Marcel Bich

The man who turned a luxury item into an everyday object

Marcel Bich, a French manufacturer of traditional ink pens, was the man who turned the ballpoint pen into an item that today almost anyone can afford. Bich was appalled at the poor quality of the ballpoint pens that was available, and was also shocked at their high cost. However, he recognized that the ballpoint was a firmly established invention, and he decided to design a cheap pen that worked well and would be commercially successful.

Bich went to the Biro brothers and asked them if he could use the design of their original invention in one of his own pens. In return, he offered to pay them every time he sold a pen. Then, for two years, Bich studied the detailed construction of every ballpoint pen that was being sold, often working with a microscope.

By 1950, he was ready to introduce his new wonder: a plastic pen with a clear barrel that wrote smoothly did not leak and only cost a few cents. He called it the “Bic Cristal”. The ballpoint pen had finally become a practical writing instrument. The public liked it immediately, and today it is as common as the pencil. In Britain, they are still called Biros, and many Bic models also say “Biro” on the side of the pen, to remind people of their original inventors.

Bich became extremely wealthy thanks to his invention, which had worldwide appeal. Over the next 60 years, his company, Société Bic, opened factories all over the world and expanded its range of inexpensive products. Today, Bic is a famous for its lighter and razors as it is for its pens, and you can even buy a Bic mobile phone.

Source: Complete IELTS

 

Marcel Bich (nhà chế tạo bút bi)

Người đàn ông đã chuyển sản phẩm xa xỉ trở thành vật dụng hàng ngày

Marcel Bich, một nhà sản xuất mực in truyền thống người Pháp, là người đàn ông đã chuyển viết bi thành sản phẩm mà ngày nay hầu hết mọi người đều có khả năng sử dụng. Bich đã thật sự kinh sợ với dòng bút bi chất lượng thấp đang hiện hành và cũng sốc với chi phí cao của loại bút này. Tuy nhiên, ông ấy nhận ra rằng bút bi là một phát minh mang tính vững chắc, và ông ấy quyết định thiết kế một bút bi giá rẻ, loại bút sẽ hoạt động tốt và sẽ thành công về phương diện thương mại.

Bich đã đến gặp anh em Biro và hỏi họ liệu ông có thể sử dụng bản thiết kế dựa theo phiên bản gốc của họ để đưa vào trong bút bi của chính ông, ông ấy đề nghị sẽ trả phần trăm cho họ khi bán được bút. Sau đó, trong 2 năm, Bich đã dùng kính hiển vi nghiên cứu được cấu trúc chi tiết của mọi bút bi được bán trên thị trường.

Năm 1950, Bich đã sẵn sàng giới thiệu kỳ công mới của ông ấy: một bút bi nhựa với ống tròn sạch sẽ, viết trôi chảy, không bị chảy mực và giá chỉ vài xu. Ông ấy gọi nó là "Bic Cristal". Bút bi cuối cùng đã trở thành một công cụ để luyện viết. Ngay lập tức, cộng đồng đều yêu thích, và giờ thì bút bi cũng phổ biến như bút chì. Ở Anh quốc, họ vẫn gọi Biros, và nhiều kiểu Bic cũng có dòng "Biro" trên bề mặt của bút, để nhắc nhở mọi người về người phát minh đầu tiên.

Bich đã trở nên thực sự giàu nhờ phát minh của ông ấy, phát minh này có sức lôi cuốn toàn cầu. Trong hơn 60 năm kế tiếp, công ty ông ấy, Societe Bic, đã mở những nhà máy khắp trên thế giới và mở rộng lĩnh vực với sản phẩm giá rẻ. Ngày nay, Bic cũng nổi tiếng về bậc lửa và dao cạo như bút bi, thậm chí bạn cũng có thể mua điện thoại BIC.

 

Dịch bởi: duyan908

Người đàn ông đã chuyển sản phẩm xa xỉ trở thành vật dụng hàng ngày

marcel Bich, một nhà sản xuất mực in truyền thống người Pháp, là người đàn ông đã chuyển viết bi thành sản phẩm mà hầu hết mọi người có khả năng sử dụng ngày hôm nay. Bich đã làm sự kinh ngạt khi cho ra đời bút bi với chất lượng thấp và cũng sốc với chi phí cao. Tuy nhiên, ông ấy nhận ra rằng bút bi là một phát minh vững chắc, và ông ấy quyết định thiết kế một bút rẻ cái mà sẽ hoạt động tốt và sẽ thành công về phương diện thương mại.

Bich đã đến những người anh trai Biro và đã hỏi họ nếu có thể sử dụng thiết kế theo phiên bản gốc của họ để đưa vào trong bút bi của chính ông, ông ấy đề nghị sẽ trả lương cho họ khi bán được bút. sau đó, khoản 2 năm, Bich đã học được chi tiết của mọi bút bi cái mà đã bán và thường hoạt động với kính hiển vi

Năm 1950, ông ấy đã sẵn sàng giới thiệu kỳ công mới của ông ấy: một bút bi nhựa với thùng tròn rõ ràng cái mà viết trôi chảy và không bị chảy và giá chỉ vài cent. Ông ấy gọi nó là " Bic Cristal". Bút Bi cuối cùng đã trở thành 1 công cụ thực hành viết. Ngay lập tức, cộng đồng đều yêu thích, và hôm nay nó thì phổ biến như bút chì. Trong nước anh, họ vẫn gọi Biros, và nhiều kiểu Bic cũng nói như "Biro" trên bề mặt của bút, để nhắc nhở mọi người vể người phát minh đầu tiên của Bút

Bich đã trở thành thực sự giàu có cho phát minh của ông ấy, cái mà có sự lôi cuốn toàn cầu. Hơn 60 năm tới, công ty ông ấy, Societe Bic, đã mở những nhà máy khắp trên thế giới và mở rộng lĩnh vực với sản phẩm rẻ. Hôm nay, Bic là một nổi tiếng cho bậc lửa và dao cạo như bút bi của nó, và bạn cũng có thể mua điện thoại BIC