ENGLAND OR LONDON

Robert got a job in a landlord's house. Once, a landlord's friend came to his house. The landlord called Robert and asked him to bring his binocular. 

Robert quickly went to the landlord's room and brought the binocular. After the friend left, the landlord called Robert and scolded, "You should have asked me which binocular to bring, the one from England or the one from London. It would signify how rich I am." Robert nodded his head.

Few days later, another friend of the landlord came to his house. The friend saw a lion skin and asked the landlord who had killed it. The landlord said that it was his father. 

The landlord then called Robert and asked him to bring his father's photograph. At this Robert asked, "Which one sir- one of England or one of London?"

Source: Kids Front

 

 

Nước Anh hay Luân Đôn

Robert có một công việc tại một nhà trọ. Một lần, bạn của chủ nhà trọ tới nhà anh ấy. Ông chủ gọi Robert và nói anh ấy đem mắt kính đến cho anh ta.

Robert nhanh chóng đi tới phòng ông chủ và đem mắt kính tới. Sau khi người bạn rời đi, ông chủ gọi Robert và rầy la " Cậu nên hỏi tôi là đem cái mắt kính nào ra, một cái từ Anh hay một cái từ Luân Đôn. Nó sẽ thể hiện tôi giàu như thế nào". Robert gật đầu cứ như hiểu chuyện.

Vài ngày sau, một người bạn khác của ông chủ tới nhà của ông ấy. Người bạn thấy một bộ da con sư tử và hỏi người chủ rằng ai đã giết nó. Người chủ nói, đó chính là ba của ông ấy.

Sau đó, người chủ gọi Robert và nói anh ấy đem hình của ba ông ấy ra. Ngay lúc đó Robert hỏi "Cái nào thưa sếp - ba ở ở Anh hay ba ở Luân Đôn."

 

Dịch bởi: CEP_user