Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng anh phổ biến | Writing (Viết)

Đây là một bài học nằm trong chủ đề tiếng Anh Getting the message across (truyền tải thông điệp), được Ce Phan biên soạn và giới thiệu trong hệ thống Timeline Learning.

Writing

I think writing is the most difficult skill in English. I'm not sure why. Some students are really good at speaking, but their writing is terrible. Why can't they just pretend they're speaking but write it all down.

You certainly have more time to think when you write. I think writing has got easier in recent years. Computers and the Internet have helped us.

Although I think many teachers would say technology is not a help. But it's true. We have spellcheckers when we type. They even warn us if we've made a mistake with grammar.

There is also translation software, but that can produce gobbledygook. And then there are new places to write. With mobile phones and sites like Twitter you don't have a lot of space to write.

Source: Listen A Minute

 

 

Viết

Theo tôi kỹ viết là kỹ năng quan trọng nhất trong Tiếng Anh. Tôi không chắc chắn tại sao. Nhiều sinh viên thực hành nói rất tốt, những kỹ năng viết thì không giỏi. Tại sao họ không thể chỉ giả vờ họ nói tiếng anh nhưng viết chúng xuống.

Tất nhiên bạn có nhiều thời gian để suy nghĩ khi bạn viết. Tôi nghĩ viết dễ hơn vào những năm gần đây. Máy tính và kết nối mạng đã giúp được chúng ta

Mặc dù tôi thiết nghĩ nhiều giáo viên sẽ nói công nghệ không phải là một sự trợ giúp. Nhưng đó là sự thật. Chúng ta có những lỗi chính tả khi chúng ta đánh máy. Thậm chí chúng báo hiệu cho chúng ta nếu chúng ta có một lỗi về ngữ pháp.

Cũng có phần mềm dịch thuật, nhưng có thể cung cấp kết quả bị sai. Và sau đó có những vị trí mới để viết. Viết trên điện thoại di động và trên tường giống như Twitter bạn có có nhiều nơi để viết.

 

Dịch bởi: GiangLe