Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Robot sẽ không bao giờ thay thế được các giáo viên nhưng có thể thúc đẩy giáo dục trẻ em

Robot sẽ không bao giờ thay thế được các giáo viên nhưng có thể thúc đẩy giáo dục trẻ em

30/08/2018
Mức căn bản

Robots will never replace teachers but can boost children's education

Robots can play an important role in the education of young people but will never fully replace teachers, a new study suggests.

One of the robots used in the University of Plymouth's Robo21c program, which aims to complement to the school curriculum by developing teachers' skills and understanding of robotics and programming. Credit: University of Plymouth

Writing in Science Robotics, scientists say social robots are proving effective in the teaching of certain narrow subjects, such as vocabulary or prime numbers.

But current technical limitations -- particularly around speech recognition and the ability for social interaction -- mean their role will largely be confined to that of teaching assistants or tutors, at least for the foreseeable future.

The study was led by Professor in Robotics Tony Belpaeme, from the University of Plymouth and Ghent University, who has worked in the field of social robotics for around two decades.

He said: "In recent years scientists have started to build robots for the classroom -- not the robot kits used to learn about technology and mathematics, but social robots that can actually teach. This is because pressures on teaching budgets, and calls for more personalised teaching, have led to a search for technological solutions.

"In the broadest sense, social robots have the potential to become part of the educational infrastructure just like paper, white boards, and computer tablets. But a social robot has the potential to support and challenge students in ways unavailable in current resource-limited educational environments. Robots can free up precious time for teachers, allowing the teacher to focus on what people still do best -- provide a comprehensive, empathic, and rewarding educational experience."

The current study, compiled in conjunction with academics at Yale University and the University of Tsukuba, involved a review of more than 100 published articles, which have shown robots to be effective at increasing outcomes, largely because of their physical presence.

However it also explored in detail some of the technical constraints highlighting that speech recognition, for example, is still insufficiently robust to allow the robot to understand spoken utterances from young children.

It also says that introducing social robots into the school curriculum would pose significant logistical challenges and might in fact carry risks, with some children being seen to rely too heavily on the help offered by robots rather than simply using them when they are in difficulty.

In their conclusion, the authors add: "Next to the practical considerations of introducing robots in education, there are also ethical issues. How far do we want the education of our children to be delegated to machines? Overall, learners are positive about their experiences, but parents and teaching staff adopt a more cautious attitude.

"Notwithstanding that, robots show great promise when teaching restricted topics with the effects almost matching those of human tutoring. So although the use of robots in educational settings is limited by technical and logistical challenges for now, it is highly likely that classrooms of the future will feature robots that assist a human teacher."

Source: Sciencedaily

 

Robot sẽ không bao giờ thay thế được các giáo viên nhưng có thể thúc đẩy giáo dục trẻ em

Nghiên cứu mới cho thấy, robot đóng vai trò quan trọng trong giáo dục trẻ em nhưng sẽ không bao giờ thay thế hoàn toàn được giáo viên.

Một trong những robot được sử dụng trong chương trình Robo21c của Đại học Plymouth, nhằm mục đích bổ sung cho chương trình giảng dạy của trường bằng cách phát triển các kỹ năng, hiểu biết về robot và lập trình của giáo viên.

Trong khoa học nghiên cứu sử dụng robot, các nhà khoa học nói rằng robot đang chứng minh hiệu quả trong việc giảng dạy một số chủ đề hẹp chẳng hạn như từ vựng hoặc số nguyên tố.

Nhưng những hạn chế kỹ thuật hiện tại - đặc biệt là về nhận dạng giọng nói và khả năng tương tác xã hội- có nghĩa là vai trò của chúng phần lớn sẽ bị giới hạn trong vai trò trợ giảng hoặc hướng dẫn, ít nhất là trong tương lai gần.

Nghiên cứu được dẫn dắt bởi Giáo sư trong Robotics Tony Belpaeme, từ Đại học Plymouth và Đại học Ghent, người đã làm việc trong lĩnh vực robot trong khoảng hai thập kỷ.

Ông cho biết: "Trong những năm gần đây các nhà khoa học đã bắt đầu xây dựng robot cho lớp học - không phải là robot được sử dụng để nghiên cứu về công nghệ và toán học, mà là các robot thực sự có thể giảng dạy. Đó là bởi vì áp lực về ngân sách giảng dạy và sự kêu gọi giảng dạy cá nhân hóa nhiều hơn, đã dẫn đến việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ.

"Theo nghĩa rộng nhất, các robot có tiềm năng trở thành một phần của cơ sở hạ tầng giáo dục giống như giấy, bảng trắng và máy tính bảng. Nhưng một robot có tiềm năng hỗ trợ và thách thức học sinh theo những cách không có sẵn trong môi trường tài nguyên giáo dục hạn chế hiện tại. Robot có thể tiết kiệm thời gian quý báu cho giáo viên, cho phép họ tập trung vào những gì con người vẫn làm tốt nhất- đó là cung cấp trải nghiệm giáo dục toàn diện, thấu hiểu và bổ ích. "

Theo nghiên cứu hiện tại, được biên soạn bởi sự kết hợp của các học giả từ Đại học Yale và Đại học Tsukuba, đã xem xét hơn 100 bài báo đã xuất bản, cho thấy các robot thật sự có tác động trong việc tăng hiệu quả, phần lớn là do sự hiện diện mang tính vật lý của chúng.

Tuy nhiên, nó cũng chỉ ra chi tiết một số các hạn chế kỹ thuật làm nổi bật nhận dạng giọng nói, ví dụ, vẫn còn không đủ tinh vi để cho phép robot hiểu được lời nói của trẻ.

Người ta cũng cho thấy việc đưa robot vào chương trình giảng dạy của trường sẽ đặt ra những thách thức về hậu cần quan trọng và thực tế có thể mang lại rủi ro với một số trẻ em dựa dẫm quá nhiều vào sự trợ giúp của robot thay vì chỉ sử dụng chúng khi gặp khó khăn.

Trong kết luận của họ, các tác giả nói thêm: "Bên cạnh những cân nhắc thực tế về việc đưa robot vào trong giáo dục, cũng có những vấn đề đạo đức. Chúng ta muốn sự giáo dục con cái chúng ta được ủy thác cho người máy như thế nào? Nhìn chung, người học có thái độ rất tích cực với những trải nghiệm của họ , nhưng cha mẹ và cán bộ giảng dạy phải thực hiện với một thái độ thận trọng hơn.

"Mặc dù vậy, robot cũng cho thấy sự hứa hẹn tuyệt vời khi giảng dạy các chủ đề bị hạn chế, đạt hiệu quả gần như tương đương với người hướng dẫn. Vì vậy, mặc dù việc sử dụng robot trong các cơ sở giáo dục bị giới hạn bởi những thách thức về kỹ thuật và hậu cần như hiện nay, thì rất có khả năng các lớp học trong tương lai sẽ có các robot hỗ trợ giáo viên".

 

Dịch bởi: Tuyen97

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục