Memory skills that make you smarter

Using hacks to recall adds to smartness.

Representational Image. (Photo: Pixabay)

Smartness is the key to getting ahead in life. Whether it is the mastery of job skills or tackling regular day-to-day happenings, smartness ensures efficiency and effectiveness.

According to The Independent, memory techniques are said to play an important role in being smart. Memory retrieval is one of the techniques. Here, the person recalls an idea from the memory and therefore strengthen neural pathways associated with the concept.

Psychology experts call it 'testing effect'. They explain it as it becomes easier to remember in the future if you recall it when asked. According to Peter Brown, Henry Roediger, and Mark McDaniel - authors of 'Make It Stick: The Science Of Successful Learning" - elaboration is another.

They explain, "The more you can explain about the way your new learning relates to prior knowledge, the stronger your grasp of the new learning will be, and the more connections you create that will help you remember it later".

Another attributed skill is interleaving. Interleaving is when you work on a variety of things at once. Experts say that you will better your skills if you mix up your examples and try to understand a subject from different angles. Authors write, "By wading into the unknown first and puzzling through it, you are far more likely to learn and remember the solution than if somebody first sat down to teach it to you".

So, incidentally, you could work on finding answers before class starts in an academic setting. In a professional setting, you could supply ideas when stuck in sticky situations. Evaluation of what has happened is pretty important for being a smart individual. Researchers from Harvard Business School found reflective writing to be super powerful. They noted that just 15 minutes of reflection increased people's performance by 23 percent for a group.

Using hacks to recall also adds to smartness. Using mnemonics or images to identify with certain things add to your spectrum of understanding, hence increasing your smartness. "Mnemonics are not tools for learning per se", the authors write, "but for creating mental structures that make it easier to retrieve what you have learned".

Calibrating which means getting feedback about your ignorance about certain things is also important. According to researchers, it is necessary as people tend to suffer from cognitive illusions. So taking a quiz or getting feedback helps you identify your blind spots.

Source: asianage.com

Theo cách độc lập, công cụ ghi nhớ được cho là đóng vai trò quan trọng trong độ thông minh. Kiểm tra lại bộ nhớ là 1 kỹ thuật. Con người triệu hồi lại ý tưởng từ bộ nhớ và do đó con đường truyền thần kinh liên kết với ý tưởng

Các chuyên gia tâm lý học gọi nó là " bài kiểm tra hoàn hảo". Họ giải thích nó như việc nó trở nên dễ dàng hơn cho việc nhớ trong tương lai nếu bạn gọi lại nó khi nó được yêu cầu. Theo Peter Brown, Henry Roediger, và Mảk McDaniel - tác giả của ' make it stick : nhà khoa học của việc học thành công' sự chế tạo là khác nhau.

Họ giải thích, bạn có thể giải thích về con đường học cái mới của bạn liên quan đến sự hiểu biết trước. Sự hiểu biết của bạn mạnh hơn, và sự kết nối được tạo ra nhiều hơn điều đó sẽ giúp bạn nhớ nó về sau.

Kỹ năng khác đang xen kẽ nhau. Việc xen kẽ là khi bạn làm rất nhiều thứ cùng một lúc. Các chuyên gia nói rằng kỹ năng của bạn sẽ tốt hơn nếu bạn trộn những ví dụ của bạn và cố gắng hiểu vấn đề từ các khía cạnh khác nhau

Vì vậy, nhân tiện, bạn nên làm việc để tìm những câu trả lời trước khi bắt đầu nhập vào trường đại học. Theo các giáo sư, bạn có thể nộp các ý tưởng khi bị cản trở ở vị trí hỗn độn. Sự định giá của những gì xảy ra là quan trọng cho những người thông minh. Các nhà nghiên cứu từ trường kinh tế Harvard tìm thấy bài viết phản ánh những năng lực siêu nhiên. Họ chú thích rằng chỉ 15 phút tăng sự phản ánh biểu hiện của con người với 23% trong 1 nhóm.

kỹ năng ghi nhớ giúp bạn thông minh hơn

Sử dụng hacks để ghi nhớ thêm cho sự thông minh.

Sự thông minh là chìa khóa hàng đầu trong cuộc sống. Nắm được những kỹ năng làm việc hoặc khéo léo trong sự việc thường ngày, thông minh mang lại năng suất và hiệu quả.

Theo The Independent, công cụ ghi nhớ được

Sử dụng một vài cách hack để nhớ lại thêm cho sự thông minh.

Trí thông minh là chìa khóa hàng đầu trong cuộc sống. Cho dù là nắm bắt được những kĩ năng trong công việc hay giải quyết những công việc thường ngày, trí thông minh bảo đảm mang lại năng suất và hiệu quả

Theo như báo "Độc lập" , cách thức để ghi nhớ được cho là đóng một vai trò trong việc trở nên thông minh. Lấy lại trí nhớ là một trong những cách đó. Đây, một người có thể nhớ lại một ý tưởng từ kí ức và từ đó tăng cường dây thần kinh liên kết với ý tưởng.

Những chuyên gia tâm lí học gọi đó là "hiệu ứng thử". Họ giải thích hiện tượng đó là một cách để ghi nhớ dễ dàng hơn trong tương lai nếu bạn muốn nhớ lại lúc cần thiết. Theo Peter Brown, Henry Roediger và Mark McDaniel - tác giả của "Để nó liên kết với nhau: Khoa học về cách học để thành công" - rằng sự tỉ mỉ là một việc khác.