Bài viết liên quan:

A BOUGHT COMFORT IS NOT A BLESSING

One winter day, a wild ass was wandering about aimlessly. Suddenly he came to the edge of the forest where he saw a donkey lying in the warm sun at full length. Quite care-free as the donkey looked, the ass envied him a lot.

The wild ass went to the donkey and said, "How lucky you are! Your sleek skin shows how well you live." Saying this, the ass left the place but still kept thinking about the donkey.

After few days, he came again to see the donkey. But this time the donkey had a heavy load on his back. His master was following him with a stick in his hand and was hitting the donkey off and on to make him move at a steady pace.

Seeing this the ass said to himself, "What a pity. I no longer envy him. I didn't know that he has to live such a miserable life and has to buy his comfort at this price."

Source: Kids Front

 

 

 

Sự thoải mái tạm thời không phải là một phước lành

Vào một ngày mùa đông, một chú lừa hoang đang đi thang lang trong lơ đễnh. Đột nhiên, chú ta đi đến bìa rừng thì thấy một con lừa đang nằm dài sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Con lừa trông như được chăm sóc thật tốt, chú lừa hoang ghen tị với chú lừa kia rất nhiều.

Chú lừa hoang đi đến chỗ con lừa và nói: "Bạn thật là may mắn, lớp lông bóng mượt của bạn cho thấy bạn có cuộc sống tốt như thế nào". Sau khi nói xong, chú lừa hoang bỏ đi nhưng vẫn giữ suy nghĩ về con lừa kia.

Vài ngày sau, chú ta trở lại để gặp con lừa ấy. Nhưng lần này, con lừa kia đang tải vật nặng trên lưng. Chủ của nó thì đang theo sau với một cây roi trong tay, vừa đi vừa đánh vào lừa con lừa để khiến nó đi đều bước.

Thấy vậy, chú lừa hoang tự nói với mình: "Thật là đáng thương, tôi không còn cảm thất ghen tị với anh ta nữa. Tôi không hề biết rằng cái giá để mua sự thoải mái của anh ta là phải sống cuộc sống khốn khổ thế này."

 

Dịch bởi: thuyduong2908