Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sách giáo khoa cũ thiếu kiến thức mới nhất về công nghệ

Sách giáo khoa cũ thiếu kiến thức mới nhất về công nghệ

11/07/2016
Mức trung cấp

Outdated textbooks lack latest knowledge about technology

The unreasonable curriculum and outdated textbooks have left students unknowledgeable about technology. 

A teacher from a school in Tan Binh district, HCM City, for example, said students are provided with statistics released in 1995-2004 when studying about Vietnam’s agriculture. 

The textbook for 10th graders cited statistics that the General Statistics Office (GSO) released in 1995, 2000 and 2004 to show that “the agriculture, fisheries and forestry play a very important role in making products for export”.

The chart in the textbook which shows the labor structure in Vietnam also uses data from 1995 to 2000. Meanwhile, there have been big changes in the labor structure in recent years. 

“Out-of-date ps will lead to wrong analyses and wrong understanding,” she said.

After learning about the importance of fisheries, forestry and agriculture in the national economy, students will be asked to comment about the contribution of the branches to the gross domestic product based on a chart given in textbook. However, the chart is designed with statistics released 10 years ago. 

“If we give students statistics which cannot be updated, we will sow the seeds of backward thinking in their heads,” she commented.

A high school teacher in Hanoi said he was discouraged when teaching technology to 12th graders because he believes the lessons are useless in modern life.

“I have to give lessons about television and I have to talk about antenna as a wave receiver,” he said. “Antennas are no longer used. They can only be found at some families’ houses.”

“With the national television digitalization program, Vietnamese will use set top boxes for TVs, and antenna will no longer exist. However, students continue learning about antenna, while they don’t know how to use set top boxes,” he said.

Do Ngoc Thinh, a technology teacher of the Ba Diem High School in HCM City, said the Ministry of Education and Training sometimes add new special topics into technology textbook. For example, technology teachers are asked to teach financial skills to high school students as a special topic on life skills.

However, the problem is that only a limited number of teachers specializing in technology have been trained to give lessons on the topic. 

Other teachers in charge of several teaching subjects have not been trained. 

Meanwhile, the majority of teachers giving technology lessons to students are in charge of more than one subject.

Thinh said it was unreasonable to teach life skills in technology lessons, saying that life skills should be part of all learning subjects.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sách giáo khoa cũ thiếu kiến thức mới nhất về công nghệ

Chương trình đào tạo không hợp lý và sách giáo khoa cũ đã khiến sinh viên không có đủ kiến thức về công nghệ.

Một giáo viên đến từ một trường học ở quận Tân Bình, TP HCM cho biết học sinh được cung cấp những số liệu thống kê trong giai đoạn 1995-2004 khi học về nông nghiệp của Việt Nam.

Sách giáo khoa cho học sinh lớp 10 đã trích dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê (GSO) phát hành năm 1995, 2000 và 2004 cho thấy rằng "nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm để xuất khẩu".

Biểu đồ trong sách giáo khoa đó cho thấy cơ cấu lao động ở Việt Nam cũng sử dụng dữ liệu từ năm 1995 đến năm 2000. Trong khi đó đã có nhiều thay đổi lớn trong cơ cấu lao động trong những năm gần đây.

"Số liệu cũ sẽ dẫn đến việc phân tích và hiểu sai" bà nói.

Sau khi học về tầm quan trọng của thủy sản, lâm nghiệp và nông nghiệp trong nền kinh tế quốc gia, học sinh sẽ được yêu cầu nhận xét về sự đóng góp của mỗi lĩnh vực cho tổng sản phẩm trong cả nước dựa trên một biểu đồ được đưa ra trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, biểu đồ được xây dựng với các số liệu thống kê từ 10 năm trước đây.

"Nếu chúng tôi cung cấp cho học sinh những thống kê mà không thể được cập nhật, chúng ta sẽ gieo những hạt giống tư tưởng lạc hậu trong đầu họ" cô nhận xét.

Một giáo viên trung học ở Hà Nội cho biết, ông rất chán nản khi giảng dạy môn công nghệ cho học sinh lớp 12 vì ông tin rằng những bài học này vô dụng trong cuộc sống hiện đại.

"Tôi phải giảng những bài học về ti vi và tôi phải nói về ăng-ten đóng vai trò như một máy thu sóng," ông nói. "Ăng-ten đã không còn được sử dụng. Chúng chỉ có thể được tìm thấy tại một số gia đình."

"Với những chương trình truyền hình quốc gia được số hóa, Việt Nam sẽ sử dụng hộp truyền dẫn cho TV và ăng-ten không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải tiếp tục học về ăng ten, trong khi họ không biết làm thế nào để sử dụng các hộp truyền dẫn" ông nói.

Đỗ Ngọc Thịnh, một giáo viên môn công nghệ của trường trung học Bà Điểm tại TP HCM, cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đôi khi thêm những chủ đề đặc biệt mới vào sách giáo khoa môn công nghệ. Ví dụ, giáo viên công nghệ được yêu cầu dạy kỹ năng tài chính cho học sinh trung học, là một chủ đề đặc biệt về kỹ năng sống.

Tuy nhiên, vấn đề là chỉ có một số lượng hạn chế các giáo viên chuyên về môn công nghệ được đào tạo để cung cấp những bài học về chủ đề như vậy.

Các giáo viên phụ trách khác đang giảng dạy môn học này mà chưa được đào tạo.

Trong khi đó, phần lớn các giáo viên giảng dạy môn công nghệ cho học sinh phải dạy nhiều hơn một môn học

Ông Thịnh cho rằng không hợp lý để dạy kỹ năng sống trong môn công nghệ, nói rằng kỹ năng sống nên là một phần của tất cả các môn học.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục