How learning a new language improves tolerance

There are many benefits to knowing more than one language. For example, it has been shown that aging adults who speak more than one language have less likelihood of developing dementia.

Additionally, the bilingual brain becomes better at filtering out distractions, and learning multiple languages improves creativity. Evidence also shows that learning subsequent languages is easier than learning the first foreign language.

Unfortunately, not all American universities consider learning foreign languages a worthwhile investment.

Why is foreign language study important at the university level?

As an applied linguist, I study how learning multiple languages can have cognitive and emotional benefits. One of these benefits that’s not obvious is that language learning improves tolerance.

This happens in two important ways.

The first is that it opens people’s eyes to a way of doing things in a way that’s different from their own, which is called “cultural competence.”

The second is related to the comfort level of a person when dealing with unfamiliar situations, or “tolerance of ambiguity.”

GAINING CROSS-CULTURAL UNDERSTANDING

Cultural competence is key to thriving in our increasingly globalized world. How specifically does language learning improve cultural competence? The answer can be illuminated by examining different types of intelligence.

Psychologist Robert Sternberg’s research on intelligence describes different types of intelligence and how they are related to adult language learning. What he refers to as “practical intelligence” is similar to social intelligence in that it helps individuals learn nonexplicit information from their environments, including meaningful gestures or other social cues.

Learning a foreign language reduces  social anxiety

Language learning inevitably involves learning about different cultures. Students pick up clues about the culture both in language classes and through meaningful immersion experiences.

Researchers Hanh Thi Nguyen and Guy Kellogg have shown that when students learn another language, they develop new ways of understanding culture through analyzing cultural stereotypes. They explain that “learning a second language involves the acquisition not only of linguistic forms but also ways of thinking and behaving.”

With the help of an instructor, students can critically think about stereotypes of different cultures related to food, appearance and conversation styles.

DEALING WITH THE UNKNOWN

The second way that adult language learning increases tolerance is related to the comfort level of a person when dealing with “tolerance of ambiguity.”

Someone with a high tolerance of ambiguity finds unfamiliar situations exciting, rather than frightening. My research on motivationanxiety andbeliefs indicates that language learning improves people’s tolerance of ambiguity, especially when more than one foreign language is involved.

It’s not difficult to see why this may be so. Conversations in a foreign language will inevitably involve unknown words. It wouldn’t be a successful conversation if one of the speakers constantly stopped to say, “Hang on – I don’t know that word. Let me look it up in the dictionary.” Those with a high tolerance of ambiguity would feel comfortable maintaining the conversation despite the unfamiliar words involved.

Applied linguists Jean-Marc Dewaele and Li Wei also study tolerance of ambiguity and have indicated that those with experience learning more than one foreign language in an instructed setting have more tolerance of ambiguity.

WHAT CHANGES WITH THIS UNDERSTANDING

A high tolerance of ambiguity brings many advantages. It helps students become less anxious in social interactions and in subsequent language learning experiences. Not surprisingly, the more experience a person has with language learning, the more comfortable the person gets with this ambiguity.

And that’s not all.

Individuals with higher levels of tolerance of ambiguity have also been found to be more entrepreneurial (i.e., are more optimistic, innovative and don’t mind taking risks).

In the current climate, universities are frequently being judged by the salaries of their graduates. Taking it one step further, based on the relationship of tolerance of ambiguity and entrepreneurial intention, increased tolerance of ambiguity could lead to higher salaries for graduates, which in turn, I believe, could help increase funding for those universities that require foreign language study.

Those who have devoted their lives to theorizing about and the teaching of languages would say, “It’s not about the money.” But perhaps it is.

LANGUAGE LEARNING IN HIGHER ED

Most American universities have a minimal language requirement that often varies depending on the student’s major. However, students can typically opt out of the requirement by taking a placement test or providing some other proof of competency.

Why more universities should teach a foreign language.

In contrast to this trend, Princeton recently announced that all students, regardless of their competency when entering the university, would be required to study an additional language.

I’d argue that more universities should follow Princeton’s lead, as language study at the university level could lead to an increased tolerance of the different cultural norms represented in American society, which is desperately needed in the current political climate with the wave of hate crimes sweeping university campuses nationwide.

Knowledge of different languages is crucial to becoming global citizens. As former Secretary of Education Arne Duncan noted,

“Our country needs to create a future in which all Americans understand that by speaking more than one language, they are enabling our country to compete successfully and work collaboratively with partners across the globe.”

Considering the evidence that studying languages as adults increases tolerance in two important ways, the question shouldn’t be “Why should universities require foreign language study?” but rather “Why in the world wouldn’t they?”

Source: The Conservation

 

Học ngôn ngữ mới cải thiện lòng khoan dung như thế nào

Có nhiều lợi ích khi biết nhiều hơn một ngôn ngữ. Ví dụ, nó đã được chứng minh ở người lớn tuổi nói được nhiều hơn một ngôn ngữ sẽ ít có khả năng mắc chứng mất trí nhớ.
Ngoài ra, bộ não của người biết hai thứ tiếng sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc lọc ra những phiền nhiễu và việc học nhiều ngôn ngữ giúp cải thiện sự sáng tạo. Bằng chứng cũng cho thấy rằng việc học ngôn ngữ sau dễ hơn là học ngoại ngữ đầu tiên.
Đáng tiếc là, không phải tất cả các trường đại học Mỹ đều coi việc học ngoại ngữ như là một sự đầu tư đáng giá.

Tại sao học ngoại ngữ lại quan trọng ở bậc đại học?

Là một nhà ngôn ngữ học ứng dụng, tôi nghiên cứu cách học nhiều ngôn ngữ có thể mang lại nhiều lợi ích về mặt nhận thức và cảm xúc. Một trong những lợi ích này dù chưa được công nhận là việc học ngôn ngữ giúp cải thiện sự khoan dung.

Điều này xảy ra theo hai hướng chính.

Thứ nhất là giúp người ta ngộ ra cách làm mọi thứ theo cách khác của riêng họ, được gọi là "năng lực văn hóa".

Thứ hai có liên quan đến mức độ thoải mái của một người khi xử lý những tình huống xa lạ, hay “sự khoan dung cho sự mơ hồ”.

Đạt được sự hiểu biết đa văn hóa

Năng lực văn hóa là yếu tố chủ chốt để phát triển trong thế giới ngày càng toàn cầu hoá của chúng ta. Cụ thể học ngôn ngữ giúp nâng cao năng lực văn hóa như thế nào? Câu trả lời có thể được làm sáng tỏ bằng cách kiểm tra các dạng thông minh khác nhau.

Nghiên cứu về trí thông minh của nhà tâm lý học Robert Sternberg mô tả các dạng thông minh khác nhau và cách mà chúng liên quan đến việc học ngôn ngữ ở người trưởng thành. Thứ mà ông gọi là "trí thông minh thực tiễn" tương tự như trí thông minh xã hội ở chỗ nó giúp các cá nhân biết được thông tin không rõ ràng từ môi trường của họ, bao gồm các cử chỉ có ý nghĩa hoặc các ám chỉ xã hội khác.

Học một ngoại ngữ làm giảm chứng lo âu xã hội

Học ngôn ngữ chắc chắn liên quan đến việc học về các nền văn hóa khác nhau. Sinh viên sẽ học được các ám chỉ về văn hóa cả trong các lớp học ngôn ngữ và được đắm mình trong những trải nghiệm đầy ý nghĩa.
Các nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hạnh và Guy Kellogg đã chỉ ra rằng khi sinh viên học một ngôn ngữ khác, họ sẽ hình thành những cách thức mới để hiểu văn hóa thông qua việc phân tích các đặc trưng văn hóa. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng "học một ngôn ngữ thứ hai không chỉ liên quan đến việc đạt được những hình thức về mặt ngôn ngữ mà còn là cách tư duy và hành xử."
Với sự hỗ trợ của một giảng viên, sinh viên có thể tư duy phản biện về các đặc trưng của các nền văn hóa khác nhau liên quan đến phong cách ăn uống, diện mạo và phong cách trò chuyện.
Xử lý với điều chưa biết

Hướng thứ hai mà việc học ngôn ngữ ở người trưởng thành làm tăng sự khoan dung có liên quan đến mức độ thoải mái của một người khi xử lý “ khả năng khoan dung cho sự mơ hồ”.
Một người nào đó có sự khoan dung cho sự mơ hồ ở mức cao cảm thấy những tình huống này thú vị, chứ không hề đáng sợ. Nghiên cứu của tôi về động cơ, sự lo lắng và niềm tin cho thấy rằng việc học ngôn ngữ giúp người ta cải thiện sự khoan dung cho sự mơ hồ, đặc biệt là khi biết hơn một ngoại ngữ.
Không khó để biết tại sao điều này xảy ra như vậy. Các cuộc trò chuyện bằng tiếng nước ngoài chắc chắn sẽ liên quan đến những từ chưa biết.Cuộc trò chuyện sẽ không có kết quả nếu một trong hai người nói liên tục dừng lại để nói, “Chờ đã - Tôi không biết từ đó. Để tôi tra từ điển. ”Những người có khả năng khoan dung cho sự mơ hồ cao sẽ cảm thấy thoải mái tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện cho dù họ không biết hết tất cả các từ lạ.

Các nhà ngôn ngữ học ứng dụng Jean-Marc Dewaele và Li Wei cũng nghiên cứu về khả năng khoan dung cho sự mơ hồ và đã chỉ ra rằng những người có kinh nghiệm học nhiều hơn một ngoại ngữ trong một môi trường được hướng dẫn có khả năng khoan dung cho sự mơ hồ hơn.
Những thay đổi này có liên quan gì đến sự hiểu biết
Khả năng khoan dung cho sự mơ hồ cao mang lại rất nhiều thuận lợi. Nó giúp sinh viên trở nên ít lo lắng hơn trong các tương tác xã hội và các trải nghiệm học ngoại ngữ sau này. Không ngạc nhiên, một người càng có nhiều kinh nghiệm học ngôn ngữ thì người ta càng cảm thấy thoải mái hơn với sự mơ hồ đó.
Và đó chưa phải là tất cả.

Những cá nhân có mức độ khoan dung cho sự mơ hồ càng cao cũng được cảm thấy là có tinh thần kinh doanh cao hơn (tức là, lạc quan hơn, sáng tạo hơn và không ngại chấp nhận rủi ro).
Trong hoàn cảnh hiện nay, các trường đại học thường được đánh giá dựa vào mức lương của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Thêm một bước nữa, dựa trên mối quan hệ khoan dung cho sự mơ hồ và ý định kinh doanh, khả năng khoan dung cho sự mơ hồ tăng lên có thể mang lại mức lương cao hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, và ngược lại, tôi tin rằng, có thể sẽ giúp tăng tài trợ cho các trường đại học yêu cầu học ngoại ngữ.

Những người đã cống hiến cuộc đời của họ để tạo ra lý thuyết và dạy ngôn ngữ sẽ nói, “Làm điều đó không phải vì tiền.” Nhưng có lẽ nó là vậy.

Học ngôn ngữ ở các trường đại học

Hầu hết các trường đại học ở Mỹ đều có yêu cầu về ngôn ngữ tối thiểu và thường thay đổi tùy theo chuyên ngành của sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên thường có thể chọn không theo yêu cầu bằng cách làm bài thi xếp lớp hoặc cung cấp một số bằng chứng khác để chứng tỏ năng lực

Tại sao nhiều trường đại học nên dạy một ngoại ngữ

Trái ngược với xu hướng này, trường Đại học Princeton gần đây đã thông báo rằng tất cả học sinh, bất kể năng lực của họ khi vào đại học ra sao thì họ đều sẽ được yêu cầu học thêm một ngôn ngữ nữa.
Tôi cho rằng nhiều trường đại học nên theo trường Princeton, vì nghiên cứu ngôn ngữ ở bậc đại học có thể làm tăng sự khoan dung về các tiêu chuẩn văn hóa khác nhau được thể hiện trong xã hội Mỹ, điều này rất cần thiết trong hoàn cảnh chính trị hiện tại với làn sóng tội phạm thù địch gây ảnh hưởng sâu rộng tới khắp các trường đại học trên toàn quốc.
Kiến thức về các ngôn ngữ khác nhau là rất quan trọng để trở thành công dân toàn cầu. Như cựu Bộ trưởng Giáo dục Arne Duncan đã lưu ý,
"Đất nước chúng ta cần tạo ra một tương lai mà tất cả người Mỹ đều hiểu rằng nói được nhiều hơn một ngôn ngữ sẽ giúp đất nước của chúng ta có khả năng cạnh tranh thành công và cộng tác với các nước khác trên toàn cầu.

"Việc xem xét bằng chứng cho thấy việc học ngôn ngữ ở người trưởng thành sẽ làm tăng khả năng khoan dung theo hai hướng chính, câu hỏi không nên hỏi là “Tại sao các trường đại học nên yêu cầu học ngoại ngữ?” Mà đúng hơn phải là “Tại sao trên thế giới không yêu cầu học ngoại ngữ?”
 

 

Dịch bởi: DiemNguyen195

Học ngôn ngữ mới cải thiện lòng khoan dung như thế nào

Có nhiều lợi ích để biết nhiều hơn một ngôn ngữ. Ví dụ, người ta đã chỉ ra rằng những người trưởng thành lão luyện nói nhiều hơn một ngôn ngữ ít có khả năng giảm sút trí nhớ.

Ngoài ra, bộ não song ngữ sẽ trở nên tốt hơn trong việc lọc bỏ những phiền nhiễu và học nhiều ngôn ngữ cải thiện tính sáng tạo. Bằng chứng cũng cho thấy rằng học các ngôn ngữ kế tiếp là dễ dàng hơn so với việc học ngoại ngữ đầu tiên.

Thật không may, không phải tất cả các trường đại học Mỹ đều coi việc học ngoại ngữ là một khoản đầu tư đáng giá.

Tại sao ngoại ngữ lại quan trọng ở bậc đại học?

Là một nhà ngôn ngữ học ứng dụng, tôi học cách học nhiều ngôn ngữ có thể có những lợi ích về nhận thức và tình cảm. Một trong những lợi ích đó không rõ ràng là việc học ngôn ngữ cải thiện khoan dung.

Điều này xảy ra theo hai cách quan trọng.

Thứ nhất là nó mở rộng tầm nhìn của một người làm việc theo một cách khác biệt với chính họ, được gọi là "năng lực văn hoá".

Thứ hai liên quan đến mức độ thoải mái của một người khi giải quyết các tình huống không quen thuộc, hoặc "khoan dung sự mơ hồ".

Hiểu biết đa văn hóa

Năng lực văn hoá là chìa khóa để phát triển trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa của chúng ta. Làm thế nào để học ngôn ngữ nâng cao năng lực văn hoá? Câu trả lời có thể được soi sáng bằng cách kiểm tra các loại thông tin tình báo khác nhau.

Nghiên cứu về tâm lý học của Robert Sternberg về các loại thông tin tình báo khác nhau và cách thức chúng liên quan đến việc học ngôn ngữ người lớn. Cái mà ông gọi là "trí tuệ thực hành" cũng tương tự như tình báo xã hội vì nó giúp các cá nhân học hỏi những thông tin không chính xác từ môi trường của họ, bao gồm những cử chỉ đầy ý nghĩa hoặc những tín hiệu xã hội khác.

Học một ngoại ngữ làm giảm lo lắng về xã hội

Học ngôn ngữ chắc chắn liên quan đến học hỏi về các nền văn hoá khác nhau. Sinh viên lấy các đầu mối về văn hoá trong các lớp học ngôn ngữ và thông qua những trải nghiệm ngâm nga có ý nghĩa.

Các nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hằng và Guy Kellogg đã chỉ ra rằng khi học sinh học một ngôn ngữ khác, họ phát triển những cách hiểu văn hoá mới thông qua việc phân tích các khuôn mẫu văn hoá. Họ giải thích rằng "học một ngôn ngữ thứ hai liên quan đến việc mua lại không chỉ các hình thức ngôn ngữ mà còn cả cách suy nghĩ và hành xử."

Với sự giúp đỡ của người hướng dẫn, học sinh có thể suy nghĩ nghiêm túc về những khuôn mẫu của các nền văn hoá khác nhau liên quan đến thức ăn, ngoại hình và phong cách nói chuyện.

Giải quyết cái không biết

Cách thứ hai mà học ngôn ngữ người lớn tăng khả năng chịu đựng liên quan đến mức độ thoải mái của một người khi đối phó với "khoan dung của sự mơ hồ."

Một người nào đó có tính khoan dung cao thì không rõ ràng sẽ thấy những tình huống không quen thuộc thú vị, thay vì sợ hãi. Nghiên cứu của tôi về động cơ, lo lắng và tín ngưỡng cho thấy học ngôn ngữ cải thiện sự khoan dung của người dân về sự mơ hồ, đặc biệt khi có nhiều hơn một ngoại ngữ.

Không khó để thấy tại sao điều này có thể như vậy. Các cuộc trò chuyện bằng ngoại ngữ chắc chắn sẽ liên quan đến những từ không rõ. Nó sẽ không phải là một cuộc trò chuyện thành công nếu một trong những người nói liên tục dừng lại để nói, "Hằng ngày - Tôi không biết từ đó. Hãy để tôi nhìn nó trong từ điển. "Những người có một sự khoan dung cao của sự mơ hồ sẽ cảm thấy thoải mái duy trì cuộc hội thoại bất chấp những từ không quen thuộc liên quan.

Các nhà ngôn ngữ học Jean-Marc Dewaele và Li Wei cũng nghiên cứu sự khoan dung của sự mơ hồ và đã chỉ ra rằng những người có kinh nghiệm học nhiều hơn một ngoại ngữ trong một môi trường được hướng dẫn có sự khoan dung nhiều hơn về sự mơ hồ.

Những thay đổi với sự hiểu biết này

Sự khoan dung cao của sự mơ hồ mang lại nhiều lợi thế. Nó giúp học sinh ít lo lắng hơn trong mối quan hệ xã hội và trong những chuỗi học tập. Không có gì đáng ngạc nhiên, càng nhiều kinh nghiệm trong học ngôn ngữ thì con người càng thoải mái với sự mơ hồ này.

Và đó không phải là tất cả.

Những cá nhân có mức độ khoan dung cao hơn của sự mơ hồ cũng được tìm thấy là có tính kinh doanh hơn (nghĩa là lạc quan hơn, sáng tạo và không ngại chấp nhận rủi ro).

Trong khí hậu hiện nay, các trường đại học thường bị đánh giá bởi mức lương của sinh viên tốt nghiệp của họ. Tiến hành một bước xa hơn, dựa trên mối quan hệ giữa sự khoan dung của sự mơ hồ và ý định kinh doanh, tăng sự khoan dung của sự mơ hồ có thể dẫn đến mức lương cao hơn cho sinh viên tốt nghiệp, và tôi tin rằng, có thể giúp tăng kinh phí cho các trường đại học cần học ngoại ngữ.

Những người đã cống hiến cuộc đời mình để lý thuyết hoá và dạy ngôn ngữ sẽ nói, "Nó không phải là về tiền bạc." Nhưng có lẽ nó là.

Học ngôn ngữ ở các trường đại học

Hầu hết các trường đại học Hoa Kỳ đều có yêu cầu tối thiểu về ngôn ngữ, thường thay đổi tùy theo trình độ của sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên thường có thể không tham gia vào các yêu cầu bằng cách tham gia một bài kiểm tra vị trí hoặc cung cấp một số bằng chứng khác về năng lực.

Tại sao nhiều trường đại học nên dạy ngoại ngữ

Ngược lại với xu hướng này, Princeton gần đây đã thông báo rằng tất cả sinh viên, bất kể khả năng của họ khi vào đại học, sẽ phải học một ngôn ngữ bổ sung.

Tôi cho rằng nhiều trường đại học phải theo Princeton, vì nghiên cứu ngôn ngữ ở trình độ đại học có thể dẫn tới sự khoan dung trong các chuẩn mực văn hoá khác nhau trong xã hội Mỹ, điều rất cần thiết trong khí hậu chính trị hiện nay với làn sóng tội ác thù địch quét dọn các trường đại học trên toàn quốc.

Kiến thức về các ngôn ngữ khác nhau rất quan trọng để trở thành công dân toàn cầu. Như cựu Bộ trưởng Giáo dục Arne Duncan lưu ý,

"Đất nước chúng ta cần tạo ra một tương lai mà mọi người Mỹ đều hiểu rằng bằng cách nói nhiều hơn một ngôn ngữ, họ đang giúp đất nước chúng ta cạnh tranh thành công và làm việc hợp tác với các đối tác trên toàn cầu".

Xem xét bằng chứng nghiên cứu ngôn ngữ khi người lớn tăng khả năng khoan dung theo hai cách quan trọng, câu hỏi không nên là "Tại sao các trường đại học cần phải học ngoại ngữ?" Mà là "Tại sao trên thế giới lại không?"

Việc học một ngôn ngữ mới cải thiện tính kiên nhẫn như thế nào

Khi biết nhiều hơn một thứ tiếng bạn sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Ví dụ, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người lớn tuổi nói được nhiều hơn một ngôn ngữ sẽ ít có khả năng bị giảm sút trí nhớ.

Ngoài ra, bộ não song ngữ trở nên tốt hơn trong việc lọc bỏ những phiền nhiễu và việc học nhiều thứ tiếng còn cải thiện tính sáng tạo. Bằng chứng cũng cho thấy rằng việc học các ngôn ngữ kế tiếp sẽ dễ dàng hơn so với học ngoại ngữ đầu tiên.

Thật không may, không phải tất cả các trường đại học Mỹ đều coi việc học ngoại ngữ là một khoản đầu tư đáng giá.

Tại sao ngoại ngữ lại quan trọng ở bậc đại học?

Là một nhà ngôn ngữ học ứng dụng, tôi nghiên cứu việc học đa ngôn ngữ có thể mang những lợi ích về nhận thức và tình cảm như thế nào. Một trong những lợi ích chưa được chứng minh rõ ràng trong số đó là việc học ngôn ngữ cải thiện tính kiên nhẫn.

Điều này xảy ra theo hai cách quan trọng.

Thứ nhất là nó mở ra hướng đi khác khi người ta thực hiện một công việc, được gọi là "năng lực văn hóa".

Thứ hai liên quan đến mức độ thoải mái của một người khi giải quyết các tình huống không quen thuộc, hoặc "tính kiên nhẫn trước điều mơ hồ".

CÓ SỰ HIỂU BIẾT ĐA VĂN HÓA

Năng lực văn hóa là chìa khóa để phát triển trong thế giới đang ngày càng toàn cầu hóa của chúng ta. Cụ thể thì làm thế nào học ngôn ngữ để nâng cao năng lực văn hóa? Câu trả lời có thể được là sáng tỏ bằng cách kiểm tra các loại trí não khác nhau.

Nghiên cứu của nhà tâm lý học Robert Sternberg về các loại trí não khác nhau và cách thức chúng liên quan đến việc học ngôn ngữ ở người trưởng thành. Cái mà ông gọi là "trí tuệ thực hành" cũng tương tự như kiến thức xã hội vì nó giúp các cá nhân học hỏi những thông tin không rõ ràng từ môi trường của họ, bao gồm những cử chỉ mang nhiều nghĩa hoặc những tín hiệu xã hội khác.

Học ngoại ngữ làm giảm các mối lo lắng xã hội

Học ngôn ngữ chắc chắn sẽ liên quan đến học hỏi về các nền văn hóa khác nhau. Sinh viên góp nhặt được các dòng tư tưởng về văn hóa ở cả trong lớp học ngôn ngữ lẫn thông qua những trải nghiệm đắm mình vào các nền văn hóa đầy ý nghĩa.

Các nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hạnh và Guy Kellogg đã chỉ ra rằng khi sinh viên học một ngôn ngữ khác, họ phát triển những phương thức thông hiểu văn hóa mới thông qua việc phân tích các định kiến văn hóa. Họ giải thích rằng "học ngôn ngữ thứ hai liên quan đến việc tiếp thu được không chỉ các dạng ngôn ngữ mà còn cả lối suy nghĩ và cách hành xử."

Với sự giúp đỡ của người thầy, học sinh có thể suy nghĩ nghiêm túc về những định kiến của các nền văn hóa khác nhau liên quan đến ẩm thực, dáng điệu và phong cách nói chuyện.

Giải quyết những điều ta không biết