Foreign currency reserves at record high

Vietnam’s foreign reserves have grown by more than 21 per cent since last October and by $1.5 billion during the first ten days of 2018 to reach their highest-ever level, State Bank of Vietnam (SBV) Governor Le Minh Hung told a Vietcombank meeting on January 12 on implementing tasks for 2018.

Foreign reserves, he reported, now stand at $54.5 billion, or around $9.5 billion higher than last October when Party Chief Nguyen Phu Trong quoted a figure at a major Party meeting.

The latest milestone surpasses the previous record of $51.5 billion announced at the end of December, when the central bank reported a stable US dollar exchange rate and healthy liquidity in the foreign currency market.

Foreign direct and indirect investment, inbound remittances, and local people shifting their holdings in US dollars to Vietnam dong (VND) have been major sources of foreign currency.

The central bank net bought $22 billion in total in 2016 and 2017, according to Governor Hung, ensuring lenders have liquidity to lend at lower interest rates without having to cut the central bank’s policy rates.

Vietnam’s foreign exchange reserves fell sharply at the end of 2015, to $27.9 billion, during a campaign to curb dollar hoarding and stabilize the foreign exchange market.

After a series of devaluations in 2015, the central bank moved to a more market-based framework of setting the currency in 2016, adjusting the VND’s reference rate on a daily basis.

Vietnam previously used a system that permitted the VND to trade around a fixed range that the central bank adjusted from time to time.

The SBV was one of only a handful of Asian central banks to ease monetary policy last year, unexpectedly cutting its benchmark interest rate for the first time in three years, in July.

The USD/VND rate in the banking system has been stable this week. The buying rate at major lender Vietcombank stood at VND22,675 on January 12.

Source: english.vietnamnet

 

Dự trữ ngoại hối đạt mức cao kỷ lục

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng hơn 21% kể từ tháng 10 năm ngoái và 1,5 tăng tỷ USD trong 10 ngày đầu năm 2018 đạt mức cao nhất từ trước tới nay, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết trong cuộc họp của Vietcombank vào ngày 12/1 về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Theo ông, dự trữ ngoại hối hiện nay là 54,5 tỷ USD, hay cao hơn khoảng 9,5 tỷ USD so với tháng 10 năm ngoái khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra con số tại họp của Đảng.

Mốc mới nhất vượt qua kỷ lục trước đó là 51,5 tỷ USD đã được công bố vào cuối tháng 12, khi ngân hàng trung ương báo cáo tỷ giá đô la Mỹ ổn định và thanh khoản tốt trong thị trường ngọai hối.

Đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, chuyển tiền kiều hối, và người dân chuyển đổi đô la Mỹ sang đồng Việt Nam là những nguồn ngoại tệ chủ yếu.

Theo thống đốc Hưng, ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng 22 tỷ USD trong năm 2016 và 2017 nhằm đảm bảo rằng các nhà cho vay có khả năng thanh khoản để cho vay với lãi suất thấp hơn mà không phải cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã giảm mạnh vào cuối năm 2015, tới 27,9 tỷ USD, trong suốt cuộc vận động để kiềm chế việc tích trữ đồng USD và ổn định thị trường ngoại hối.

Sau một loạt các đợt phá giá vào năm 2015, ngân hàng trung ương đã chuyển sang xây dựng khung tiền tệ dựa trên thị trường vào năm 2016, điều chỉnh tỷ giá tham khảo của đồng Việt Nam trên cơ sở hàng ngày.

Trước đây, Việt Nam đã sử dụng hệ thống cho phép đồng VN giao dịch trong phạm vi cố định mà ngân hàng trung ương đã điều chỉnh liên tục.

NHNN là một trong số ít ngân hàng trung ương châu Á làm giảm bớt chính sách tiền tệ năm ngoái, bất ngờ cắt giảm lãi suất chuẩn lần đầu tiên trong vòng ba năm hồi tháng 7.

Tỷ giá USD / VND trong hệ thống ngân hàng ổn định trong tuần này. Tỷ giá mua vào của Ngân hàng Vietcombank đứng ở mức 22.675 đồng vào ngày 12/1.

 

Dịch bởi: thuyloan95

Dự trữ ngoại hối đạt mức cao kỷ lục

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng hơn 21% kể từ tháng 10 năm ngoái và 1,5 tăng tỷ USD trong 10 ngày đầu năm 2018 đạt mức cao nhất từ trước tới nay, Thống đốc NHNN Lê Minh Hùng cho biết trong cuộc họp của Vietcombank vào ngày 12/1 về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Theo ông, dự trữ ngoại hối hiện nay là 54,5 tỷ USD, hay cao hơn khoảng 9,5 tỷ USD so với tháng 10 năm ngoái khi Thủ tướng Nguyễn Phú Trọng nêu ra con số tại họp của Đảng.

Mốc mới nhất vượt qua kỷ lục trước đó là 51,5 tỷ USD đã được công bố vào cuối tháng 12, khi ngân hàng trung ương báo cáo tỷ giá đô la Mỹ ổn định và thanh khoản tốt trong thị trường ngọai hối.

Đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, chuyển tiền kiều hối, và người dân chuyển đổi đô la Mỹ sang đồng Việt Nam là những nguồn ngoại tệ chủ yếu.

Theo thống đốc Hùng, ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng 22 tỷ USD trong năm 2016 và 2017 nhằm đảm bảo rằng các nhà cho vay có khả năng thanh khoản để cho vay với lãi suất thấp hơn mà không phải cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã giảm mạnh vào cuối năm 2015, tới 27,9 tỷ USD, trong suốt cuộc vận động để kiềm chế việc tích trữ đồng USD và ổn định thị trường ngoại hối.

Sau một loạt các đợt phá giá vào năm 2015, ngân hàng trung ương đã chuyển sang xây dựng khung tiền tệ dựa trên thị trường vào năm 2016, điều chỉnh tỷ giá tham khảo của đồng Việt Nam trên cơ sở hàng ngày.

Trước đây, Việt Nam đã sử dụng hệ thống cho phép đồng VN giao dịch trong phạm vi cố định mà ngân hàng trung ương đã điều chỉnh liên tục.

NHNN là một trong số ít ngân hàng trung ương châu Á làm giảm bớt chính sách tiền tệ năm ngoái, bất ngờ cắt giảm lãi suất chuẩn lần đầu tiên trong vòng ba năm hồi tháng 7.

Tỷ giá USD / VND trong hệ thống ngân hàng ổn định trong tuần này. Tỷ giá mua vào của Ngân hàng Vietcombank đứng ở mức 22.675 đồng vào ngày 12/1.

Dự trữ ngoại tệ đạt mức cao kỷ lục

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng hơn 21% kể từ tháng 10 năm trước và 1.5 tỉ USD trong 10 ngày đầu của năm 2018 lên mức cao kỷ lục, Thông đốc ngân hàng nhà nước Lê Minh Hùng đã nói với cuộc họp của VCB trong ngày 12/1 trong nhiệm vụ thực hiện cho năm 2018.

Dự trữ ngoại hối, ông đã báo cáo, hiện tại tiêu chuẩn là 54.5 tỉ USD, hoặc trong 9.5 tỉ cao hơn so với tháng 10 năm trước, khi chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra mootjy hình ảnh tượng trưng tại một buổi họp đại hội đảng.

Mốc quan trọng lớn nhất cần vượt qua dự trữ năm trước 51.5 tỉ USD kết thúc tháng 12, khi ngaan hàng trung ương báo tỉ giá đồng đô la ở mức ổn định và tính thanh khoản ổn định trong thị trường ngoại hối.

Trực tiếp hay gián tiếp đầu tư ngoại tệ, chuyển tiền trong nước, và người địa phương dự trữ đồng đô la tới VND đồng là nguồn chính của tiền ngoại tệ.

Hệ thống gân hàng trung ương đã mua 22 tỉ US trong năm 2016 và 2017, theo thống đốc Hùng, đảm bảo những người cho vay có tính thanh khoản để cho vay thấp hơn tỉ suất đầu tư mà không phải cắt lãi suất của ngân hàng trung ương.

Dự trữ Ngoại tệ Việt Nam giảm mạnh cuối năm 2015, từ 27.9 tỉ USD, trong chiến dịch dự trữ đồng dollar và sự ổn định của thị trường tiền tệ.

Sau chuỗi giảm giá trong năm 2015, ngân hàng trung ương thay đổi nhiều khuôn khổ thị trường tiền tệ năm 2016, thay đổi mẫu đồng VND hàng ngày.

Việt Nam ngay lập tức sử dụng hệ thống cho phép đồng VN giao dịch trong phạm vi cố định trong khi ngân hàng trung ương thay đổi từ thời gian sang thời gian.

SBV là một trong số ít ngân hàng trung ương Châu Á giảm chính sách tiền tệ năm trước, không hi vọng cắt lãi suất tiêu chuẩn cho thời gian đầu trong 3 năm, trong tháng 7.

Tỉ lệ USD/VND trong hệ thống ngân hàng ổn định tuần này. Tỉ lệ mua trong VCB là 22.675 vào 12/01