Problems with writing

As students learn how to write, many of them feel dissatisfied with what they have written to the point where they just give up or turn in an assignment that is poorly done due to insufficient effort. It's natural to feel unhappy with your work. In fact, that can be a good thing because it means that you see room for improvement. But don't give up.

Common complaints about writing:

   - I can't think of anything to write.

   - I don't know how to fix my mistakes.

   - Everything I write sounds stupid.

   - I procrastinate.

There are many other problems that people have when it comes to putting ideas down in written form, but do you have these same problems when you are speaking with someone? Probably not. Can you tell a story at the dinner table? Can you explain to a friend or to another student how to do something? You already have the basic communication skills for writing if speaking isn't a problem. Remember that writing is like speaking, but the advantage in writing is that you can fix your mistakes. Let the words and ideas come out and deal with the problems later.

Here's my advice for addressing problems with writing:

1. Don't give up. Writing is work and work can be hard. If you give up, you will never finish an assignment correctly or succeed as a writer.

2. Whenever possible, write about a topic that interests you. Sometimes you have no other choice but to write about something that you are not interested in, but even in a situation like that, you have to convince yourself that there is something interesting about it. If you have to write about something relatively boring such as tractor tires, for instance, discover something about the subject that you can relate to and focus on that.

3. Don't worry about what other people think. Just write. You need to have something written in order to improve it and very few people write something perfectly on the very first try. You wouldn't believe how often I revise my own work. In fact, the version of the page you are reading right now will likely change.

4. Write as much as you can and then stop. Later, when you return to what you have written if might be easier to see the areas where you can improve your writing or fix mistakes.

5. Look at examples of good writing. They're everywhere. We learn how to improve by watching what other people do and then figure out for ourselves how to take our own approach.

6. Practice writing every day. Keep a journal, a diary, or a blog. You teach yourself how to improve your own work by writing regularly.

7. Learn to recognize common mistakes. That's the next lesson.

 

 

Những khó khăn hay gặp khi thực hành kỹ năng viết

Như những học sinh học cách làm sao để viết, có nhiều trong số họ cảm thấy không hài lòng với những gì họ đã viết cho các điểm những nơi họ chỉ mới bỏ cuộc hoặc là quay vào trong một sự trình bày vẫn chưa được thực hiện vì không đủ sức. Đó là tự nhiên để cảm thấy không vui với công việc của bạn. Trong thực tế, đó có thể là một điều tốt bởi vì nó có ý nghĩa rằng bạn thấy to hơn để cải thiện. Nhưng đừng bỏ cuộc.

Lời phàn nàn phổ biến về bài viết:

   - Tôi không thể nghĩ ra được gì để viết cả.

   - Tôi không biết phải làm gì để sửa chữa những lỗi sai của tôi.

   - Những gì tôi viết thật ngớ ngẩn.

   - Tôi chần chừ.

Có rất nhiều vấn đề mà con người có khi nó đến để chấm dứt những ý tưởng của bạn để viết bài viết nhưng có phải có nhiều vấn đề khi bạn nói với ai đó? Có lẽ không. Bạn có thể kể một câu chuyện vào một bữa ăn tối được không? Bạn có thể giải thích cho một người bạn hay cho một học sinh khác làm thế nào để làm điều gì đó không? Bạn đã có những kĩ năng giao tiếp cho bài viết nếu nói không phải là một vấn đề. Nhớ rằng viết giống như nói nhưng lợi thế của viết là bạn có thể sửa chữa sai lầm của bạn. Hãy để những từ ngữ và những ý tưởng đi ra và đối mặt với những trở ngại sau đó.

Đây là lời khuyên của tôi để giải quyết vấn đề thực hành kĩ năng viết:

1. Đừng bỏ cuộc. Viết là làm việc và làm việc có thể khó khăn. Nếu bạn bỏ cuộc, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành một việc chính xác hoặc thành công như một nhà văn.

2. Bất cứ khi nào có thể, hãy viết về một chủ đề mà bạn cảm thấy thú vị. Đôi khi bạn không có lựa chọn nào khác nhưng để viết về cái gì đó mà bạn không thú vị, nhưng cho dù trong một tình huống bạn thích, bạn phải thuyết phục được bản thân mình rằng đó là một cái gì đó rất thú vị. Nếu bạn phải viết về cái gì đó tương đối nhàm chán như lốp xe máy kéo, ví dụ, hãy khám phá cái gì về chủ đề mà bạn có thể liên quan đến và tập trung vào nó.

3. Đừng lo lắng về những gì mọi người nghĩ. Chỉ viết thôi. Bạn cần phải có cái gì đó để viết để cải thiện nó và có ít người viết được một cái gì đó hoàn hảo trong lần đầu tiên cố gắng. Bạn sẽ không tin làm thế nào để tôi sửa chữa công việc của tôi. Trong thực tế, các phiên bản của trang bạn đang đọc ngay bây giờ có thể sẽ thay đổi.

4. Viết càng nhiều càng tốt và sau đó dừng lại. Sau đó, khi bạn quay lại những gì bạn đã viết nếu có thể dễ dàng hơn để nhìn về những vùng nơi mà bạn có thể cải thiện kĩ năng viết của bạn hoặc là sửa chữa những sai lầm của bạn.

5. Nhìn vào những ví dụ của những bài viết tốt. Nó có ở khắp mọi nơi. Chúng ta học làm sao để cải thiện bởi xem những gì người khác làm và sau đó tìm ra họ làm thế nào để họ có cách tiếp cận riêng của mình.

6. Thực hành kĩ năng viết mỗi ngày. Hãy giữ một tạp chí, nhật ký, hoặc một blog. Bạn dạy mình làm thế nào để cải thiện công việc của bạn bằng cách viết thường xuyên.

7. Học để nhận ra những lỗi sai phổ biến. Đó là bài học tiếp theo.

 

Dịch bởi: NguyetNguyen

Những khó khăn hay gặp khi thực hành kỹ năng viết

Như những học sinh học cách làm sao để viết, có nhiều trong số họ cảm thấy không hài lòng với những gì họ đã viết cho các điểm những nơi họ chỉ mới bỏ cuộc hoặc là quay vào trong một sự trình bày vẫn chưa được thực hiện vì không đủ sức. Đó là tự nhiên để cảm thấy không vui với công việc của bạn. Trong thực tế, đó có thể là một điều tốt bởi vì nó có ý nghĩa rằng bạn thấy to hơn để cải thiện. Nhưng đừng bỏ cuộc.

Lời phàn nàn phổ biến về bài viết:

Tôi không thể nghĩ ra được gì để viết cả.

Tôi không biết phải làm gì để sửa chữa những lỗi sai của tôi.

Những gì tôi viết thật ngớ ngẩn.

tôi chần chừ.

Có rất nhiều vấn đề mà con người có khi nó đến để chấm dứt những ý tưởng của bạn để viết bài viết nhưng có phải có nhiều vấn đề khi bạn nói với ai đó? Có lẽ không. Bạn có thể kể một câu chuyện vào một bữa ăn tối được không? Bạn có thể giải thích cho một người bạn hay cho một học sinh khác làm thế nào để làm điều gì đó không? Bạn đã có những kĩ năng giao tiếp cho bài viết nếu nói không phải là một vấn đề. Nhớ rằng viết giống như nói nhưng lợi thế của viết là bạn có thể sửa chữa sai lầm của bạn. Hãy để những từ ngữ và những ý tưởng đi ra và đối mặt với những trở ngại sau đó.

Đây là lời khuyên của tôi để giải quyết vấn đề thực hành kĩ năng viết:

1. Đừng bỏ cuộc. Viết là làm việc và làm việc có thể khó khăn. Nếu bạn bỏ cuộc, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành một việc chính xác hoặc thành công như một nhà văn.

2. Bất cứ khi nào có thể, hãy viết về một chủ đề mà bạn cảm thấy thú vị. Đôi khi bạn không có lựa chọn nào khác nhưng để viết về cái gì đó mà bạn không thú vị, nhưng cho dù trong một tình huống bạn thích, bạn phải thuyết phục được bản thân mình rằng đó là một cái gì đó rất thú vị. Nếu bạn phải viết về cái gì đó tương đối nhàm chán như lốp xe máy kéo, ví dụ, hãy khám phá cái gì về chủ đề mà bạn có thể liên quan đến và tập trung vào nó.

3. Đừng lo lắng về những gì mọi người nghĩ. Chỉ viết thôi. Bạn cần phải có cái gì đó để viết để cải thiện nó và có ít người viết được một cái gì đó hoàn hảo trong lần đầu tiên cố gắng. Bạn sẽ không tin làm thế nào để tôi sửa chữa công việc của tôi. Trong thực tế, các phiên bản của trang bạn đang đọc ngay bây giờ có thể sẽ thay đổi.

4. Viết càng nhiều càng tốt và sau đó dừng lại. Sau đó, khi bạn quay lại những gì bạn đã viết nếu có thể dễ dàng hơn để nhìn về những vùng nơi mà bạn có thể cải thiện kĩ năng viết của bạn hoặc là sửa chữa những sai lầm của bạn.

5. Nhìn vào những ví dụ của những bài viết tốt. Nó có ở khắp mọi nơi. Chúng ta học làm sao để cải thiện bởi xem những gì người khác làm và sau đó tìm ra họ làm thế nào để họ có cách tiếp cận riêng của mình.

6. Thực hành kĩ năng viết mỗi ngày. Hãy giữ một tạp chí, nhật ký, hoặc một blog. Bạn dạy mình làm thế nào để cải thiện công việc của bạn bằng cách viết thường xuyên.

7. Học để nhận ra những lỗi sai phổ biến. Đó là bài học tiếp theo.

Khi học viên học cách viết, nhiều người trong số họ cảm thấy khó chịu với những gì họ đã viết vào vị trí nơi mà họ vừa cho lên hoặc thay đổi trong một bài tập được thực hiện kém do không đủ nổ lực. Điều đó tự nhiên cảm thấy chán nản với công việc của bạn. Trong thực tế, đó có thể là một điều tốt bởi vì nó có nghĩa là bạn bạn thấy chỗ để cải thiện.

Tôi không thể suy nghĩ ra cái gì để viết

Tôi không biết làm cách nào để sửa chữa sai lầm.

Mọi thứ tôi viết nghe có vẻ ngu ngốc

Tôi chần chừ

Đó là những vấn đề người ta gặp khi nó