Bài viết liên quan:

PEACE OF MIND

One cold morning, a poor shepherd was grazing his cattle in a pasture. He neither had enough clothes to wear nor even a pair of shoes.

Suddenly, a man came there on a horse, a famous dacoit. He dismounted, went to the shepherd and said, "Come and work with me. I will give you clothes and shoes. You will not have to worry even for your food."

At this the shepherd replied, "I am content being a shepherd. At least I have peace of mind which you don't have." 

Hearing this, the dacoit got stunned and immediately went to the police station and surrendered.

Source: Kids Front

 

 

Sự bình tâm

Một buổi sáng trời lạnh, một người chăn cừu nghèo chăn thả gia súc của mình trong một đồng cỏ. Ông không có đủ quần áo để mặc và không có cả một đôi giày.

Bất thình lình, một người đàn ông đi đến trên lưng ngựa, đó là một tên thổ phỉ có tiếng. Hắn nhảy xuống ngựa, tiến đến người chăn cừu và nói: "Hãy đi theo và làm việc cho ta. Ta sẽ cho ngươi quần áo và giầy. Nhà ngươi sẽ không phải lo lắng về bữa ăn nữa"

Ngươi chăn cừu đáp: "Tôi mãn nguyện khi làm một người chăn cừu. Ít ra thâm tâm tôi thanh thản chứ không như ông".

Nghe nói thế, tên thổ phỉ sửng sốt và lập tức đi đến đồn cảnh sát và thú tội.

 

Dịch bởi: minguyet