Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sinh viên Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy định nhập cư của Mỹ như thế nào?

Sinh viên Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy định nhập cư của Mỹ như thế nào?

08/07/2017
Mức căn bản

How will Vietnamese students be affected by US immigration rules?

The news that the US and other western countries are tightening immigration policies may force Vietnamese students to rethink their education plans.

Nguyen Phuong Anh, who graduated from Franklin & Marshall University and has a full scholarship at Georgetown University, believes that the new policy won’t have negative impact on Vietnamese students.

“With the separation of powers, these decisions need to be approved by the bicameral chamber. In addition, the power of the states in the US is big, while most of the universities are privately run, and they attach importance to the role and contribution of international students,” Phuong Anh said.

The 9X generation student believes that policies related to education pursued by the states in the US and universities will not be affected.

However, the new policies may affect students’ futures after they finish four-year study in the US.

Vu Tuan Minh, a new student at Rice University, thinks the policies would make it difficult for international students to stay in the US and look for jobs after graduation. 

It would be much more difficult to obtain an H1B visa in the future than now.

Vietnamese students and parents need to think about their goals of studying in the US. Do students want to study in the US just to improve knowledge or do they want to stay in the US after school?

He said that only a few students with outstanding abilities can stay and work in a competitive working environment in the US.

Many Vietnamese students hope they can stay in the US and get good jobs. Some believe the US offers better job opportunities. Others want to work in the US to get money to pay back for their studies.

Phuong Anh studies in the US to improve her knowledge. “Staying in the US is not always a good choice in all cases,” she said. Many friends of Anh’s have returned to Vietnam after finishing school.

Vo Tuan Son, a Diplomatic Academy of Vietnam graduate, now works for an UN agency, andvbelieves that studying overseas is not the only way to develop. Son graduated from a school in Vietnam and found a good job with high pay and working conditions.

He said school only provides a part of the knowledge one needs in work and life. He often works for three to four organizations and companies at the same time, believing that he receives most knowledge from work.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sinh viên Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy định nhập cư của Mỹ như thế nào?

Những tin tức mà Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác đang thắt chặt các chính sách nhập cư có thể buộc học sinh Việt Nam phải cân nhắc lại kế hoạch học tập của họ.

Nguyễn Phương Anh, tốt nghiệp Đại học Franklin & Marshall và có học bổng toàn phần tại Đại học Georgetown, tin rằng chính sách mới sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến sinh viên Việt Nam.

"Với sự phân quyền, những quyết định này cần phải được chấp thuận bởi cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Ngoài ra, quyền lực của các bang ở Hoa Kỳ còn lớn, trong khi hầu hết các trường đại học được quản lý tư nhân và họ coi trọng vai trò và sự đóng góp của sinh viên quốc tế", Phương Anh nói.

Sinh viên thế hệ 9X tin rằng các chính sách liên quan đến giáo dục mà các bang ở Hoa Kỳ theo đuổi và các trường đại học sẽ không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, các chính sách mới có thể ảnh hưởng đến tương lai của sinh viên sau khi họ hoàn thành bốn năm học ở Mỹ.

Vũ Tuấn Minh, một sinh viên mới của Đại học Rice, cho rằng các chính sách sẽ làm cho sinh viên quốc tế khó có cơ hội ở lại Mỹ và tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

So với hiện tại, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để có được thị thực H1B trong tương lai.

Sinh viên Việt Nam và phụ huynh cần phải suy nghĩ về mục tiêu học tập ở Mỹ. Sinh viên muốn học ở Mỹ chỉ để nâng cao kiến thức hay họ muốn ở lại Mỹ sau thời gian học?

Anh nói rằng chỉ có một vài sinh viên có năng lực xuất sắc mới có thể ở lại và làm việc trong môi trường cạnh tranh tại Mỹ.

Nhiều sinh viên Việt Nam hy vọng họ có thể ở lại Mỹ và kiếm được công việc tốt. Một số người tin rằng Hoa Kỳ cung cấp cơ hội việc làm tốt hơn. Những người khác muốn làm việc ở Mỹ để kiếm tiền chi trả cho việc học của họ.

Phương Anh học ở Mỹ để nâng cao kiến thức của mình. Cô nói: "Ở lại Mỹ không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt." Rất nhiều bạn của Anh đã trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp.

Võ Tuấn Sơn, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam, hiện làm việc cho một cơ quan của LHQ, tin rằng việc học tập ở nước ngoài không phải là cách duy nhất để phát triển. Sơn tốt nghiệp một trường ở Việt Nam và kiếm được công việc tốt với mức lương cao và điều kiện làm việc phù hợp.

Anh nói rằng trường học chỉ cung cấp một phần kiến thức mà người ta cần trong công việc và cuộc sống. Anh thường làm việc cho từ ba đến bốn tổ chức và công ty cùng một lúc, tin rằng anh nhận được nhiều kiến thức từ công việc.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục