Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Ở Hoa Kỳ: Theo kế hoạch thuế mới, thuế doanh nghiệp sẽ giảm còn 20%

Ở Hoa Kỳ: Theo kế hoạch thuế mới, thuế doanh nghiệp sẽ giảm còn 20%

31/10/2017
Mức căn bản

Under New Tax Plan, Corporate Tax Rate Would Be Cut to 20 Percent

‘Biggest winners will be the everyday American workers,’ says Trump

President Donald Trump walks to the South Lawn of the White House to board the Marine One on Sept. 26, 2017. Trump offered some of the first details of his tax reform plan in Indianapolis, Ind., on Sept. 27, 2017. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

The Trump administration, the House Committee on Ways and Means, and the Senate Committee on Finance released the framework for tax reform, with Trump offering some of the first details of the plan during remarks in Indianapolis, Indiana.

According to the plan, the top corporate tax rate will be cut from 35 percent to 20 percent. This is higher than the 15 percent proposed by Trump earlier but still below the 22.5 percent average tax rate of the industrialized world, Trump said.

“This is a revolutionary change, and the biggest winners will be the everyday American workers as jobs start pouring into our country, as companies start competing for American labor, and as wages start going up,” he said.

Trump told reporters as he departed Washington for Indiana that a 20 percent corporate tax rate was his “red line” and not negotiable.

For small businesses, the tax rate on the profits of pass-through businesses would be capped at 25 percent.

“This will be the lowest top marginal income tax rate for small and mid-sized businesses in this country in more than 80 years,” Trump said.

The plan includes the repeal of the corporate alternative minimum tax, or AMT, which is a complex parallel tax system allowing fewer exemptions and deductions than the standard tax system for certain taxpayers.

For the next five years, businesses will be allowed to write off or expense the cost of new investments immediately. And interest deductibility will be partially limited.

The committees will be looking to repeal some of the business tax credits with the exception of the R&D credit and the Low Income Housing Tax Credit.

There will be a shift from a worldwide tax system to a territorial tax system to bring corporate income parked overseas back to the United States. Under the current worldwide system, U.S. multinational corporations pay domestic tax on foreign earnings, which creates a competitive disadvantage for them.

Our current tax system makes us one of the few developed nations in the world to punish our companies when they bring wealth earned overseas back into our country,” said Trump.

Under the territorial system, American companies will be able to bring those profits back to the country without paying additional taxes. This will level the playing field for U.S. companies, according to Trump.

As a transition to the territorial system, there will be a one-time tax payable on profits that have already accumulated overseas. Two different tax rates will be applied: one for cash and cash equivalents, and another, lower rate for illiquid assets.

The plan will also include base erosion rules to prevent companies from shifting profits artificially to tax havens. The committees will determine these rules.

Doubling the Standard Deduction

According to Trump, one of the cornerstones of the plan is to create tax relief for middle-class families, mainly through tax cuts, higher standard deductions, and a larger child tax credit.

According to the plan, the zero-tax bracket will be expanded and standard deductions would nearly double in size to $12,000 for individuals and $24,000 for married couples.

The current seven brackets will be compressed down to three: 12 percent, 25 percent, and 35 percent. The committees will be given the flexibility to add a fourth rate above the 35 percent on wealthy taxpayers.

Under current law, nearly 70 percent of taxpayers claim the standard deduction, while the remaining 30 percent itemize their deductions.

The plan will eliminate most itemized deductions, which will affect mostly the wealthiest families, according to Trump.

The plan also provides a larger child tax credit for families with children under the age of 17. Families get up to a $1,000 credit per child under current law. Although the exact amount is not specified, it will be substantially higher than $1,000, according to the plan.

“Our framework includes our explicit commitment that tax reform will protect low-income and middle-income households, not the wealthy and well-connected,” Trump said.

Tax deductions for home mortgage interest and charitable contributions will be retained.

The plan repeals the individual AMT that exists under current law.

“The AMT will make even less sense because we are repealing many of the special interest tax breaks that it was designed to deal with,” Trump said.

The plan will also end the estate tax, which is a tax on the transfer of the estate of a deceased person.

