Buddhist practice of releasing fish could be harmful to environment: experts

Setting caught animals free is a behavior praised in Buddhist teachings, but releasing harmful exotic species can damage the environment, experts warn. 

 

On February 5, a ceremony to set fish free took place in front of the Bat Trang Communal House in Gia Lam district of Hanoi. Several tons of fish were poured into the Red River.

 

Environmentalists opposed the event, warning that the behavior would harm the environment. The fish set free on that day included Colossoma brachypomum, an aggressive fish species belonging to Characidae family sourced from South America. 

The exotic fish species is believed to be a threat to the domestic environment. Being gluttonous, the fish is a threat to amphibians, reptiles and even some small mammals.

Colossoma brachypomum is mentioned in Group 1 in inter-ministerial circular No 27 dated September 26, 2013 which shows the list of harmful invasive species.

The merchandise breeding of the fish is allowed only in areas with good conditions, and it must not be developed in areas with regular floods, where people cannot control breeders. The farming is prohibited in ‘biologically sensitive areas’.

 

In fact, environmentalists have raised their concern about the presence and development of exotic invasive harmful species. Yellow snails and red-eared turtles once brought serious environmental consequences in the past. 

 

Most recently, red lobster, or Procambarus clarkii has been found in Dong Thap province. The shrimp is even more harmful that yellow snails as it will destroy rice fields and crops.

Some alien species can easily adapt to the new living environment, competing with native species for food and spreading out new viruses into nature.

 

Education for Nature Vietnam (ENV) also repeatedly gives warnings about the damaging effects caused by the behavior of releasing harmful exotic invasive species to the environment and breeding wild animals at pagodas as pets. 

 

On February 15, 2016, ENV was informed that a Manouria impressa turtle was bred in captivity at a pagoda in Thai Binh province. After ENV reported to appropriate agencies, the turtle was seized from the pagoda.

According to ENV, many turtle species cannot exist in the environment of pagoda ponds. Most of them would die after several days or one week after they are put into ponds. 

Many people believe they receive a benefaction if they release wild species into pagoda’s ponds. In order to protect wild animals, the best way is to let them live in the natural environment and be sure they will not be hunted. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Các chuyên gia nhận định: việc phóng sinh cá của các tín đồ đạo phật có thể gây hại đến môi trường

Việc phóng sinh động vật là một hành động đáng tuyên dương trong việc dạy của đạo phật, nhưng việc thả các loài động vật gây hại có thể làm tổn hại đến môi trường, các chuyên gia cảnh báo.

Vào ngày 5 tháng 2, một buổi lễ phóng sinh được diễn ra trước nhà Cộng đồng Bát Tràng ở quận Gia Lâm, Hà Nội. Hàng tấn cá được thả xuống dòng sông Hồng

các nhà môi trường học đã phản dối sự kiện này, cảnh báo rằng hành động này có thể gây nguy hại tới môi trường. Việc phóng sinh cá vào những ngày này bao gồm cá chim trắng, một loài cá hung dữ thuộc họ cá hổ, có nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Một số loài cá độc gây nguy hại đến môi trường trong nước. Vơi những loại cá tham ăn, thì chúng là mối nguy hại cho các loại lưỡng cư, bò sát và thậm chí là những loài có vú nhỏ.

Cá chim trắng được đề cập đến trong nhóm số 1 ở liên bộ thông tư số 27, ngày 26/9/2013, được liệt kê trong danh sách những loài cá chuyên gây chiến có hại.

Việc nuôi cá để làm hàng hóa chỉ được cho phép ở một vài khu vực với điều kiện tốt, và nó sẽ không được phát triển ở những khu vực thường xuyên xảy ra lũ, nơi mà con người không kiểm soát được vật nuôi. Công việc đồng án bị cấm ở những nơi nhạy cảm về sinh học

Thực tế, các nhà khoa học đã nâng cao mối bận tâm của họ về sự hiện diện và phát triển của các loài gây hại xâm chiếm. Những con ốc sên vàng và rùa tai đỏ đã mang đến những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường trong quá khứ.

Gần đây, tôm đỏ, hay còn gọi là Procambarus clarkii đã được tìm thấy ở tỉnh đồng tháp. Loài tôm này thậm chí còn gây nguy hại hơn cả ốc bưu vàng khi chúng phá hủy những cánh đồng lúa và bắp.

Một số loài xa lạ có thể dễ dàng thích nghi với môi trường sống mới và cạnh tranh với những loài bản xứ về thức ăn và phân tán những loại virus mới vào tự nhiên.

Trung tâm giáo dục thiên nhiên đã nhiều lần cảnh báo về những ảnh hưởng nguy hiểm được gây ra bởi hành động phóng sinh các loài hiếu chiến gây hại đến môi trường và nuôi dưỡng các loài động vật hoang dại ở chùa và xem chúng như thú cưng.

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2016, báo ENV đã thông báo về việc một con rùa Manoria đã được nuôi dưỡng trong tình trạng bị giam cầm ở một ngôi chùa ở tỉnh Thái Bình. Sau khi ENV báo cáo vụ việc lên các cơ quan chức năng, con rùa đã được phóng thích.

Theo báo ENV, nhiều loài rùa không thể sinh sống trong môi trường ao nước ở chùa. Phần lớn chúng sẽ chết sau một vài ngày hoặc một tuần sau khi thả chúng vào các ao hồ.

Nhiều người tin rằng họ đã làm một việc thiện nếu họ phóng thích các loài động vật hoang dã vào trong ao của chùa. Để bảo vệ nhiều loài động vật hoang dã, cách tốt nhất là để chúng sống trong môi trường tự nhiên và chắc chắn rằng chúng không bị săn bắt.

 

Dịch bởi: ThuHoang

Các chuyên gia nhận định: việc phóng sinh cá của các tín đồ đạo phật có thể gây hại đến môi trường

việc phóng sinh động vật là một hành động đáng tuyên dương trong việc dạy của đạo phật, nhưng việc thả các loài động vật gây hại có thể làm tổn hại đến môi trường, các chuyên gia cảnh báo

vào ngày 5 tháng 2, một buổi lễ phóng sinh được diễn ra trước nhà cộng đồng chung Bát Tràng ở quận Gia Lâm, Hà Nội. Hàng tấn cá được thả xuống dòng sông Hồng

các nhà môi trường học đã phản dối sự kiện này, cảnh báo rằng hành động này có thể gây nguy hại tới môi trường. Việc phóng sinh cá vào những ngày này bao gồm Colossoma brachypomum, một loài cá hung dữ thuộc họ Characidae, có nguồn gốc từ nam mỹ.

một số loài cá độc gây nguy hại đến môi trường trong nước. những loại cá tham ăn, là mối nguy hại cho các loại lưỡng cư, bò sát và thậm chí là những loài có vú nhỏ

Colossoma brachypomum được đề cập đến trong nhóm số 1 ở liên bộ thông tư số 27, ngày 26/9/2013, được liệt kê trong danh sách những loài cá chuyên gây chiến có hại

việc nuôi cá để làm hàng hóa chỉ được cho phép ở một vài khu vực với điều kiện tốt, và nó sẽ không được phát triển ở những khu vực thường xuyên xảy ra lũ, nơi mà con người không kiểm soát được vật nuôi. Công việc đồng án bị cấm ở những nơi nhạy cảm về sinh học

thực tế, các nhà khoa học đã nâng cao quan điểm của họ về sự hiện diện và phát triển của các loài gây hại xâm chiếm. những con ốc sên vàng và rùa tai đỏ đã mang đến những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường trong quá khứ

gần đây, tôm đỏ, hay còn gọi là Procambarus clarkii đã được tìm thấy ở tỉnh đồng tháp. loài tôm này thậm chí còn gây nguy hại hơn cả ốc sên vàng khi chúng phá hủy những cánh đồng lúa và bắp

một số loài xa lạ có thể dễ dàng thích nghi với môi trường sống mới cạnh tranh với những loài bản xứ về thức ăn và phân tán những loại virus mới vào tự nhiên

trung tâm giáo dục thiên nhiên đã nhiều lần cảnh báo về những ảnh hưởng nguy hiểm được gây ra bởi hành động phóng sinh các loài hiếu chiến gây hại đến môi trường và nuôi dưỡng các loài động vật hoang dại ở chùa và xem chúng như thú cưng

vào ngày 15 tháng 2 năm 2016, ENV đã thông báo về việc một con rùa Manoria đã được nuôi dưỡng trong tình trạng bị giam cầm ở một ngôi chùa ở tỉnh thái bình. sau khi ENV báo cáo vụ việc lên các cơ quan chức năng, con rùa đã được phóng thích.

theo ENV, nhiều loài rùa không thể sinh sống trong môi trường ao nước ở chùa. phần lớn chúng sẽ chết sau một vài ngày hoặc một tuần sau khi thả chúng vào ao

nhiều người tin rằng họ đã làm một việc thiện nếu họ phóng thích các loài động vật hoang dã vào trong ao của chùa. để bảo vệ nhiều loài động vật hoang dã, cách tốt nhất là để chúng sống trong môi trường tự nhiên và chắc chắn rằng chúng không bị săn bắt

Lời chuyên gia: Các tín đồ đạo Phật thực hiện việc phóng sinh có thể gây hại đến môi trường

Việc phóng sinh là một hành động đáng khen trong việc dạy của các tín đồ đạo Phật, nhưng việc thả các loại động vật gây hại có thể tổn hại đến môi trường, các chuyên gia cảnh báo

Vào 2/5, một buổi lễ phóng sinh được tổ chức ở trước Nhà cộng đồng chung Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Hàng tấn cá đã được thả vào sông Hồng.

Các nhà môi trường học đã phản đối sự kiện này, cảnh báo rằng hành động đó có thể gây tổn hại đến môi trường. Những con cá được thả tự do vào ngày này bao gồm cả Colossoma brachypomum, một loại cá hung dữ thuộc họ Characidae, nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Những loại cá độc có mối nguy hại đến môi trường trong nước. Những loại cá tham ăn sẽ là mối nguy hại cho cả loại lưỡng cư, bò sát và cả một số loại có vú nhỏ.

Cb được đề cập đến trong nhóm là loại nhóm cá số 27, ngày 26/9/2013, được thể hiện trong danh sách loại cá chuyên gây chiến có hại.

Việc nuôi cá làm hàng hoá chỉ cho phép ở những vùng có điều kiện tốt, nhưng nó phải phát triển trong vùng bão bình thường, nơi mọi người ko kiểm soát được vật nuôi. Công việc đồng áng bị cấm trong những vùng nhạy cảm về sinh học.

Thật ra, các nhà môi trường học đã nâng cao quan điểm của họ về sự hiện diện và phát triển của các loại gây hại xâm nhập. Ốc vàng và rùa tai đỏ đã mang đến những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường trong quá khứ.

gần đây, tôm đỏ hoặc Pc đã được tìm thấy ở tỉnh Đồng Tháp. Tôm này thập chí còn hại hơn cả ốc vàng đã phá huỷ những cánh đồng.