The story of Monopoly

Monopoly is one of the biggest-selling games in the world. It is sold in 80 countries and comes in 26 different languages. But where did it classic board game come from, and why did it become so popular?

At the beginning of the 20th century, an instructional game called “The Landlord’s Game” was first published by a political activist, Elizabeth Magie. The purpose of the game was to teach people how rich, powerful individuals take advantage of the poor while they accumulate even more wealth. Unfortunately, the game was not popular, and she sold very few copies of it.

In 1934, a man called Charles Darrow redesigned it, creating a game of chance. However, when he presented his game, which he called “Monopoly”, to the games manufacturers Parker Brothers, they rejected it. They said it was too complex and contained too many flaws.

Darrow persisted and decided to produce the game himself. He created and sold over 5,000 handmade sets to a local department store. The game had immense public appeal, and was so popular that Darrow went back to Parker Brothers, who bought the rights to the game.

Source: Complete IELTS

 

Tư bản độc quyền là một trong những trò chơi bán chạy nhất trên thế giới. Nó được bán trên 80 nước và được dịch ra 26 ngôn ngữ khác nhau. Nhưng đâu là nơi khởi đầu của trò chơi cổ điển này, và tại sao nó lại trở nên phổ biến?

Những năm đầu của thế kỉ 20, một trò chơi mang tính giảng dạy có tên là "The Landlord's Game" được xuất bản lần đầu tiên bởi 1 nhà chính trị, Elizabeth Magie. Mục đích của trò chơi này là dạy cho mọi người giàu như thế nào, năng lượng cá nhân để tận dụng lợi thế của người nghèo trong khi họ tích góp của cải nhiều hơn. Không may, trò chơi này đã không phổ biến, và cô ấy đã bán rất ít bản quyền của nó.

Vào năm 1934, một người đàn ông tên là Charles Darrow đã thiết kế lại nó, tạo ra một trò chơi khác. Tuy nhiên, khi anh ấy giới thiệu trò chơi của mình, anh ấy gọi nó là "Monopoly", với nhà sản xuất trò chơi Parker Brothers, họ đã từ chối no. Họ nói nó quá phức tạp và có quá nhiều sai sót.

Darrow vẫn kiên trì và quyết định sản xuất trò chơi của mình. Anh ấy đã tạo ra và bán hơn 5.000 bộ thủ công đến gian hàng của một cửa hàng địa phương. Trò chơi đã thu hút mạnh mẽ cộng đồng, và trở nên phổ biến khi Darrow trở lại Parker Brothers, người đã mua bản quyền của trò chơi này