‘You are everywhere!’ Human consciousness exists BEFORE birth, quantum theory says

YOU and your consciousness existed before you were even BORN, according to a well respected doctor who specialises in biological and medical chemistry.

Consciousness comes from the universe, according to some theorists

Scientists are still baffled by consciousness and questions about why we have it and how we have it constantly arising remain unanswered.

One theory is that consciousness is created on a quantum, sub-atomic scale through energy which is constantly contained in the universe.

The theory is based on Einstein’s famous quote, when he said: “Energy cannot be created or destroyed, it can only be changed from one form to another.”

Dr David Hamilton said all consciousness is and always has been in the universe through quantum particles, and when you are born, it is channelled into a physical being.

“I believe that each of us exists before we are born on earth.”

Writing for website Heal Your Life, Dr Hamilton said: “I believe that each of us exists before we are born on earth.”

He added: “Each of us is pure consciousness, currently focused in a physical dimension. 

“Science would typically say that life is random, ultimately stemming from the random birth of subatomic particles, but I don’t quite agree with that.

Life could continue after death

“Mainstream science says that consciousness must be a side-effect of brain chemistry. 

“But I believe that the brain merely affects consciousness, much in the same way that the quality of wiring in a TV affects the signal processing and thus the quality of picture you get. 

“The TV does not create the program, and nor does the brain create consciousness.

Consciousness 'continues to exist in a parallel universe'

“Consciousness is something fundamental to nature - it is stitched into the very fabric of reality.”

Consciousness transcends time and space, he said. 

He added: “If you start with the assumption that you exist as pure consciousness, then you must have existed before you were born. 

“Really, you are everywhere and everywhere!”

Dr Robert Lanza shares a similar theory.

He believes our minds exist through energy which is contained in our bodies and is released once our physical beings cease in a process he calls ‘biocentrism’.

As such, when our physical bodies die, the energy of our consciousness could continue on a quantum level.

Dr Lanza says that “there are an infinite number of universes, and everything that could possibly happen occurs in some universe”.

As a result, he theorises that the consciousness continues to exist in a parallel universe.

Dr Lanza points to the uncertainty principle – a 1927 theory from German physicist Werner Heisenberg which says that the velocity and position of an object can be measured at the same time.

The scientist stated in an article he penned for Huffington Post: “Consider the uncertainty principle, one of the most famous and important aspects of quantum mechanics. Experiments confirm it’s built into the fabric of reality, but it only makes sense from a biocentric perspective.”

Source: Daily Express

 

"Bạn ở khắp nơi!" Ý thức con người tồn tại TRƯỚC KHI được sinh ra, theo thuyết lượng tử

Theo một bác sĩ chuyên về sinh hóa và hóa học y tế được nhiều người kính nể, BẠN và nhận thức của bạn tồn tại trước khi bạn được SINH RA.

Theo một số nhà lý luận, ý thức đến từ vũ trụ

Các nhà khoa học vẫn còn gặp phải trở ngại trước ý thức và những câu hỏi như tại sao chúng ta có ý thức, bằng cách nào chúng ta giữ cho ý thức luôn luôn xuất hiện đều chưa có lời đáp.

Một lý thuyết cho rằng ý thức được tạo ra trên quy mô lượng tử, hạ nguyên tử thông qua năng lượng bất biến tồn tại trong vũ trụ.

Lý thuyết này dựa trên trích dẫn nổi tiếng của Einstein, khi ông nói: "Năng lượng không thể được tạo ra hay bị mất đi, nó chỉ có thể được chuyển từ dạng này qua dạng khác."

Tiến sĩ David Hamilton cho biết tất cả ý thức luôn luôn tồn tại trong vũ trụ thông qua các hạt lượng tử, và khi bạn được sinh ra, nó đã được chuyển vào trong thực thể vật chất.

"Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều tồn tại trước khi được sinh ra trên trái đất."

Viết cho trang web Heak Your Life, Tiến sĩ Hamilton cho biết: "Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều tồn tại trước được sinh ra trên trái đất".

Ông thêm vào rằng: "Mỗi người chúng ta đều là ý thức thuần túy, hiện đang tập trung vào một khuôn mẫu vật chất".

"Khoa học thường nói rằng cuộc sống là ngẫu nhiên, rốt cuộc là xuất phát từ sự ra đời ngẫu nhiên của các hạt hạ nguyên tử nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với điều đó".

Cuộc sống có thể tiếp tục sau khi chết

"Khoa học chính thống cho rằng ý thức phải là một tác dụng phụ của hóa học não bộ.

"Nhưng tôi tin rằng bộ não chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến ý thức, cũng giống như cách mà chất lượng dây điện trong TV ảnh hưởng đến quá trình xử lý tín hiệu chất lượng hình ảnh mà bạn nhận được.

"TV không tạo ra chương trình, và não bộ cũng không tạo ra ý thức.

Ý thức 'tiếp tục tồn tại trong một vũ trụ song song'

"Ý thức là thứ gì đó cơ bản của tạo hóa - nó được gắn vào cơ cấu chính của thực thể".

Ông nói, "Ý thức vượt ra ngoài không gian và thời gian".

Ông bổ sung thêm: "Nếu bạn bắt đầu với giả thiết rằng bạn tồn tại như một ý thức thuần túy, thì bạn phải tồn tại trước khi bạn được sinh ra.

"Thực tế, bạn ở khắp nơi mọi chốn!"

Bác sĩ Robert Lanza chia sẻ một lý thuyết tương tự.

Ông tin tâm trí chúng ta tồn tại thông qua năng lượng chứa trong cơ thể và được giải phóng khi bản chất cơ thể chấm dứt trong một tiến trình mà ông gọi là "thuyết sinh tâm".

Như vậy, khi cơ thể vật chất của chúng ta chết đi, năng lượng ý thức của chúng ta có thể tiếp tục ở mức lượng tử.

Bác sĩ Lanza cho rằng "có hằng hà sa số các vũ trụ và mọi thứ có thể xảy ra ở một số vũ trụ"

Kết quả là, ông giả thuyết rằng ý thức vẫn tiếp tục tồn tại trong một vũ trụ song song.

Bác sĩ Lanza chỉ ra nguyên lý chưa được xác thực - một lý thuyết năm 1927 từ nhà vật lý người Đức Werner Heisenberg nói rằng vận tốc và vị trí của một vật thể có thể được đo cùng một lúc.

Nhà khoa học tiết lộ trong một bài báo ông viết cho Huffington Post: "Suy xét nguyên lý chưa được xác thực, một trong những khía cạnh nổi tiếng và quan trọng của cơ học lượng tử. Các thí nghiệm củng cố thuyết này được xây dựng vào trong cơ cấu của thực thể, nhưng nó chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh vũ trụ trung sinh."

 

Dịch bởi: TRANPHUONG

'Bạn ở mọi nơi!' Ý thức con người tồn tại TRƯỚC KHI sinh, thuyết lượng tử nói

Theo một bác sĩ được nhiều người kính nể, người chuyên về sinh hóa học và y học , BẠN và nhận thức của bạn tồn tại trước khi bạn được SINH RA

Theo một số lý thuyết gia thì nhận thức đến từ vũ trụ

Các nhà khoa học vẫn còn bối rối bởi nhận thức và các câu hỏi tại sao chúng ta có nó và chưa trả lời được chúng ta duy trì liên tục bằng cách nào

Một lý thuyết cho rằng nhận thức được tạo ra trên quy mô lượng tử, tiểu nguyên tử(sub -atomic) thông qua năng lượng bất biến tồn tại trong vũ trụ

Lý thuyết này dựa trên trích dẫn nổi tiếng của Einstein, khi ông ấy nói: "Năng lượng không thể được tạo ra hay bị tiêu hủy, nó chỉ có thể được thay thế từ dạng này qua dạng khác."(from one form to another)

Tiến sĩ David Hamilton cho biết tất cả nhận thức thì luôn luôn có trong vũ trụ thông qua các hạt lượng tử, và khi bạn được sinh ra, nó đã được thiết lập trong cơ địa con người

"Tôi tin rằng mỗi chúng ta tồn tại trước khi chúng ta được sinh ra trên trái đất"

Viết cho trang web Heak Your Life, Tiến sĩ Hamilton cho hay: "Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều tồn tại trước khi chúng ta được sinh ra trên trái đất".

Ông cho biết thêm: "Mỗi người chúng ta đều là tâm thức thuần túy, hiện đang tập trung vào một khuôn mẫu vật chất".

"Khoa học thường nói rằng cuộc sống là ngẫu nhiên, cú ngược dòng cuối cùng từ sự ra đời ngẫu nhiên của tiểu nguyên tử nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý về điều đó".

Cuộc sống có thể tiếp tục sau cái chết

Khoa học chính thống cho rằng ý thức phải là một tác dụng phụ của tính chất hóa học của não bộ

"Nhưng tôi tin rằng não bộ chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến nhận thức, cũng giống như cách mà chất lượng dây điện trong TV ảnh hưởng đến quá trình xử lý tín hiệu chất lượng hình ảnh mà bạn nhận được

"TV không tạo ra chương trình, và não bộ cũng không tạo ra nhận thức.

Nhận thức ' tiếp tục tồn tại trong vũ trụ song song'

"Nhận thức là thứ gì đó căn bản của tạo hóa - nó được gắn vào thực thể có tổ chức".

Ông nói, "Ý thức vượt ra ngoài không gian và thời gian"

Ông bổ sung thêm: "Nếu bạn bắt đầu với giả định rằng bạn tồn tại như một tâm thức thuần túy, thì bạn phải tồn tại trước khi bạn được sinh ra.

"Thực tế, bạn ở khắp mọi nơi mọi chốn!"

Tiến sĩ Robert Lanza chia sẻ một lý thuyết tương tự

Ông ta tin tâm trí chúng ta tồn tại thông qua năng lượng chứa trong cơ thể chúng ta và được giải phóng khi cơ địa con người chấm dứt một tiến trình mà ông gọi là "vũ trụ trung sinh"(biocentrism).

Như vậy, khi cơ thể con người chúng ta chết đi, năng lượng ý thức của chúng ta có thể tiếp tục ở mức lượng tử(quantum level)

Tiến sĩ Lanza cho rằng" có vô số vũ trụ và mọi thứ có thể xảy ra trong một số vũ trụ"

Kết quả là ông vẫn cho rằng nhận thức tiếp tục tồn tại trong vũ trụ song song(parallel universe)

Tiến sĩ Lanza chỉ ra nguyên lý không mấy chắc chắn(uncertainty principle) - một lý thuyết năm 1927 từ nhà vật lý người Đức Werner Heisenberg nói rằng vận tốc và vị trí của một vật thể có thể được đo cùng một lúc.

Nhà khoa học tiết lộ trong một bài báo ông viết cho Huffington Post: "nghiên cứu nguyên lý không chắc chắn, một trong những khía cạnh nổi tiếng và quan trọng của cơ học lượng tử.Các thí nghiệm xác nhận nó được xây dựng trong cơ cấu của thực thể, nhưng nó chỉ có ý nghĩa trong quan điểm vũ trụ trung sinh(biocentric)."