Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tại sao Nhật Bản phải 'thay đổi suy nghĩ của một triệu giáo viên'?

Tại sao Nhật Bản phải 'thay đổi suy nghĩ của một triệu giáo viên'?

21/12/2016
Mức căn bản

Why Japan Must 'Change the Minds of a Million Teachers'

Students at a primary school in Japan. (Center for Global Education/Asia Society)

Kan Suzuki holds professorships in the Graduate School of Public Policy at The University of Tokyo and the Graduate School of Media and Governance at Keio University. He is ministerial aide, chief policy officer to the Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology, and a former Japanese state minister of education. On December 8 at Asia Society in New York, he joined a panel discussing the newly released results from the 2015 round of PISA testing. After the panel, Suzuki spoke with Asia Blog about how Japan is working to ready its students for a rapidly changing world.

How has Japan’s education system evolved to prepare all of its students for success in work and life in the 21st century?

Japan’s Ministry of Education is currently developing new national curriculum to be implemented in 2020. The ministry is likewise reforming its common standards and university entrance exam.

To prepare for these changes, Japan is introducing English language classes earlier in primary school and deepening its teaching of English at the junior high school level. In high school, we’re implementing integrative history and geography courses, as well as a new course on public citizenship and courses on science inquiry and social science inquiry.

Integrative history and geography will help students build an understanding of the world by diving deeper into modern history and geography in context, rather than the broad survey courses that have been taught in the past.

The new public citizenship course teaches students about conflict management and resolution and global understanding. And the new social inquiry and social science inquiry courses develop in students the ability to analyze and understand complex details of structures and systems around the world.

All of these courses include 21st-century skills development such as critical thinking, creativity, and problem-solving. They also focus largely on active learning and project-based learning, and our students will graduate with the ability to learn from and understand the world in a way that wasn’t possible before these changes.

What are some of the unique challenges Japan has faced in this process?

The biggest challenge is changing the mindset of teachers. They are very good at what they do, but traditional teaching methods require students to learn through rote memorization.

It’s a big process to change that mindset and provide teachers with the supports they need to do so. We have a million teachers in Japan, so we have to change the minds of a million teachers. I’m currently traveling all over the country and focused on encouraging active learning for those teachers.

Around the world, many politicians are finding success by appealing to nationalism and disillusionment with globalization. Do you think this is complicating globally minded education, and if so, how? Do you see global competence education as a counterforce to this?

2016 has become a very important year for global citizenship education, particularly in light of the results of recent political campaigns, including the presidential election in the U.S. and Brexit movement of the U.K.

It’s an important topic throughout the world, and we must share the importance of global citizenship, cooperation, and openness across borders.

Fortunately, in Japan, we don’t have the same problem that we’re seeing elsewhere around the world. Even our most conservative politicians understand the importance of globalization and global collaboration. Japan, as a small island nation, relies on global trade to obtain all of the resources our country needs.

Does Japan have any plans to further incorporate global competence education into its curriculum?

Japanese students are good learners — they learn subject matter well and show respect, dignity, and celebrate diversity. But they hesitate when asked to communicate ideas or take action, so we are focusing on increasing their self-efficacy and confidence levels. Students need more experiences and fieldwork to understand the world, which is why we’re emphasizing project-based learning in our revised curriculum. Traditional education is not enough to build global understanding in students.

What we have to do is create a new atmosphere — both in schools and in teacher training programs — that emphasizes practical learning that builds global citizenship.

We must give students around the world the opportunity to gain experiences on a global level through project-based learning and collaborative learning. More and more schools across Japan have been working to create global partnerships to help facilitate this for our students.

Another reason why Japanese people are so interested in the world is they will host high-profile international sporting events beginning with the Rugby World Cup in 2019 and the Tokyo Olympics in 2020.

Source: asiasociety.org

 

 

Tại sao Nhật Bản phải 'thay đổi suy nghĩ của một triệu giáo viên'?

Học sinh ở trường tiểu học Nhật Bản. (Trung tâm Giáo dục toàn cầu / Hiệp hội Châu Á)

Kan Suzuki, giáo sư tại trường Cao học Chính sách công tại Đại học Tokyo và trường Cao học Truyền thông- Quản trị tại Đại học Keio. Ông là trợ lý bộ trưởng, trưởng phòng chính sách của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, đồng thời là cựu bộ trưởng giáo dục nước Nhật. Ngày 8 tháng 12 tại Hiệp hội Châu Á ở New York, ông tham gia một hội thảo bàn luận về kết quả vừa được tung ra từ vòng thử nghiệm PISA năm 2015. Sau buổi hội thảo, ông Suzuki đã nói với tờ báo Asia Blog về cách thức mà Nhật Bản đang thực hiện để học sinh sẵn sàng trong một thế giới thay đổi nhanh chóng.

Hệ thống giáo dục của Nhật Bản đã tiến triển như thế nào để tạo bệ phóng cho tất cả các học sinh thành công trong công việc và trong cuộc sống vào thế kỷ 21?

Bộ Giáo dục Nhật Bản hiện đang phát triển chương trình giảng dạy quốc gia mới được áp dụng trong năm 2020. Bộ cũng cải cách các tiêu chuẩn chung và kỳ thi tuyển sinh đại học.