These changes will help eliminate the complexity of the code and allow taxpayers to file their taxes on a single sheet of paper, Trump said.

Over the next few months, the House and the Senate will build on this framework and produce legislation.

“Tax reform has not historically been a partisan issue—and it does not have to be a partisan issue today,” Trump said.

“Democrats and Republicans in Congress should come together finally to deliver this giant win for the American people and begin a middle-class miracle.”

Source: The Epoch Times

 

Theo kế hoạch thuế mới, thuế doanh nghiệp sẽ giảm còn 20%

Ông Trump phát biểu "Người được lợi nhiều nhất sẽ là những công nhân thường nhật của Mỹ"

Tổng thống Donald Trump đi bộ đến South Lawn của Nhà Trắng để lên chuyên cơ Marine One vào ngày 26 tháng 9 năm 2017. Ông Trump đưa ra một số chi tiết đầu tiên trong kế hoạch cải cách thuế của ông tại Indianapolis, Ind, vào ngày 27 tháng 9 năm 2017. (Samira Bouaou/báo Đại Kỷ Nguyên)

Chính quyền Trump, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện, và Ủy ban Tài chính Thượng viện đã đưa ra khung cải cách thuế, trong đó ông Trump đưa ra một số chi tiết đầu tiên của kế hoạch này trong thời gian bình luận tại Indianapolis, Indiana.

Ông Trump cho biết, theo kế hoạch, mức thuế doanh nghiệp hàng đầu sẽ được cắt giảm từ 35% xuống còn 20%. Mức này cao hơn mức 15 % mà ông Trump đã đưa ra trước đó nhưng lại vẫn thấp hơn mức thuế bình quân 22,5% của thế giới công nghiệp hóa.

Ông nói: "Đây là một thay đổi mang tính cách mạng, và người được lợi lớn nhất sẽ là những người lao động thường nhật ở Mỹ khi công việc bắt đầu đổ vào nước ta, khi các công ty bắt đầu cạnh tranh nguồn lao động Mỹ, và khi tiền lương bắt đầu tăng lên".

Ông Trump phát biểu trước báo giới khi ông rời Washington để đến Indiana rằng mức thuế doanh nghiệp 20% là "vạch đỏ" của ông và không thương lượng nữa.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, mức thuế này trên lợi nhuận của các doanh nghiệp chuyển giao sẽ bị giới hạn ở mức 25 phần trăm.

Ông Trump cho biết: "Đây sẽ là mức thuế thu nhập cận biên thấp nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở đất nước này trong hơn 80 năm qua".

Kế hoạch bao gồm việc bãi bỏ thuế thay thế tối thiểu của doanh nghiệp, hoặc AMT, đây là một hệ thống thuế song song phức tạp cho phép giảm và khấu trừ ít hơn so với hệ thống thuế tiêu chuẩn đối với một số đối tượng nộp thuế.

Trong 5 năm tới, các doanh nghiệp sẽ được phép xóa bỏ hoặc chi tiền vào những khoản đầu tư mới ngay lập tức. Và khoản khấu trừ lãi suất sẽ bị hạn chế một phần.

Các ủy ban sẽ tìm cách bãi bỏ một số tín dụng thuế kinh doanh, ngoại trừ tín dụng R&D và Tín dụng Thuế nhà ở Thu nhập Thấp.

Sẽ có một sự chuyển đổi từ hệ thống thuế trên toàn thế giới sang hệ thống thuế lãnh thổ để mang thu nhập của doanh nghiệp ở nước ngoài trở lại Hoa Kỳ. Theo hệ thống trên toàn thế giới hiện nay, các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ phải trả thuế nội địa cho thu nhập từ nước ngoài, tạo ra bất lợi cho họ trong cạnh tranh.

Ông Trump nói: "Hệ thống thuế hiện nay của chúng ta đã khiến chúng ta trở thành một trong số ít các quốc gia phát triển trên thế giới lại đi ngược đãi các công ty của chúng ta trong khi họ đem của cải kiếm được ở nước ngoài về nước".

