Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. TP. HCM sẽ di dời 26000 hộ dân sống trên các con kênh

TP. HCM sẽ di dời 26000 hộ dân sống trên các con kênh

11/12/2016
Mức căn bản

HCM City to relocate 26,000 households living on canals

Relocating 26,000 households and clearing the slums along canals is one of the seven key projects of the HCM City gentrification program.

A research work by Dr Le Huy Ba and architect Le Minh Thanh found that nearly 100 percent of rivers and canals in HCMC are polluted. Ninety seven percent of canals and 22.5 percent of water surface area have been encroached on by locals, who have built houses for accommodation.

About 90 percent of canals suffer from sedimentation (organic matter, garbage, gravel and hyacinth), which makes it impossible for small boats to move in low tide.

By July 15, 2016, the local authorities had discovered hundreds of cases of encroached land and solid works built on sewers and outlets, causing serious flooding at many hotspots in the city.

Meanwhile, odor pollution is the typical characteristic of many canals in the city such as Tau Hu – Ben Nghe, Tham Luong and even Nhieu Loc, which has been improved in a project costing $350 million.

It is estimated that there are 5,000 kilometers of river and canals which help drain water, fight flooding and condition the air. 

However, only 80 kilometers have been dredged and upgraded over the last tens of years. Many things still need to be done to turn HCMC into a livable and civilized city.

According to architect Thai Ngoc Hung, the houses on the canal banks affect the urban aesthetic.  

Under the gentrification program, the city authorities have decided to relocate 26,000 households in the canal areas and clear the slums there. However, getting the capital to implement the program remains a headache for management agencies.

According to Nguyen Truong Luu, chair of the HCMC Architects’ Association, the programs on upgrading the Nhieu Loc – Thi Nghe and Ben Nghe – Tau Hu Canals in the past were implemented with funding from international organizations and the state budget.

However, when the upgrading programs are implemented with capital from different sources, including investors, there could be conflicts among involved parties.

Therefore, Luu said, in order to successfully implement the programs, it is necessary to reach agreements among planners, socio-economic experts, the public, and investors.

Ngo Viet Nam Son, an architect, also thinks that investment capital and a gentrification orientation would be the biggest problems hindering the resettlement and upgrading of the areas along the canals.

Son said it is necessary for the municipal authorities to change some management policies in order to successfully call for capital for the programs. The new policies need to be open and flexible enough to encourage domestic and private investors.

Source: VIETNAMNET

 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ di dời 26000 hộ dân sống trên các con kênh

Việc di dời 26.000 hộ gia đình và thanh toán đền bù cho các khu nhà ổ chuột ven kênh rạch là một trong bảy dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình chỉnh trang đô thị.

Một công trình nghiên cứu của tiến sĩ Lê Huy Bá và kiến trúc sư Lê Minh Thanh cho thấy gần 100 phần trăm con sông và kênh rạch ở TPHCM đều bị ô nhiễm. Chín mươi bảy phần trăm các kênh rạch và 22,5 phần trăm diện tích mặt nước đã bị lấn chiếm bởi những người dân địa phương, những người đã xây dựng nhà để ở.

Khoảng 90 phần trăm các kênh rạch đều bị bồi lắng (chất hữu cơ, rác, sỏi và lục bình), điều này đã làm cho các tàu thuyền nhỏ không thể di chuyển mỗi khi thủy triều xuống thấp.

Vào ngày 15 tháng 7 năm 2016, các nhà chức trách địa phương đã phát hiện hàng trăm trường hợp lấn chiếm đất đai và các công trình vững chắc được xây dựng trên hệ thống cống rãnh và các cửa hàng, đã và đang gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều điểm nóng trong thành phố.

Trong khi đó, ô nhiễm mùi là đặc điểm điển hình của nhiều kênh rạch trong thành phố như Tàu Hủ - Bến Nghé, Tham Lương và thậm chí cả kênh Nhiêu Lộc, đã được cải thiện trong một dự án trị giá 350 triệu $.

Người ta ước tính rằng có 5.000 km đường sông và kênh rạch giúp thoát nước, chống lũ lụt và điều kiện không khí.

Tuy nhiên, chỉ có khoàng 80 km đã được nạo vét và nâng cấp lên trong hàng chục năm qua. Còn nhiều thứ vẫn cần được thực hiện để biến thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố dễ sống và văn minh.

Theo kiến trúc sư Thái Ngọc Hùng, những ngôi nhà trên bờ kênh ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Theo chương trình chỉnh trang đô thị, chính quyền thành phố đã quyết định chuyển 26.000 hộ gia đình ở khu vực kênh đào và xóa các khu nhà ổ chuột ở đó. Tuy nhiên, việc nhận được nguồn vốn để thực hiện các chương trình vẫn là một trở ngại cho các cơ quan quản lý.

Theo ông Nguyễn Trương Lưu, chủ tịch hội kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, những chương trình nâng cấp kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Bến Nghé trong quá khứ đã được thực hiện với sự tài trợ từ các tổ chức quốc tế và ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, khi những chương trình này được thực hiện từ nhiều nguồn vốn khác nhau, bao gồm những nhà đầu tư, có thể có những cuộc xung đột giữa các bên tham gia.

Do đó, Lưu cho biết, để thực hiện thành công các chương trình, nó là cần thiết để đạt được các thỏa thuận giữa các nhà hoạch định, các chuyên gia kinh tế-xã hội, công chúng và các nhà đầu tư.

Ngô Viết Nam Sơn, một kiến trúc sư, cũng cho rằng vốn đầu tư và định hướng chỉnh trang đô thị sẽ là vấn đề lớn nhất cản trở việc tái định cư và nâng cấp các khu vực dọc theo kênh rạch.

Sơn cho biết nó là cần thiết cho các nhà chức trách thành phố để thay đổi một số chính sách quản lý để kêu gọi thành công nguồn vốn cho các chương trình. Các chính sách mới cần phải được mở và linh hoạt đủ để khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và tư nhân.

 

Dịch bởi: Thuongnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục