Motivating Children to Learn English

Keep Yourself Motivated

Think back to when you were a child. If your teacher was not enthusiastic about what he or she had scheduled for class that day, how did you feel about it? It’s the same with young children today. If you, the teacher and often a role model for younger children, think this is a neat activity, then they will too!

Encourage

Young kids thrive on praise and positive attention from the adults in their lives. If you want them to like you and be motivated in your class, you often just need to give them a lot of positive attention.

Play Games

Children learn through play. Oftentimes they don’t even realize they are learning if they are enjoying the game. Just think, children could sit there and fill out worksheet after worksheet or they could play an English game and learn the same concepts. Which would you rather do?

When I say English games I’m talking about games that are specifically designed to teach language and vocabulary. For example, you could turn using vehicle vocabulary into a relay game where children need to pick a card with a word and then run to a box of vehicles (or a stack of pictures of vehicles) and bring the correct one his or her classmates.

Here is another example: If you might normally give them a worksheet to write the correct verb next to the picture illustrating the action, have them instead practice their verbs by doing the action for the word you say or the word on a card that you hold up. Likewise, you could do the action and have them write down the word. You may access free samples of fun classroom games in the resource box below.

When you play games, you can use points and competition as a motivator, but not for kids under six who may find the competition too stressful. For them, just playing the game is motivating enough. You can also sometimes award extra credit, but use it sparingly so that it remains “extra” and a special reward. Also if you use it too much, children can have so much extra credit that it sways the actual grades too much.

Get Their Hands Dirty Literally and figuratively

Children like to work with their hands and whatever you can do to get the items they are learning about in their hands is useful and fun for them. This can be anything from having a sensory table filled with sand and beach items when you want to teach them summer words to having them each bring in a piece of fruit when you are teaching fruit words. Anytime you can get young children up and doing instead of listening (often passively) you are getting their hands dirty in the learning process.

Get Them Moving

Movement is a vital component to motivating children. The best way to prevent children from zoning out is to get them up out of their seats at least once each class period. Even if you just require them to come up to you instead of you going to them for help, the movement can help get them out of the trance that they sometimes get from sitting in one spot too long. Grouping the children for study projects and activities helps as well. If you can, let them move the desks around or sit on the floor to change things up as well. Many games involve movement without the children needing to leave their seats, such as miming, moving certain body parts and passing things around as part of a game or race. Therefore even teachers with large classes and no space to move can use this technique, albeit to a more limited degree.

Vary the Pace

Alternate calm games with lively ones to keep the children alert and motivated, but without letting the class get out of hand. Good discipline is essential to effective learning.

 

Source: eslbase

 

 

Tạo động lực cho trẻ học tiếng Anh

Luôn tự tạo động lực

Suy ngẫm lại thời gian khi bạn còn là một đứa trẻ. Nếu giáo viên của bạn thiếu nhiệt huyết với những thứ mà thầy/ cô đã lên kế hoạch cho lớp vào ngày hôm đó, bạn sẽ cảm thấy điều đó như thế nào? Những đứa trẻ con ngày nay cũng như vậy. Nếu bạn là giáo viên và thường là tấm gương cho những đứa trẻ cho rẳng đây là hoạt động ngắn gọn rõ ràng thì chúng cũng sẽ nghĩ như vậy.

Khuyến khích

Trẻ con phát triển mạnh nhờ những lời khen ngợi và sự quan tâm tích cực từ những người lớn trong cuộc sống của chúng. Nếu bạn muốn chúng yêu quý bạn và trở nên tích cực trong lớp học của bạn, thì bạn chỉ cần thường xuyên tích cực quan tâm đến chúng.

Chơi trò chơi

Trẻ con có thể học thông qua cách chơi. Thông thường chúng thậm chí không nhận ra chúng đang tìm hiểu xem họ đang thưởng thức các trò chơi. Chỉ cần nghĩ như vậy, trẻ con có thể ngồi đó và điền vào bảng sau bảng hoặc chúng có thể chơi một trò chơi bằng tiếng Anh và học cùng một khái niệm. Bạn sẽ muốn làm điều nào hơn?

Khi tôi nói đến trò chơi tiếng Anh nghĩa là tôi đang nói về những trò chơi được thiết kế đặc biệt để dạy ngôn ngữ và từ vựng. Ví dụ, bạn có thể chuyển những từ vựng xe cộ thành một trò chơi tiếp sức để trẻ con cần phải chọn một cái thẻ bằng một từ và sau đó chạy đến cái hộp có các loại xe (hoặc một chồng các hình ảnh xe cộ) và mang đúng chiếc xe( hình ảnh chiếc xe) cho bạn học của mình

Dưới đây là một ví dụ khác: Nếu bạn có thể cung cấp cho chúng một bảng tính để viết các từ đúng bên cạnh các hình ảnh minh họa cho các hành động, thay vì buộc chúng thực hành các động từ bằng các hành động cho các từ mà bạn nói hoặc các từ trên thẻ mà bạn nắm giữ. Tương tự như vậy, bạn có thể làm những hành động và yêu cầu chúng viết ra các từ. Bạn có thể truy cập vào các mẫu miễn phí của trò chơi lớp học thú vị trong hộp giả trí bên dưới.

Khi bạn chơi trò chơi, bạn có thể sử dụng điểm và cạnh tranh như một động lực, nhưng không dành cho trẻ em dưới sáu tuổi, lứa tuổi có thể cảm thấy cạnh tranh quá căng thẳng. Đối với chúng, chỉ cần chơi các trò chơi đủ thúc đẩy. Đôi khi bạn cũng có thể trao thêm những lời khen, nhưng áp dụng một cách hạn chế để phần thưởng vẫn giữ là " thêm" và là một phần thưởng đặc biệt. Ngoài ra nếu bạn sử dụng nó quá nhiều, trẻ có thể có thêm nhiều lời khen gây ảnh hưởng nhiều tới các lớp thực tế.

Để bàn tay chúng bẩn hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng

Trẻ con muốn làm việc bằng tay và bất cứ điều gì bạn có thể làm để có được những thứ mà chúng đang học về bàn tay thì hữu ích và thú vị cho chúng. Điều này có thể là bất cứ điều gì từ việc có một bàn cảm giác đầy các vật phẩm cát và biển khi bạn muốn dạy cho chúng các từ mùa hè và để yêu cầu chúng mang từng miếng trái cây khi bạn đang giảng dạy những từ về trái cây. Bất cứ lúc nào bạn đánh thức trẻ và thực hiện thay vì lắng nghe (thường thụ động), bạn đang đang để bàn tay của chúng bẩn trong quá trình học tập.

Để chúng vận động

Vận động là một phần quan trọng để thúc đẩy trẻ. Cách tốt nhất để ngăn chặn chúng ra khỏi chỗ ngồi của mình ít nhất một lần mỗi tiết học. Thậm chí nếu bạn chỉ cần yêu cầu chúng đến với bạn thay vì bạn đi đến chúng để trợ giúp, vận động có thể giúp chúng ra khỏi tình trạng thôi miên do đôi khi chúng ngồi một chỗ quá lâu. Phân nhóm các trẻ để thực hiện các nghiên cứu cũng như các hoạt động hỗ trợ. Nếu bạn có thể, hãy để chúng di chuyển bàn xung quanh hoặc ngồi trên sàn nhà để thay đổi mọi thứ. Nhiều trò chơi liên quan đến vận động mà trẻ không cần phải rời khỏi chỗ ngồi của mình, chẳng hạn như diễn kịch câm, di chuyển những phần cơ thể nhất định và chuyền những thứ xung quanh như là một phần của một trò chơi hay cuộc đua. Vì vậy, ngay cả giáo viên quản lý các lớp học lớn và không có không gian để di chuyển cũng có thể sử dụng kỹ thuật này, mặc dù ở mức độ hạn chế hơn.

Đa dạng tốc độ

Trò chơi bình tĩnh thay thế bằng những trò chơi giúp trẻ lanh lợi và năng động , nhưng không để cho lớp vượt qua khỏi sự kiểm soát. Kỷ luật tốt là điều cần thiết để học tập hiệu quả.

 

Dịch bởi: thuyloan

Động lực giúp trẻ học tiếng Anh

Luôn tự tạo động lực

Suy ngẫm lại thời gian khi bạn còn là một đứa trẻ. Nếu giáo viên của bạn thiếu nhiệt huyết với những thứ mà thầy/ cô đã lên kế hoạch cho lớp vào ngày hôm đó, bạn sẽ cảm thấy điều đó như thế nào? Những đứa trẻ con ngày nay cũng như vậy. Nếu bạn là giáo viên và thường là tấm gương cho những đứa trẻ cho rẳng đây là hoạt động ngắn gọn rõ ràng thì chúng cũng sẽ nghĩ như vậy.

Khuyến khích

Trẻ con phát triển mạnh nhờ những lời khen ngợi và sự quan tâm tích cực từ những người lớn trong cuộc sống của chúng. Nếu bạn muốn chúng yêu quý bạn và trở nên tích cực trong lớp học của bạn, thì bạn chỉ cần thường xuyên tích cực quan tâm đến chúng.

Chơi trò chơi

Trẻ con có thể học thông qua cách chơi. Thông thường chúng thậm chí không nhận ra chúng đang tìm hiểu xem họ đang thưởng thức các trò chơi. Chỉ cần nghĩ như vậy, trẻ con có thể ngồi đó và điền vào bảng sau bảng hoặc chúng có thể chơi một trò chơi bằng tiếng Anh và học cùng một khái niệm. Bạn sẽ muốn làm điều nào hơn?

Khi tôi nói đến trò chơi tiếng Anh nghĩa là tôi đang nói về những trò chơi được thiết kế đặc biệt để dạy ngôn ngữ và từ vựng. Ví dụ, bạn có thể chuyển những từ vựng xe cộ thành một trò chơi tiếp sức để trẻ con cần phải chọn một cái thẻ bằng một từ và sau đó chạy đến cái hộp có các loại xe (hoặc một chồng các hình ảnh xe cộ) và mang đúng chiếc xe( hình ảnh chiếc xe) cho bạn học của mình

Dưới đây là một ví dụ khác: Nếu bạn có thể cung cấp cho chúng một bảng tính để viết các từ đúng bên cạnh các hình ảnh minh họa cho các hành động, thay vì buộc chúng thực hành các động từ bằng các hành động cho các từ mà bạn nói hoặc các từ trên thẻ mà bạn nắm giữ. Tương tự như vậy, bạn có thể làm những hành động và yêu cầu chúng viết ra các từ. Bạn có thể truy cập vào các mẫu miễn phí của trò chơi lớp học thú vị trong hộp giả trí bên dưới.

Khi bạn chơi trò chơi, bạn có thể sử dụng điểm và cạnh tranh như một động lực, nhưng không dành cho trẻ em dưới sáu tuổi, lứa tuổi có thể cảm thấy cạnh tranh quá căng thẳng. Đối với chúng, chỉ cần chơi các trò chơi đủ thúc đẩy. Đôi khi bạn cũng có thể trao thêm những lời khen, nhưng áp dụng một cách hạn chế để phần thưởng vẫn giữ là " thêm" và là một phần thưởng đặc biệt. Ngoài ra nếu bạn sử dụng nó quá nhiều, trẻ có thể có thêm nhiều lời khen gây ảnh hưởng nhiều tới các lớp thực tế.

Để bàn tay chúng bẩn hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng

Trẻ con muốn làm việc bằng tay và bất cứ điều gì bạn có thể làm để có được những thứ mà chúng đang học về bàn tay thì hữu ích và thú vị cho chúng. Điều này có thể là bất cứ điều gì từ việc có một bàn cảm giác đầy các vật phẩm cát và biển khi bạn muốn dạy cho chúng các từ mùa hè và để yêu cầu chúng mang từng miếng trái cây khi bạn đang giảng dạy những từ về trái cây. Bất cứ lúc nào bạn đánh thức trẻ và thực hiện thay vì lắng nghe (thường thụ động), bạn đang đang để bàn tay của chúng bẩn trong quá trình học tập.

Để chúng vận động

Vận động là một phần quan trọng để thúc đẩy trẻ. Cách tốt nhất để ngăn chặn chúng ra khỏi chỗ ngồi của mình ít nhất một lần mỗi tiết học. Thậm chí nếu bạn chỉ cần yêu cầu chúng đến với bạn thay vì bạn đi đến chúng để trợ giúp, vận động có thể giúp chúng ra khỏi tình trạng thôi miên do đôi khi chúng ngồi một chỗ quá lâu. Phân nhóm các trẻ để thực hiện các nghiên cứu cũng như các hoạt động hỗ trợ. Nếu bạn có thể, hãy để chúng di chuyển bàn xung quanh hoặc ngồi trên sàn nhà để thay đổi mọi thứ. Nhiều trò chơi liên quan đến vận động mà trẻ không cần phải rời khỏi chỗ ngồi của mình, chẳng hạn như diễn kịch câm, di chuyển những phần cơ thể nhất định và chuyền những thứ xung quanh như là một phần của một trò chơi hay cuộc đua. Vì vậy, ngay cả giáo viên quản lý các lớp học lớn và không có không gian để di chuyển cũng có thể sử dụng kỹ thuật này, mặc dù ở mức độ hạn chế hơn.

Đa dạng tốc độ

Trò chơi bình tĩnh thay thế bằng những trò chơi giúp trẻ lanh lợi và năng động , nhưng không để cho lớp vượt qua khỏi sự kiểm soát. Kỷ luật tốt là điều cần thiết để học tập hiệu quả.