Theo ông Trump, bằng việc thu thuế theo hệ thống lãnh thổ, các công ty Mỹ sẽ có thể mang lợi nhuận đó trở lại đất nước mà không phải đóng thuế thêm. Điều này sẽ tạo nên sân chơi bình đẳng cho các công ty của Mỹ.

Khi chuyển sang hệ thống lãnh thổ, sẽ có khoản thuế một lần trả có thể dùng những lợi nhuận đã tích lũy ở nước ngoài để nộp thuế. Hai mức thuế khác nhau sẽ được áp dụng: một là tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt, và một cái khác là, mức thấp hơn đối với tài sản khó thanh khoản.

Kế hoạch này cũng bao gồm các quy tắc ăn mòn cơ bản để ngăn chặn các công ty chuyển lợi nhuận giả tạo đến nơi tránh thuế. Các ủy ban sẽ định rõ những luật lệ này.

Tăng gấp đôi Chuẩn mức khấu trừ

Theo ông Trump, một trong những nền tảng của kế hoạch này là tạo ra các khoản giảm thuế cho các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, chủ yếu là thông qua cắt giảm thuế, chuẩn mức khấu trừ cao hơn, và tín dụng thuế dành cho người nuôi con lớn hơn.

Theo kế hoạch, khung thuế bằng 0 sẽ được mở rộng và các chuẩn mức khấu trừ sẽ tăng gần gấp đôi về quy mô, đến mức 12.000 USD đối với cá nhân và 24.000 USD cho các cặp vợ chồng.

Bảy khung thuế hiện tại sẽ được gom thành ba: 12 phần trăm, 25 phần trăm và 35 phần trăm. Các ủy ban sẽ được quyền linh hoạt trong việc thêm một mức thứ tư trên 35 phần trăm đối với người nộp thuế giàu có.

Theo pháp luật hiện hành, gần 70% số người nộp thuế khai thuế với chuẩn mức khấu trừ, trong khi 30% còn lại ghi thành từng khoản mức khấu trừ của họ.

Theo ông Trump, kế hoạch này sẽ loại bỏ hầu hết các khấu trừ được ghi thành từng khoản, điều này sẽ ảnh hưởng đến đại bộ phận các gia đình giàu có.

Kế hoạch này cũng cung cấp mức tín dụng thuế nuôi con cao hơn cho các gia đình có trẻ em dưới 17 tuổi. Gia đình nhận được khoản tín dụng 1.000 USD cho mỗi đứa trẻ theo luật hiện hành. Mặc dù số tiền chính xác chưa được xác định, nhưng nó sẽ cao hơn đáng kể so với 1.000 USD, theo như kế hoạch.

Ông Trump phát biểu: "Khung thuế của chúng ta bao gồm các cam kết rõ ràng rằng cải cách thuế sẽ bảo vệ hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình chứ không phải cho những người giàu và có quan hệ tốt.

Việc khấu trừ thuế cho khoản thế chấp nhà và đóng góp từ thiện sẽ được giữ lại.

Kế hoạch này bãi bỏ thuế AMT cá nhân đang tồn tại trong bộ luật hiện hành.

Ông Trump cho biết " Ý nghĩa của thuế AMT thậm chí sẽ mất đi nhiều hơn bởi vì chúng ta đang bãi bỏ nhiều khoản giảm lãi suất đặc biệt mà loại thuế này được thiết kế để giải quyết".

Kế hoạch cũng sẽ chấm dứt thuế bất động sản, chính là khoản thuế chuyển giao tài sản của người quá cố.

Những thay đổi này sẽ giúp loại bỏ sự phức tạp của bộ luật và cho phép người nộp thuế kê khai các khoản thuế của trên một tờ giấy là đủ, ông Trump cho biết.

Trong vài tháng tới, Hạ viện và Thượng viện sẽ xây dựng khung thuế này và lập thành luật pháp.

Ông Trump nói: "Cải cách thuế chưa từng là một vấn đề đảng phái - và ngày nay nó cũng không phải là một vấn đề đảng phái."

"Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong Quốc hội cuối cùng nên hợp lực để đưa chiến thắng khổng lồ này đến cho người Mỹ và bắt đầu một phép lạ ở tầng lớp trung lưu."

 

Dịch bởi: thuthao2204

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục