Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh| Modern Living

Bài học này được sử dụng trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning

Modern Living

Are you happy with your lifestyle? What kind of lifestyle do you lead? It seems that we think about our lifestyle more and more these days.

Every time we turn on the TV or open a magazine, there is an ad, programme or article about this lifestyle or that lifestyle.

We are told about healthy lifestyles, modern lifestyles, alternative lifestyles. Magazines use pages and pages and pages to describe the lifestyles of the rich and famous.

I get the impression that few people are happy with their lifestyle. Most people are jealous of other people who have a “better” lifestyle.

Those people should stop for a minute and think about the poor people in the world, or those caught up in wars. Those people don’t worry about lifestyles; they just worry about life.

Source: Listen A Minute

 

Cuộc sống hiện đại

Bạn có hài lòng với phong cách sống của bạn? Bạn sống theo lối sống nào? Những ngày gần đây dường như chúng ta ngày càng ngày nghĩ nhiều về phong cách sống của chúng ta.

Cứ mỗi lần chúng tôi bật TV hay mở tạp chí, là có quảng cáo, chương trình hoặc bài báo về lối sống này hoặc lối sống nọ.

Chúng ta đang nói về lối sống lành mạnh, lối sống hiện đại, lối sống lập dị.Tạp chí sử dụng trang và trang và trang để mô tả cuộc sống của những người giàu có và nổi tiếng

Tôi có ấn tượng vài người đang hài lòng với phong cách sống của họ. Hầu hết mọi người đang ghen tị với những người khác người có lối sông " tốt hơn".

Những người này nên dừng lại một phút và suy nghĩ về người nghèo trên thế giới, hoặc những người bị bắt trong các cuộc chiến tranh. Những người không phải lo lắng về lối sống;họ chỉ lo lắng về cuộc sống

 

Dịch bởi: hoaithuong