions treatment, while the emissions licensing system still has not been activated. 

Emissions treatment now depends on investors’ commitments stated in reports on possible impact on the environment they have to submit before implementing projects. 

Industrial production workshops all have to carry out periodic environmental monitoring. However, most of them don’t perform emissions monitoring in the chimneys.

The 2014 Environment Protection Law, the 2005 Civil Code and government decree 113 have regulations on damage to the earth, water and wild animals, but don’t have regulations on damages to the air environment and compensation for the damages.

The current laws stipulate that households should take responsibility for controlling air pollution, but don’t specifically stipulate sanctions to be applied to households and individuals who discharge emissions and cause noise.

Le Hoai Nam, director of the Pollution Control Agency under the Ministry of Natural Resources and the Environment (MONRE), said while there are many legal documents related to the control of water waste, solid waste and hazardous waste, the documents related to air control are still lacking. 

It is easier to catch enterprises discharging solid and water waste because evidence can be found easily. But it is much more difficult to accuse enterprises of polluting the air, because evidence may be swept away by the wind or lost once machines stop working.

Environmentalists have unanimously called for a new law to specifically deal with air quality control. 

China, for example, has a 2000 law on pollution prevention and control which stipulates that businesses that violate the law and pollute the air may be fined up to 500,000 yuan.

Source: VIETNAMNET

 

 

Những lỗ hổng pháp lý khiến cho việc kiểm soát chất lượng không khí là điều không thể

Các chuyên gia cho biết những lỗ hổng pháp lý của Việt Nam trong các quy định về chất lượng không khí cần được loại bỏ ngay lập tức.

Việc kiểm soát chất lượng không khí đã không được cải thiện đáng kể do Việt Nam vẫn chưa có những quy định chuyên môn về các loại mùi và không khí trong nhà. Các luật hiện hành không quy định rõ khối lượng và thời gian xả thải.

Một nhà khoa học giải thích rằng việc thiếu quy định về thời gian xả thải làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí, bởi vì khi nhiều nhà máy xả thải cùng một lúc, nguồn tiếp nhận lượng khí thải sẽ trở nên quá tải.

Khối lượng xả thải vào không khí phụ thuộc vào quy mô hoặc lĩnh vực hoạt động của các cơ sở công nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp khác nhau sẽ đòi hỏi những quy trình xử lý khí thải khác nhau.

Khung pháp lý hiện hành cũng không bao gồm các quy định về giám sát xử lý khí thải của doanh nghiệp, trong khi hệ thống cấp phép xả thải vẫn chưa đi vào hoạt động.

Công tác xử lý khí thải hiện nay phụ thuộc vào cam kết của các nhà đầu tư, những cam kết này được tuyên bố trong các báo cáo về tác động có thể ảnh hưởng đến môi trường mà họ phải trình lên trước khi thực hiện dự án.

Các xưởng sản xuất công nghiệp đều phải thực hiện giám sát định kỳ về môi trường. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ không thực hiện việc giám sát lượng khí thải ở các ống khói.

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Luật Dân sự năm 2005 và Nghị định 113 của Chính phủ có các quy định về việc gây ra thiệt hại đối với đất, nước và động vật hoang dã, nhưng không có quy định đối với việc gây ra thiệt hại đối với môi trường không khí và hướng bồi thường thiệt hại.

Các luật hiện hành quy định rằng các hộ gia đình nên chịu trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm không khí nhưng không quy định cụ thể các biện pháp xử phạt áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân xả khí thải và gây ồn.

Ông Lê Hoài Nam, Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết mặc dù có nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm soát nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại, nhưng vẫn còn thiếu các tài liệu liên quan đến kiểm soát không khí.

Người ta dễ dàng bắt được các doanh nghiệp xả ra chất thải rắn và nước thải vì có thể tìm thấy bằng chứng một cách dễ dàng. Nhưng rất khó để kết tội các doanh nghiệp gây ô nhiễm không khí, bởi vì bằng chứng có thể bị cuốn đi bởi gió hoặc biến mất khi máy ngừng hoạt động.

Các nhà môi trường đã nhất trí kêu gọi một bộ luật mới nhằm giải quyết cụ thể vấn đề kiểm soát chất lượng không khí.

Chẳng hạn, Trung Quốc có 2000 đạo luật về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm, những luật này quy định rằng các doanh nghiệp vi phạm pháp luật và gây ô nhiễm không khí có thể bị phạt tới 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục