Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thu nhập bình quân theo năm của nông dân sẽ là 45 triệu đồng trước năm 2020

Thu nhập bình quân theo năm của nông dân sẽ là 45 triệu đồng trước năm 2020

26/10/2016
Mức trung cấp

Farmer incomes to be $2,020 by 2020

 The annual income of Vietnamese farmers has been targeted to reach VND45 million ($2,020) by 2020 under national criteria for new rural areas in the 2016-2020 period.

While the general annual income is targeted at VND45 million, the minimum for farmers in the northern mountainous region and the north-central region is targeted at VND36 million ($1,616) per year, in the Red River Delta VND50 million ($2,244), in the south-central coastal region and central highlands VND41 million ($1,842), in the southern region VND59 million ($2,648), and in the Mekong Delta VND50 million ($2,244).

Regarding multidimensional poverty, the proportion is expected to be under 6 per cent by 2020. In the northern mountainous region it is to be under 12 per cent, in the Red River Delta under 2 per cent, in the north-central region and south-central coastal region under 5 per cent, in the central highlands under 7 per cent, in the southern region under 1 per cent, and in the Mekong Delta under 4 per cent.

The national criteria for new rural areas in the 2016-2020 period includes 19 criteria: one in planning, eight in socioeconomic infrastructure, four in economics and manufacturing, and six in culture, society and the environment. The criteria are flexible depending on each region and the Ministry of Agriculture and Rural Development will guide other ministries and related agencies is issue relevant guidelines.

The Prime Minister has called for improvements in understanding and responsibility among leaders in local authorities about new rural development programs, which should drive agriculture startups and create new a generation of farmers who are active and innovative.

The Boston Consulting Group (BCG)’s First Sustainable Economic Development Assessment of Vietnam, released in May, acknowledged Vietnam’s progress in converting wealth into well-being, ranking it fourth out of 149 countries assessed.

“With GDP per capita (based on purchasing-power parity) of about $5,200, Vietnam has a well-being level that would be expected of a country with GDP per capita of more than $10,000 - a clear indicator that the country has successfully harnessed limited resources for the good of its citizens,” according to BCG’s Lotus Nation: Sustaining Vietnam’s Impressive Gains in Well-Being report, released in March.

Vietnam matches or exceeds the ASEAN 4 in several indicators, including economic stability and civil society, the report noted. ‘‘In several areas, however, including infrastructure and governance, Vietnam lags behind the group. In addition, although Vietnam’s performance in employment is in line with that of its ASEAN 4 peers, the country faces a number of labor market issues, including a lack of skilled workers and low worker productivity that could impede the next phase of its development.”

 

Source: VN Economic Times

 

 

Thu nhập bình quân theo năm của nông dân sẽ là 2,020 USD trước năm 2020

Thu nhập hàng năm của nông dân Việt Nam được nhắm mục tiêu đạt 45 triệu đồng trước năm 2020 theo tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020.

Trong khi thu nhập thường niên được đặt mục tiêu là 45 triệu đồng, thì mức tối thiểu của nông dân ở khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ là 36 triệu đồng mỗi năm, ở vùng đồng bằng sông Hồng thì mục tiêu đặt ra là 50 triệu đồng, vùng ven biển nam trung bộ và Tây Nguyên là 41 triệu đồng, ở khu vực phía nam là 59 triệu đồng và ở đồng bằng sông Cửu Long là 50 triệu đồng.

Về các hộ nghèo đa chiều, tỷ lệ dự kiến sẽ là dưới 6 phần trăm vào năm 2020. Tại khu vực miền núi phía Bắc phải dưới 12 phần trăm, ở đồng bằng sông Hồng là dưới 2 phần trăm, ở khu vực Bắc Trung bộ và khu vực duyên hải miền trung là dưới 5 phần trăm, ở Tây Nguyên là dưới 7 phần trăm, trong khu vực miền Nam là dưới 1 phần trăm và ở đồng bằng sông Cửu Long dưới 4 phần trăm.

Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020 bao gồm 19 tiêu chí: một tiêu chí về quy hoạch, tám tiêu chí về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, bốn tiêu chí về kinh tế và sản xuất và sáu tiêu chí về văn hóa, xã hội và môi trường. Các tiêu chí sẽ được linh hoạt tùy thuộc vào từng vùng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hướng dẫn các Sở, cơ quan liên quan khác về việc tiến hàng các hướng dẫn có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi cải thiện sự hiểu biết và trách nhiệm giữa các nhà lãnh đạo ở chính quyền địa phương về chương trình phát triển nông thôn mới, nên hướng dẫn các nhà Startup nông nghiệp và tạo mới một thế hệ những người nông dân năng động và sáng tạo.

Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) Đánh giá việc phát triển kinh tế bền vững đầu tiên của Việt Nam, ra mắt vào tháng năm, công nhận sự tiến bộ của Việt Nam trong việc chuyển đổi từ giàu có sang hạnh phúc, được xếp thứ tư trong số 149 nước được đánh giá.

"Với GDP bình quân đầu người (dựa trên việc mua lượng năng lượng tương đương) vào khoảng 5200 USD, Việt Nam có mức độ hạnh phúc tương đương với một quốc gia với GDP bình quân đầu người là hơn 10.000 USD - một dấu hiệu rõ ràng rằng nước này đã khai thác thành công các hạn chế về nguồn lực cho lợi ích của công dân" theo Lotus Nation của BCG: Việt Nam rất ấn tượng trong việc duy trì sự hạnh phúc, trong báo cáo phát hành vào tháng Ba.

Việt Nam phù hợp hoặc vượt quá ASEAN 4 trong một số chỉ tiêu, trong đó có sự ổn định về kinh tế và xã hội dân sự, báo cáo lưu ý. ''Tuy nhiên,Trong một số lĩnh vực, bao gồm cả cơ sở hạ tầng và quản trị, Việt Nam đứng ở nhóm sau. Ngoài ra, mặc dù hiệu suất của Việt Nam về việc làm phù hợp với ASEAN 4 nhưng nước này vẫn phải đối mặt với một số vấn đề thị trường lao động, bao gồm cả việc thiếu công nhân lành nghề và năng suất lao động thấp có thể gây cản trở các giai đoạn phát triển tiếp theo của nó. "

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục