Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Nước Mỹ đang trông đợi 'VISA khởi nghiệp' cho các doanh nhân trên toàn thế giới

Nước Mỹ đang trông đợi 'VISA khởi nghiệp' cho các doanh nhân trên toàn thế giới

30/08/2016
Mức trung cấp

USA looks to create ‘startup visa’ for international entrepreneurs

The US Department of Homeland Security (DHS) is looking to publish a new rule in order to accommodate foreign startups. Entitled the International Entrepreneur Rule (IER), this will allow foreign entrepreneurs to gain easier entry into the country.

“America’s economy has long benefitted from the contributions of immigrant entrepreneurs, from Main Street to Silicon Valley,” writes the director of U.S. Citizenship and Immigration Services(USCIS), León Rodríguez, on the organisation’s website.

“This proposed rule, when finalised, will help our economy grow by expanding immigration options for foreign entrepreneurs who meet certain criteria for creating jobs, attracting investment and generating revenue in the US,” he continues.

If passed, the DHS will be allowed to allocate the startup visa on a case-by-case basis. The criteria for the visa will include applicants having at least a 15-percent share in the startup, as well as a central role in its operations. The startup must also have been founded in the US within the past three years, as well as demonstrate the potential for growth and job creation.

In order to demonstrate growth, the company should have received at least US$345 000 worth of investments from qualified US investors, at least US$100 000 in federal grants (state or local government entities), or show parts of both criteria as well as other compelling evidence.

Upon successful application, applications will be allowed at least a two-year stay in the US in order to see the operations of the startup. Thereafter a further three years may be granted if the startup continues to grow.

According to a post on Medium, this has been part of President Barack Obama’s plan to streamline legal immigration, and was part of the bipartisan immigration bill that was passed in 2013.

“Studies suggest that more than 40 percent of Fortune 500 companies were founded by immigrants or the children of immigrants,” write Tom Kalil and Doug Rand on the post.

The article also states the rule and other plans could boost the US’s output by up to US$250-billion annually, while shrinking the federal deficit by US$65-billion over the next 10 years.

The US Federal Register invites all public comment for 45 days after the proposed rulemaking’s publication, thereafter the USCIS will address all comments.

By: Graham van der Made ventureburn.com

 

 

Nước Mỹ đang trông đợi 'VISA khởi nghiệp' cho các doanh nhân trên toàn thế giới

Bộ An ninh Mỹ (DHS) đang trông đợi để công bố một luật mới cho các startup nước ngoài. Được đặt tên Luật Doanh nhân Quốc tế (IER), điều này sẽ cho phép các doanh nghiệp nước ngoài có thể vào nước Mỹ một cách dễ dàng hơn.

"Nền kinh tế của nước Mỹ đã từ lâu đã được hưởng lợi từ sự đóng góp của các doanh nhân nhập cư, từ mở đường đến với thung lũng Silicon", giám đốc của Sở di trú và nhập Quốc tịch Mỹ (USCIS), ông León Rodríguez, viết trên trang web của tổ chức.

"Dự thảo luật này, khi hoàn thành, sẽ giúp nền kinh tế của chúng ta phát triển bằng cách mở rộng sự lựa chọn nhập cư cho các doanh nhân nước ngoài những người có thể đáp ứng một số tiêu chí nhất định để tạo công ăn việc làm, thu hút đầu tư và tạo ra doanh thu tại nước Mỹ" ông cho biết thêm.

Nếu được thông qua, DHS sẽ được phép phân bổ visa cho các startup theo từng trường hợp cụ thể. Các tiêu chí để xin visa sẽ bao gồm các ứng viên có ít nhất 15 phần trăm cổ phần trong một startup, cũng như đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động của doanh nghiệp. Startup cũng phải được thành lập ở Mỹ trong vòng ba năm, cũng như chứng minh tiềm năng cho sự tăng trưởng và tạo việc làm.

Để chứng minh cho sự phát triển, công ty cần nhận được ít nhất là một khoản đầu tư trị giá 345,000 USD từ các nhà đầu tư có năng lực của Mỹ, ít nhất là 100 000 USD tiền tài trợ từ liên bang (cơ quan chính phủ tiểu bang hay địa phương), hoặc cho thấy cả hai tiêu chí trên cũng như các bằng chứng thuyết phục khác.

Sau khi ứng tuyển thành công, người ứng tuyển sẽ được phép ở Mỹ ít nhất trong hai năm để điều hành các hoạt động của startup. Sau đó có thể gia hạn thêm 3 năm nếu startup tiếp tục phát triển.

Theo một bài viết trên Medium, điều này đã là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Barack Obama nhằm sắp xếp nhập cư hợp pháp và là một phần của dự luật nhập cư của cả hai đảng đã được thông qua vào năm 2013.

"Các nghiên cứu cho thấy rằng hơn 40 phần trăm trong số 500 doanh nghiệp thành công được sáng lập bởi những người nhập cư hay con cái của những người nhập cư" Tom Kalil và Doug Rand viết trên bài.

Bài báo cũng khẳng định Luật và các kế hoạch khác có thể làm tăng sản lượng của Mỹ lên đến 250 tỷ USD mỗi năm, đồng thời thu hẹp thâm hụt liên bang đến 65 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Bộ Đăng kí liên bang hoan nghênh tất cả các ý kiến của công chúng trong vòng 45 ngày sau khi công bố đề xuất, sau đó USCIS sẽ giải quyết tất cả các ý kiến.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục