Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Ô nhiễm nguồn nước ngầm đã đạt đến mức báo động

Ô nhiễm nguồn nước ngầm đã đạt đến mức báo động

23/02/2017
Mức căn bản

Underground water pollution reaches alarming levels

The underground water in most of the large urban areas in Vietnam, especially in Hanoi and HCMC, is polluted due to rapid urbanization, according to the General Directorate of Environment.

A report shows that 80 percent of diseases in developing countries have causes related to water sources and environment. Vietnam reports 9,000 death cases and 200,000 infected cancer cases with reasons related to water sources.

Contaminated water is the cause for the outbreak of epidemics such as diarrhea, polio, parasitic worms, encephalitis and trachoma. Heavy metals in water can cause long-term problems to users. 

Meanwhile, it is difficult to discover the water samples with iron and manganese content exceeding the permitted level. It can only be recognized thanks to the residue at the bottom of water tanks or pipelines. The residue levels allowed by agencies are now 0.3 mg/l for iron and 0.5 mg/l for manganese.

The Center for Monitoring and forecasting of water resources, an arm of the Ministry of Natural Resources and the Environment (MONRE), released the report on the monitoring of underground water in the Red and Mekong River Deltas and Central Highlands, showing that the underground water is declining, while the water quality cannot meet standards in many areas.

In Red River Delta, the underground water level has decreased, especially in Mai Dich of Cau Giay district in Hanoi. In dry season, all seven water samples were found as having an ammonium concentration higher than the permitted level.

A report of UNICEF shows that the most arsenic contaminated area is in the southern part of Hanoi. In Quoc Oai district, the arsenic content was three times higher than the permitted level. 

Scientists believe that water contains arsenic because people overuse fertilizer and pesticides. They also attributed this to the drilling of water wells, which has led to uncontrolled use of underground water.

In general, one water well is used by tens of households, while waste impurities near the drilled areas may have absorbed into underground water layers, thus causing pollution.

In HCMC, as many city’s dwellers still cannot access tap water, they have to use alternative water sources, including rainwater and underground water. However, the water does not meet safety standards.

Dan Tri quoted a report from the HCMC Preventive Healthcare Center as saying that 91.13 percent of households in HCMC now have tap water.

A survey found that nearly all the water samples from households’ wells had low pH level, while 41.62 percent of samples could not satisfy standards, while the ammonium concentration was higher than the permitted level (9.14 percent).

Source: VIETNAMNET

 

 

Ô nhiễm nguồn nước ngầm đã đạt đến mức báo động

Theo Tổng cục Môi trường, nước ngầm ở hầu hết các khu vực đô thị lớn ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã bị ô nhiễm do đô thị hóa nhanh chóng.

Một báo cáo cho thấy 80 phần trăm các loại bệnh ở những nước đang phát triển có liên quan đến nguồn nước và môi trường. Việt Nam đã báo cáo 9.000 trường hợp tử vong và 200.000 trường hợp mắc ung thư với lý do liên quan đến nguồn nước.

Nước bị ô nhiễm là nguyên nhân cho sự bùng nổ của các dịch bệnh như tiêu chảy, bại liệt, giun sán, viêm não và đau mắt hột. Các kim loại nặng trong nước có thể gây ra những vấn đề lâu dài cho người sử dụng.

Trong khi đó, rất khó để phát hiện ra các mẫu nước có hàm lượng sắt và mangan vượt quá mức cho phép. Nó chỉ có thể được công nhận nhờ vào lượng cặn ở dưới đáy bể chứa nước hoặc các đường ống. Mức dư lượng cho phép của các cơ quan hiện nay là 0,3 mg / lít đối với sắt và 0,5 mg / lít đối với mangan.

Trung tâm Quan trắc và dự báo tài nguyên nước, một nhánh của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT), đã phát hành báo cáo về việc giám sát nước ngầm ở vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên, cho thấy lượng nước ngầm đang giảm, trong khi chất lượng nước trong nhiều khu vực không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn.

Ở Đồng bằng sông Hồng mực nước ngầm đã giảm, đặc biệt là ở khu Mai Dịch quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong mùa khô, tất cả bảy mẫu thử nước đã được kiểm tra có một nồng độ amoni cao hơn mức cho phép.

Một báo cáo của UNICEF cho thấy rằng các khu vực bị ô nhiễm asen nhiều nhất thuộc vùng phía nam của Hà Nội. Ở huyện Quốc Oai, asen cao hơn mức cho phép ba lần.

Các nhà khoa học tin rằng nước có chứa asen là vì người dân đã lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu. Họ cũng đổ lỗi cho việc khoan giếng, điều này đã dẫn đến việc sử dụng không kiểm soát được lượng nước ngầm.

Nhìn chung, một giếng nước được sử dụng bởi hàng chục hộ gia đình, trong khi nhiều tạp chất được thải ra gần khu vực giếng khoan có thể đã ngấm vào lớp nước ngầm gây ô nhiễm.

Tại TP HCM, vì nhiều người dân của thành phố vẫn không thể tiếp cận nước máy, họ phải sử dụng các nguồn nước thay thế, bao gồm cả nước mưa và nước ngầm. Tuy nhiên, các loại nước này không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn.

Báo Dân Trí trích dẫn một báo cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh nói rằng 91,13 phần trăm các hộ gia đình ở TP Hồ Chí Minh hiện nay đang dùng nước máy.

Một khảo sát cho thấy gần như tất cả các mẫu nước lấy từ giếng của các hộ gia đình có nồng độ pH thấp, trong khi 41,62 phần trăm các mẫu thử không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn, vì nồng độ amoni cao hơn mức cho phép (9,14 phần trăm).

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục