Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Những người đàn ông đến thăm Việt Nam và bắt đầu gây quỹ giáo dục

Những người đàn ông đến thăm Việt Nam và bắt đầu gây quỹ giáo dục

02/08/2016
Mức trung cấp

Local men visiting Vietnam started educational foundation

Vince Grimm and Will Katz of Villas in Lower Township, visited Vietnam as tourists in 2000, and ended up making friends with their tour guide. The connection they made led to an educational foundation supporting fatherless children in a country over 8,000 miles away. 

Grimm and Katz were on a tour that included Vietnam, Cambodia, and Laos. Grimm, who had spent two years in Korea after the war, and had visited Japan, said East Asia fascinated him. He said he and Katz decided to take a tour of the three Southeast Asian countries, starting in Ho Chi Minh (formerly Saigon) in the south and working their way north.

Along the way, Grimm and Katz got to know their tour guide, Nguyen Yuan Quynh, who Grimm calls Quynh (Quinn). Once in the north, Quynh invited the pair to his home to meet his family and to show him around, taking them off the established tour routes. As the tour was ending, Grimm asked if there was a chance they could meet again if the American men returned to Vietnam. They kept in touch and the following year Grimm and Katz returned for six weeks and took on Quynh as their tour guide.

This time they visited a small village called Lim in Bac Ninh Province, located about an hour outside Hanoi. Quynh’s mother was getting to retire as a school principal, and she told the men about a real problem in the area – fatherless children. According to Grimm, once a father dies the family has virtually no means of support. He said widowed mothers have few options to work other than going into the rice paddies, where they have to deal with snakes, mosquitoes, and with developing arthritis from the back-breaking work.

“It’s a very difficult life,” Grimm said. “And a lot of the time they don’t make enough to send their kids to school.”

Grimm and Katz wanted to start an educational foundation to help keep the kids of Lim in school. With Quynh’s help they found out what they needed to do, including being interviewed by local politicians.

“In the meantime, Quynh’s father died,” Grimm said.

Grimm said they wanted to name the foundation after Quynh’s father, which baffled the local authorities.

“They said, ‘Why would you name it after someone who was dead?’” Grimm said.

With Quynh’s help throughout the process, including translating all the documents,” they set up the foundation on the Vietnam side. Grimm said they approached the Internal Revenue Service about setting up a 501c3 in the United States.

“We were the only foundation set up by the IRS without using a lawyer,” Grimm said. “The IRS guided us through everything.”

In 2006, the Nguyen Yuan Quynh-VinceWill Education Foundation was established.

Grimm said they visit Vietnam every other year now, visiting the foundation which sponsors 21 children. Grimm said no money goes to the children – they receive school supplies, school jackets, and a small tax that is paid to the district. He said the exception to the no-money policy is when kids are at the top of their class, when they get “a couple dollars” as a reward.

“We had a couple kids get scholarships to university,” Grimm said.

Grimm is president of the foundation, Katz vice-president, and Quynh vice president of operations in Vietnam. They keep in touch electronically, and Grimm said plans are being made to continue the foundation after they are gone.

“Our estate will be part of the foundation,” he said.

Grimm and Katz are making their next visit to Vietnam on March 19. They will carry 25 knitted hats made by members of the local Scarf It Up group, whose members knit or crochet hats, scarves, and blankets, which are generally donated locally. Grimm said Vietnam is 2,000 miles long, and the weather is quite different between the north and south.

“The village of Lim is close to the Chinese border and the weather can get cold,” Grimm said.

During a trip in March 2014 they delivered 40 hats, and he said the kids were very excited to get them.

Giving a brief description of what Vietnam is like today, Grim said Vietnam has its own version of a free market economy. He said individuals can own their own home or a business. He said a common sort of business was repairing and selling used shoes or used clothing. He said there are many restaurants that operate on the sidewalks at night. Western or western-style businesses have also made inroads into Vietnam. He said he saw KFC, convenience stores, and something similar to a Walmart.

Grimm said they seem to see many changes every time they go back to Vietnam.

“The younger kids have gotten so fashion conscious,” he said.

Grimm said he has always felt safe while in Vietnam, never experiencing any hostility or anti-American sentiments – not that they have forgotten about the war.

“They have their own version of what they call ‘The American War’,” he said.

Grimm said Communist leader Ho Chi Minh had studied and lived in the United States, and had even asked the United States to help remove the colonial French.

Vince Grimm (standing, center) is shown with members of Scarf It Up, who donated handmade hats to his educational foundation. Grimm and his partner, Will Katz, started a foundation in 2006 to help fatherless children in Vietnam attend school.

 

Những người đàn ông đến thăm Việt Nam và bắt đầu gây quỹ giáo dục

Ngài Vince Grim và Will Katz của Villas ở Lower Township, đã có chuyến thăm tới Việt Nam vào năm 2000, và đã kết thúc việc kết bạn với hướng dẫn viên du lịch của họ. Sự liên lạc họ đã đưa đến một quỹ giáo dục sự ủng hộ những trẻ em mồ côi cha trong một quốc gia hơn 8,000 dặm.

Ông Grimm và Katz đã có một chuyển đi bao gồm Việt Nam, Camphuchia và Lào. Ngài Grim đã dành 2 năm ở Hàn quốc sau chiến tranh, và đã có chuyến thăm tới Nhật bản, nói Phía Đông Asia đã mê hoặc anh ấy. Anh ấy chia sẻ anh và Ngài Katz đã có một chuyến đi tới 3 nước Đông Nam Á, bắt đầu tư Tp.Hồ Chí Minh vào phía Nam và làm việc theo cách miền bắc của họ

Theo suốt hành trình, Ngài Grimm và Katz đã tìm hiểu tour hướng dẫn du lịch, Ông Nguyễn Yuan Quỳnh, Ngài Grim gọi là Quỳnh (Quinn). Một lần vào miền Bắc, Ông Quỳnh đã mời cặp đôi này tới nhà để gặp gỡ gia đình và để giới thiệu anh ấy, cuộc nói chuyeenje được thiết lập hành trình chuyến đi. Khi mà chuyến đi kết thúc, Ngài Grimm đã yêu cầu nếu như có một thay đổi chúng tôi có thể gặp lại nếu Những người đàn ông Mỹ quay

Thời gian này họ đã có chuyến thăm tới một ngôi làng nhỏ được gọi là Làng Lim ở tỉnh Bắc Ninh, đặt vị trị khoảng 1h cạnh Hà Nội, mẹ của Ông Quỳnh đã về hưu tại một trường tiểu học, và Cô đã có cuộc nói chuyện với người đàn ông về một vấn đề thiết thực trong vùng - những trẻ em mồ côi. Theo như ngài Grimm, một khi một người cha mất gia đình đã hầu như không có cách chống đỡ. Ngài ấy nói những người vợ góa chồng có ít cơ hội để làm việc hơn sẽ đi làm ruộng, Nơi đó họ phải đối mặt với rắn, muỗi, và với sự phát triển của chứng bệnh viêm khớp do làm việc kiệt sức.

"Đó là một cuộc sống rất khóa khăn," Ngài Grimm nói."Và nhiều thời gian họ không đủ làm để gửi những đứa trẻ đến trường".

Ngài Grimm và Katz muốn bắt đầu một quỹ giáo dục để nhằm giúp đỡ những đứa trẻ của Làng Lim ở trường học. Với sự giúp đỡ của ông Quỳnh họ đã tìm ra thứ mà họ cần làm, kể cả việc nói chuyện với chính quyền địa phương.

"Trong lúc này, Cha của Ông Quỳnh đã mất", Ngài Grimm nói

Ngài Grimm chia sẻ họ muốn đặt tên quỹ mang tên cha của ông Quỳnh, đã làm cho chính quyền địa phương bối rối.

"Họ nói," Tại sao ngài lại muốn dùng tên đó sau khi người đó đã mất?" Ngài Grimm nói.

Với sự giúp đỡ của Ông Quỳnh trong suốt quá trình, kể quả việc phiên dịch tất cả tài liệu,"Họ thành lập quỹ bên cạnh Việt Nam. Ngài Grimm chia sẻ họ đã xuât hiện ở Sở Thuế Vụ (IRS) về việc thành lập một 501c3 ở Mỹ.

"Chúng tôi chỉ thành lập quỹ bởi IRS không sử dụng một đạo luật nào". Ngài Grimm nói."IRS đã hướng dẫn chúng tôi qua mọi thứ".

Vào năm 2006, quỹ giáo dục Nguyen Yuan Quynh-VinceWill được thành lập.

Ngài Grimm chia sẻ thêm họ đến thăm Việt Nam mỗi năm, thăm hỏi quỹ những người đỡ đầu 21 đứa trẻ. Ngài grimm nói không tiền cho trẻ em - họ nhận được sự cung cấp trường học, quần áo, và một số thuế nhỏ trả cho huyện. Ngài nói trường hợp ngoại lệ không có tiền chính sách là khi những đứa trẻ đứng đầu lớp, khi họ đạt "một cặp đô la" như là một phần thưởng.

"Chúng tôi đã có một cặp trẻ em học lên đại học" Ngài Grimm nói.

Ngài Grimm là chủ tịch của quỹ, Ngài Katz là Phó Chủ Tịch, và Ông Quỳnh là Phó Chủ Tịch hoạt động ở Việt Nam. Họ giữ liên lạc điện tử, và ngài Grimm đã nói kế hoạch sẽ tiếp tục sau khi họ rời đi.

"Tài sản của chúng tôi sẽ là một phần của quỹ", ngài nói

Ngài Grimm và Katz có chuyến thăm tiếp theo đến Việt Nam vào ngày 19/3. Họ sẽ mang 25 mũ len được làm từ những thành viên địa phương nhó Scarf It Up, các thành viên đan hoặc móc mũ, khăn choàng và chăn, nói chung là quà tặng địa phương. Ngài Grimm nói Việt Nam dài 2000m, và thời tiết giữa hai miền nam và bắc khác khác biệt.

"Làng Lim nằm cạnh biên giới Trung Quốc và thời tiết có thể trở nên lại," Ngài Grimm nói

Trong suốt hành trình tháng 3/2014, họ đã trao tặng 40 chiếc mũ, và anh ấy nói những đứa trẻ đã rất hào hứng để nhận chúng.

Một lời mô tả ngắn gọn: Việt Nam trông như thế nào. Ngài Grimm nói Việt Nam có nét đặc trưng riêng của nền kinh tế thị trường. Ngài nói cá nhân có thể làm chủ tai nhà hoặc một doanh nghiệp. Ngài chia sẻ một hạng doanh nghiệp chung sửa chữa và bán sử dụng giày hoặc quần áo. Anh ấy nói có nhiều nhà hàng hoạt động trên vỉa hè vào buổi tối. Bên Tây hay như phong cách kinh doanh ở Tây cũng có sự xâm nhập vào Việt Nam. Anh nói rằng anh đã nhìn thấy KFC, nhà hàng tiện lợi, và nhiều thứ tương tự như ở Bên Tây.

Ngài Grimm nói họ dường như nhìn thấy nhiều sự thay đổi mỗi khi họ trở lại Việt Nam.

" Nhiều trẻ em đã ý thức được thời trang" Ngài nói.

Ngài Grimm chia sẻ thêm Ngài cảm thấy an toàn khi ở Việt Nam, không bao giờ xẩy ra bất cứ cuộc ảo đả nào- không phải họ đã quên chiến tranh

Ngài nói" Họ đã có lời biện minh cho chính bản thân mình về điều họ gọi " Chiến tranh Mỹ"

Chính quyền địa phương Hồ Chí Minh đã sống và học tập ở nước Mỹ, và thậm chí đã đề nghi nước Mỹ hỗ trợ đánh thực dân Pháp.

Ngài Vince Grimm(đứng ở giữa) đã giới thiệu thành viên của Scarf It Up, đã biếu những chiếc mũ len đến quỹ giáo dục của ngài. Ngài Grimm và bạn đồng bạn, ngài Will Katz, đã thực hiện quỹ vào năm 2006 nhằm giúp đỡ những trẻ em mồ côi cha ở Việt Nam được đến trường học.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục