Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Sức mạnh thật sự của nền kinh tế Việt Nam

Sức mạnh thật sự của nền kinh tế Việt Nam

17/10/2018
Mức căn bản

The real power of Vietnam’s economy

Economic growth based on natural resource exploitation and a cheap labor force has reached the critical point. Economists say Vietnam has no choice but to follow a sustainable development strategy.

Vietnam earlier this year received an ‘expected gift’ from PricewaterhouseCoopers (PwC). The auditing firm, one of the ‘big four’, reported that Vietnam economy ranked  32nd in the world in 2016 with GDP of $595 billion, including PPP (purchasing power parity) formula.

With the predicted average growth rate of 5.1 percent in 2016-2050, PwC believes that Vietnam would be the 20th largest economy in the world by 2050 with GDP of $3.176 trillion (in PPP), higher than that of Thailand, Malaysia, Canada and Australia.

Vietnam’s nominal GDP value in 2016 was $198 billion, while GDP in PPP was $595 billion. This, according to an analyst, shows that goods and services in Vietnam were three times lower than in the world. 
PwC thinks that this was the factor that investors should care for when choosing markets for investments because this will help optimize profits. Vietnam is now the production base of many large technology groups and consumer goods manufacturers in the world.

Commenting about the ranking, Le Dang Doanh, a renowned economist said: “It would be better not to equate the ranking with the real power of the Vietnam economy. PwC’s prediction should be just for reference to know what the world thinks about Vietnam and what it is expecting from Vietnam.”

Bui Trinh, an economist, commented that the predicted 5.1 percent GDP growth rate for the years from now to 2050 is unrealistic. 

Vietnam’s ICOR, the ratio used to measure the efficiency of a country as an economic unit, was 4.57 in 2010-2015, similar to Malaysia’s, higher than Myanmar, the Philippines and Cambodia. 

The expert, who analysed the updated reports, said in order to create one unit of growth, Vietnam will need a larger capital unit than in the previous period (if the input cost remains unchanged). 

Meanwhile, a report of the research center of BIDV released in June 2016 showed that the spending on investment for development is on the decrease, especially since 2013. 

The heavy burden of public debt, plus the difficulties in cutting regular expenses, has raised concerns. 

“So, how can we explain the predicted high 5.1 percent growth rate?” Trinh questioned.

A research work found that the level of emissions to create one unit of GDP in Vietnam is higher than the average level in the world. 

If Vietnam economy continues growing at the current rate, by 2030, the CO2 emissions will be about 1 billion tons.

Source: vietnamnet

 

Sức mạnh thật sự của nền kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực giá rẻ đã đạt đến điểm tới hạn. Các nhà kinh tế nói rằng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc theo đuổi một chiến lược phát triển bền vững.

Đầu năm nay Việt Nam nhận được một "món quà mong đợi" từ PricewaterhouseCoopers (PwC). Công ty kiểm toán, một trong bốn công ty kiểm toán lớn cho biết năm 2016 nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 32 trên thế giới với GDP là 595 tỷ USD đã tính tới PPP (sức mua tương đương)

Với mức tăng trưởng trung bình dự đoán là 5,1 % trong giai đoạn từ 2016 - 2050, PwC tin rằng Việt Nam sẽ là nền kinh tế lớn đứng thứ 20 trên thế giới vào năm 2050 với GDP là 3,167 tỷ USD (tính theo PPP) cao hơn Thái Lan, Malaysia, Canada và Australia.

Giá trị danh nghĩa GDP của Việt Nam năm 2016 là 198 tỷ USD, trong khi GDP ở sức mua tương đương là 595 tỷ USD. Theo một nhà phân tích cho thấy hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam thấp hơn ba lần so với thế giới. PwC cho rằng đây là yếu tố mà các nhà đầu tư nên quan tâm khi lựa chọn thị trường đầu tư bởi vì điều này sẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Việt Nam hiện là cơ sở sản xuất của nhiều tập đoàn công nghệ lớn và các nhà sản xuất hàng tiêu dùng trên thế giới.

Bình luận về bảng xếp hạng, ông Lê Đăng Doanh, một nhà kinh tế có tiếng cho biết: "Tốt hơn là không đánh đồng với sức mạnh thực sự của nền kinh tế Việt Nam. Dự đoán của PwC nên chỉ để tham khảo để biết thế giới nghĩ gì về Việt Nam và những gì họ mong muốn từ Việt Nam. "

Ông Bùi Trinh, một nhà kinh tế bình luận rằng tỷ lệ tăng trưởng GDP 5,1 % được dự đoán trong những năm từ nay tới năm 2050 là không thực tế.

ICOR của Việt Nam, chỉ số dùng để tính hiệu suất của quốc gia như một đơn vị kinh tế là 4.57 trong năm 2010-2015, tương đương với Malaysia, cao hơn Myanmar, Philippines và Cambodia.

Chuyên gia người đã phân tích cập nhật các báo cáo cho biết để tạo ra một đơn vị tăng trưởng, Việt Nam sẽ cần một đơn vị vốn lớn hơn thời kỳ trước đó (nếu chi phí đầu vào vẫn không thay đổi).

Trong khi đó, một báo cáo của trung tâm nguyên cứu BIDV công bố vào tháng 6 năm 2016 cho thấy tiền chi trong đầu tư đang giảm dần, đặc biệt là từ năm 2013.

Gánh nặng nợ công, cộng với những khó khăn trong việc cắt giảm chi phí thường xuyên, đã gây ra lo ngại.

"Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể giải thích được dự đoán tốc độ tăng trưởng 5,1 % ?" ôngTrinh hỏi.

Nghiên cứu cho thấy mức độ của lượng khí phát thải tạo ra một đơn vị GDP ở Việt Nam cao hơn mức trung bình trên thế giới.

Nếu nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển với tốc độ hiện tại, đến năm 2030, lượng khí thải CO2 sẽ khoảng 1 tỷ tấn.

 

Dịch bởi: hoaithuong

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục