Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh - Động vật (Animals)

Chủ đề này được Ce Phan giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

 

Animals

I'm a real animal lover. I'm fascinated by the whole animal kingdom. I loved animals when I was a kid. I used to read every book I could find on animals.

I knew all the different animal species. The most exciting thing for me was going to the zoo. I would spend hours just watching the animals walk around, sit, or even sleep.

When I was older, I went on a safari to Tanzania. I saw real wild animals in the wild. Everyone should do this once in their lives.

Looking at animals in their natural habitat is a real honour. Now I'm worried about the future of many animals. Some of my favourite animals are in danger of dying out.

We really need to change our lifestyle so our children can have the chance of seeing animals in the wild.

Source: Listen A Minute

Động vật

Tôi thật sự là một người yêu động vật.  Tôi bị quyến rũ bởi vương quốc tất cả động vật. Tôi yêu quý động vật khi tôi còn là một đứa trẻ.  Tôi đã từng đọc tất cả các cuốn sách về các loài vật mà tôi có thể tìm thấy.

Tôi biết tất cả các loài vật khác nhau. Điều thú vị nhất đối với tôi là đi sở thú. Tôi  sẽ bỏ ra hàng giờ chỉ để ngắm nhìn động vật đi bộ xung quanh, ngồi hoặc thậm chí là ngủ.

Khi tôi lớn lên, tôi đi thám hiểm đến Tanzania. Tôi thật sự đã nhìn thấy động vật hoang dã trong tự nhiên. Tất cả mọi người nên đi thám hiểu một lần trong cuộc đời.

Nhìn vào động vật trong môi trường sống tự nhiên  là một điều vinh dự của chúng ta. Bây giờ, tôi đang lo lắng về tương lai của nhiều động vật. Một số loài động vật yêu thích của tôi đang chết dần chết mòn.

Chúng ta thật sự cần thay đổi lối sống của chúng ta và con em chúng ta có thể có cơ hội nhìn thấy động vật trong thế giới hoang dã

 

Dịch bởi Hoài Thương