Để chuẩn bị cho những thay đổi này, Nhật Bản đã sớm đưa vào các lớp học tiếng Anh trong trường tiểu học và đào sâu việc giảng dạy tiếng Anh ở cấp trung học cơ sở. Ở trường trung học, chúng tôi đang thực hiện các khóa học lịch sử và địa lý kết hợp, cũng như các khóa học mới về quyền công dân, tìm hiểu khoa học và khoa học xã hội.

Lịch sử và địa lý kết hợp sẽ giúp học sinh hình thành sự hiểu biết thế giới bằng cách đi sâu hơn vào lịch sử hiện đại và địa lý theo bối cảnh, hơn là các khóa học khảo sát khái quát đã được giảng dạy trước.

Khóa hoc quyền công dân mới dạy học sinh về kiểm soát, giải quyết xung đột và hiểu biết toàn cầu. Và các khóa học tìm hiểu xã hội học và khoa học xã hội giúp học sinh phát triển khả năng phân tích và hiểu các chi tiết phức tạp của cấu trúc và hệ thống trên toàn thế giới.

Tất cả các khóa học này bao gồm cả phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 như tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Họ cũng tập trung chủ yếu vào việc học tập chủ động và học tập dựa trên kế hoạch, các sinh viên sẽ tốt nghiệp với khả năng học hỏi và hiểu thế giới theo cách đó là không thể được trước khi có những thay đổi này.

Một số những thách thức đáng chú ý mà Nhật Bản đã phải đối mặt trong quá trình này là gì?

Thách thức lớn nhất là thay đổi quan niệm của giáo viên. Họ làm rất tốt vai trò của mình, nhưng các phương pháp giảng dạy truyền thống yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng.

Thay đổi quan niệm và cung cấp những hỗ trợ cho giáo viên những thứ họ cần là một quá trình quan trọng. Chúng tôi có một triệu giáo viên tại Nhật Bản, vì vậy chúng tôi phải thay đổi suy nghĩ của một triệu giáo viên. Tôi hiện đang đi du lịch khắp các đất nước và tập trung vào việc khuyến khích học tập chủ động cho những giáo viên này.

Trên thế giới, nhiều chính trị gia đang tìm kiếm thành công bằng cách kêu gọi chủ nghĩa dân tộc và không ảo tưởng về xu thế toàn cầu hóa. Bạn có nghĩ rằng điều này khiến giáo dục tư tưởng toàn cầu trở nên phức tạp và nếu như vậy, thì sẽ như thế nào? Bạn có thấy giáo dục khả năng toàn cầu đối lập với với điều này không?

Năm 2016 đã trở thành một năm rất quan trọng đối với giáo dục công dân toàn cầu, đặc biệt là việc cân nhắc kết quả của các chiến dịch chính trị gần đây, bao gồm cả các cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ và động thái của Brexit ở Vương quốc Anh.

Đây là một chủ đề quan trọng trên toàn thế giới, và chúng ta phải chia sẻ tầm quan trọng của công dân toàn cầu, hợp tác, và mở cửa qua biên giới.

May mắn thay, ở Nhật Bản, chúng tôi không có vấn đề này, chúng ta chỉ đang thấy ở những nơi khác trên thế giới. Thậm chí hầu hết các chính trị gia bảo thủ của chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của toàn cầu hóa và sự hợp tác toàn cầu. Nhật Bản là một đảo quốc nhỏ, dựa vào thương mại toàn cầu để có được tất cả các nguồn tài nguyên mà đất nước cần.

Liệu rằng Nhật Bản có kế hoạch nào để tiếp tục kết hợp chặt chẽ giáo dục năng lực toàn cầu vào chương trình giảng dạy hay không?

Học sinh Nhật Bản học tốt - họ học nội dung tốt và thể hiện tôn trọng, phẩm giá, và tôn vinh sự đa dạng. Nhưng họ ngần ngại khi được yêu cầu truyền đạt ý tưởng hoặc đưa ra hành động, vì vậy chúng tôi đang tập trung vào việc tăng cường mức độ hiệu quả và sự tự tin cho họ. Học sinh cần nhiều trải nghiệm và nghiên cứu thực địa để tìm hiểu thế giới, đó là lý do tại sao chúng tôi đang nhấn mạnh học tập dựa trên kế hoạch trong chương trình sửa đổi của chúng tôi. Giáo dục truyền thống không đủ để tạo nên sự hiểu biết toàn cầu ở học sinh.

Điều chúng ta phải làm là tạo ra một bầu không khí mới nhằm nhấn mạnh học tập thực tế để xây dựng quyền công dân toàn cầu cả trong các trường học và các chương trình đào tạo giáo viên.

Chúng ta phải tạo cho học sinh trên toàn thế giới cơ hội để có được những trải nghiệm toàn cầu thông qua học tập dựa trên kế hoạch và học tập hợp tác. Càng ngày càng có nhiều trường học trên khắp Nhật Bản đã và đang làm việc để tạo ra quan hệ đối tác toàn cầu nhằm giúp các học sinh của chúng tôi có điều kiện thuận lợi này.

Thêm lý do tại sao người dân Nhật Bản rất quan tâm đến thế giới là họ sẽ đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế cao cấp bắt đầu với Rugby World Cup 2019 và Thế vận hội Tokyo năm 2020.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục