Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đến năm 2020 sẽ loại bỏ tình trạng gây ô nhiễm

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đến năm 2020 sẽ loại bỏ tình trạng gây ô nhiễm

14/06/2017
Mức căn bản

Ho Chi Minh City vows to remove pollution-causing facilities by 2020

The People’s Council of Ho Chi Minh City has issued a resolution centered on the environment, in which it promises a citywide purge of pollution-causing facilities by 2020.

On Sunday, the municipal People’s Council convened an abnormal meeting dedicated to the discussion about urban environmental protection and waste management, the first time such a session has been held to tackle the issue.

According to the city’s administration, on average, around 8,300 tons of household waste, between 1,500 and 2,000 tons of industrial waste, 22 tons of medical waste and 2,000 tons of sludge are produced across the city every day.

“Almost 100 percent of this waste is collected and treated every day,” said Nguyen Toan Thang, director of Ho Chi Minh City’s Department of Natural Resources and Environment.

“However, the problem remains that locally-run garbage collecting firms are only equipped with basic vehicles and therefore drop litter along the way. Many residents frequently complain about garbage collection points because of their irritatingly foul smell.”

The city’s dependence on incineration and a lack of recycling options were also brought up at Sunday’s session.

“The city’s production of waste currently sits at 8,300 tons a day, and forecasts predict 13,000 tons a day by 2025, however our garbage processing capacity and technology have hardly changed at all,” whined Cao Anh Minh, a member of the city’s council.

According to Le Van Khoa, deputy chairman of Ho Chi Minh City, up to 76 percent of the city’s garbage is buried, which not only leads to further pollution but also takes up a lot of land.

“The city’s administration has vowed to reduce this number to 50 percent in 2020 and to 20 percent by 2025,” Khoa said. “We have also requested a shift from garbage burial to incineration in order to cope with the problem.”

Council members also demanded stronger effort to enact garbage separation at the source, which they said had been discussed and piloted for too long without progress.

Some proposed adding waste separation to the elementary curricula to educate children to adopt a more sustainable lifestyle.

Nguyen Thi Nga, who represented constituents from District 12, suggested forcing schools, offices and supermarkets to sort their own waste before expanding the scheme to residential areas.

“People who work in these places must follow their internal regulations, and once they have been used to sorting rubbish, they will automatically do the same at home,” Nga explained.

Another representative went further by suggesting legislation that grants garbage collection companies the right to refuse to collect waste from families that do not sort their own rubbish.

A resolution was reached at the end of the session, in which the city vowed to provide all citizens with access to environmental information by 2018 and make sure that 100 percent of school curricula include the teaching of knowledge and skills necessary to protect the environment by the same year.

By 2020, all pollution-causing facilities in the city will have been purged, according to the resolution.

The city will also look to complete installation of a citywide automated environmental monitoring system in the same year, which would allow authorities to effectively supervise the city’s air and water quality.

Source: Tuoitrenews

 

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đến năm 2020 sẽ loại bỏ tình trạng gây ô nhiễm

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành một nghị quyết trung ương đặt môi trường làm trọng tâm, trong đó cam kết sẽ hoàn thành việc loại bỏ tình trạng gây ô nhiễm trên toàn thành phố vào năm 2020.

Hồi chủ nhật, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã triệu tập một cuộc họp bất thường để thảo luận về bảo vệ môi trường đô thị và quản lý chất thải, lần đầu tiên một phiên họp như vậy được tổ chức nhằm giải quyết vấn đề.

Theo chính quyền thành phố, trung bình, khoảng 8.300 tấn chất thải sinh hoạt, từ 1.500 đến 2.000 tấn chất thải công nghiệp, 22 tấn chất thải y tế và 2.000 tấn bùn cống rãnh được thải ra trên khắp thành phố mỗi ngày.

"Gần như 100% lượng rác thải này được thu gom và xử lý hàng ngày", ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Tuy nhiên, vấn đề hiện đang vẫn tồn tại là các công ty thu gom rác thải trong khu vực chỉ được trang bị các phương tiện thô sơ dẫn đến làm rơi vãi rác thải trên đường. Nhiều người dân thường phàn nàn về các điểm thu gom rác vì mùi hôi thối của chúng."

Sự lệ thuộc của thành phố vào phương pháp đốt rác và thiếu các phương án tái chế đã được đưa ra trong phiên họp ngày chủ nhật.

"Sản lượng rác thải của thành phố hiện đang ở mức 8.300 tấn/ngày, và dự báo sẽ tăng lên 13.000 tấn/ngày vào năm 2025, tuy nhiên khả năng xử lý rác thải và công nghệ của chúng ta hầu như không thay đổi", Cao Anh Minh, thành viên Hội đồng Nhân dân thành phố, than thở.

Theo ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, 76% rác thải của thành phố bị đem chôn, không chỉ gây ô nhiễm mà còn chiếm nhiều diện tích đất.

"Chính quyền thành phố quyết tâm sẽ giảm con số này xuống 50% vào năm 2020 và 20% vào năm 2025", ông Khoa nói. "Chúng tôi cũng đã yêu cầu chuyển từ chôn lấp rác sang đốt rác để ứng phó với vấn đề này."

Các thành viên Hội đồng Nhân dân cũng yêu cầu những nỗ lực mạnh mẽ hơn để ban hành quy định phân loại rác tại nguồn, vấn đề đã từng được thảo luận và thử nghiệm trong một thời gian dài mà không có tiến triển.

Một số đề xuất bổ sung việc phân loại rác vào chương trình tiểu học để giáo dục trẻ em áp dụng một lối sống bền vững hơn.

Nguyễn Thị Nga, người đại diện cho các cử tri đến từ Quận 12, đề nghị bắt buộc các trường học, cơ quan và siêu thị phải tự phân loại rác trước khi mở rộng chương trình này tới các khu dân cư.

"Người làm việc ở những nơi này phải tuân thủ các quy định nội bộ, và một khi họ đã quen với việc phân loại rác, họ sẽ tự động làm như vậy ở nhà", bà Nga giải thích.

Một đại diện khác đã suy tính sâu xa hơn bằng cách đề nghị một đạo luật cho phép các công ty thu gom rác có quyền từ chối thu gom rác thải từ các gia đình không phân loại rác của họ.

Một nghị quyết đã đạt được sự đồng thuận vào cuối phiên họp, trong đó thành phố đã hứa hẹn sẽ cung cấp cho tất cả mọi người quyền tiếp cận thông tin môi trường vào năm 2018 và đảm bảo rằng 100% chương trình học bao gồm việc giảng dạy kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ môi trường trong năm đó.

Theo giải pháp, đến năm 2020, tất cả các tình trạng gây ô nhiễm trong thành phố sẽ bị loại trừ.

Thành phố cũng sẽ xem xét để hoàn thành việc lắp đặt một hệ thống giám sát môi trường tự động toàn thành phố trong cùng năm, điều này sẽ cho phép các cơ quan có thẩm quyền giám sát hiệu quả chất lượng nước và không khí của thành phố.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục