Classroom Management: How to Use Magazines

Textbooks are a great source for teaching informational text, and many classrooms are overflowing with them. But we live in an informational age, and if we want our students to have up-to-date information, then magazines are your best classroom management resource. They provide short passages, use a variety of different text structures, and they are an excellent way for students to practice reading nonfiction. Here are a few of the best children’s magazines, along with a few classroom management ideas and classroom activities on how to use them.

Children’s Magazine Subscriptions

There are many wonderful children’s magazines out on the market today. The best way to decide which magazines are right for your classroom is by researching and reading reviews on the Internet. When searching, make sure you look for varying readability levels, as well as connection to content areas. Here are a few of the most popular magazines found in classrooms today.

+ Scholastic News

+ National Geographic for Kids

+ Kids Discover

+ Sports Illustrated for Kids

+ Time for Kids

+ Ask

+ Zoo Books

+ Highlights

+ Cricket

These magazines subscriptions come out weekly, or the come out six to 12 times a year. To get more value of your money, try laminating the magazines so students can use them multiple times.

Using Magazines in the Classroom

Teachers often underutilize children’s magazines, and they are usually read through once with the students and then sent home. What teachers fail to realize is that they are actually a valuable teaching tool and can be used multiple times for different activities. Here are a few ideas.

Teaching strategy

Classroom magazines can be an effective way teaching strategy. For example, instead of searching for the perfect nonfiction text to demonstrate a strategy, lift a piece of text from a children’s magazine instead. Laminate magazines before you give them to students. Then have students keep them in their desks so they can use them for independent reading, for a demonstration of a teaching stratery, or for guided reading. Here are a few strategies to try. Have students:

+ Search the magazine for comparisons. Tell students that nonfiction writers use metaphors and similes to help them better understand what they are reading.

+ Use a magazine to help them learn how to question. Students should read independently and write any questions that have on a sticky note.

+ Practice inferring. Tell students that they must take what they already know and put it with clues that they read in the text to make an inference. Read a magazine article together as a class and have students make inferences on sticky notes.

+ Practice summarizing. Read together as a class or with a partner and after each paragraph or section, students should summarize what they have just read and write it on a sticky note.

Teach Nonfiction Text Structures

Classroom magazines are an excellent way to teach students publishing features such as captions, headers, sub headers, illustrations, bold words, timelines, word boxes, footnotes, etc. Here are a few ideas. Have students:

+ Look at the cover illustration of a magazine and brainstorm ideas on what they think the magazine will be about. Have students list topic ideas.

+ Look at the headlines and predict main topic ideas.

+ Search the magazine to find and define the meanings of the bold words, or the words in the word boxes.

Reading for Entertainment

Keep a variety of magazines in your classroom library. This will give students the opportunity to choose a magazine for leisure instead of a novel. When students choose a magazine to read on their own time, they are being exposed to nonfiction and expository writing. This helps to broaden their reading skills, and activate their proper knowledge, which in turn will help them on state assessments.

Classroom magazines are a great source of high-interest nonfiction. Students are exposed to up-to-date information on a daily, weekly or monthly basis. Since textbooks can go years before revisions, magazines are ultimately the best choice for the most-current information. They are also an effective way to teach strategies, and can also be used to prepare students for state tests since many of the passages are very close in structure to the tests. Give them a try, many companies offer free examples so you can see which ones will work best in your classroom.

Janelle Cox is an education writer who uses her experience and knowledge to provide creative and original writing in the field of education. Janelle holds a Master's of Science in Education from the State University of New York College at Buffalo. She is also the Elementary Education Expert for About.com, as well as a contributing writer to TeachHUB.com and TeachHUB Magazine. 

Source: Janelle Cox (teachhub)

 

Quản lý lớp học: Cách sử dụng tạp chí hiệu quả

Sách giáo khoa là một nguồn tuyệt vời dành cho việc giảng dạy các văn bản thông tin nên nhiều lớp học tràn ngập sách giáo khoa. Nhưng chúng ta đang sống trong một thời đại thông tin, nếu chúng ta muốn học sinh của mình cập nhật tin tức thì tạp chí chính là nguồn tài nguyên quản lý lớp học tốt nhất. Tạp chí cung cấp những đoạn văn ngắn, dùng đa dạng các cấu trúc văn bản khác nhau và tạp chí là một cách tuyệt vời để học sinh thực hành đọc chuyện về người thật việc thật. Sau đây là một số các tạp chí tốt nhất dành cho trẻ em cùng với một ít các ý tưởng quản lý lớp học cũng như là các hoạt động để có thể dùng đến tạp chí.

Các tạp chí nhiều kỳ dành cho trẻ em

Thị trường ngày nay có rất nhiều tạp chí tuyệt vời dành cho trẻ em. Cách tốt nhất để lựa chọn những tạp chí phù hợp cho lớp học của bạn đó là tìm đọc các bài bình luận trên Internet. Khi tìm kiếm, bạn phải chắc rằng sẽ tìm những mức độ mà số lần được đọc khác nhau, miễn là vẫn nằm trong phạm vi liên quan đến nội dung. Sau đây là một số các tạp chí được dùng phổ biến nhất trong lớp học hiện nay.

Những tạp chí nhiều kỳ được phát hành mỗi tuần hoặc từ 6 đến 12 lần mỗi năm. Để cho tiết kiệm, bạn nên thử làm cho những cuốn tạp chí mỏng đi như vậy học sinh có thể dùng được nhiều lần.

Sử dụng tạp chí trong lớp học

Các giáo viên thường sử dụng không hiệu quả các tạp chí dành cho trẻ em, họ thường chỉ đọc qua tạp chí một lần cùng với học sinh rồi sau đó gửi về nhà. Các giáo viên đã sai lầm khi không nhận ra rằng tạp chí thật sự là một công cụ dạy học đầy giá trị và có thể sử dụng nhiều lần cho những hoạt động khác nhau. Sau đây là một số ý tưởng.

Dạy về kế hoạch

Các tạp chí dùng trong lớp học có thể là một cách hiệu quả để dạy về kế hoạch. Ví dụ, thay vì tìm kiếm những đoạn văn người thật việc thật hoàn hảo để thuyết minh một kế hoạch, bạn có thể lấy một phần văn bản từ một cuốn tạp chí dành cho trẻ em. Bạn nên làm cho các cuốn tạp chí mỏng đi trước khi đưa cho học sinh. Sau đó để học sinh cất tạp chí trong hộc bàn, như vậy các em có thể dùng tạp chí trong giờ đọc tự do, dùng trong giờ thuyết minh về kế hoạch giảng dạy hoặc dùng trong giờ hướng dẫn đọc. Sau đây là một số các kế hoạch có thể áp dụng thử (có học sinh tham gia).

+ Tìm trong tạp chí để dạy về các phép so sánh. Nói cho học sinh biết các tác giả viết chuyện người thật việc thật đang dùng các phép ẩn dụ và so sánh để giúp chúng ta dễ hiểu hơn nội dung mà mình đang đọc.

+ Sử dụng tạp chí để giúp các em học được làm cách nào để đặt câu hỏi. Các học sinh nên tự đọc một mình rồi sau đó viết ra bất kỳ câu hỏi nào mà các em nghĩ ra lên giấy dính.

+ Luyện tập suy luận. Nói với học sinh rằng các em phải kết hợp những gì các em biết với các manh mối đọc được trong đoạn văn để có một suy luận. Cho cả lớp cùng đọc một bài báo trong tạp chí rồi để các em viết các suy luận lên giấy dính.

+ Luyện tập tóm tắt. Cho cả lớp cùng đọc hoặc đọc chung với bạn ghép cặp, sau mỗi đoạn hay mỗi phần, học sinh nên tóm tắt lại những gì các em đã đọc rồi viết lên giấy dính.

Dạy các cấu trúc văn bản người thật việc thật

Các tạp chí dùng trong lớp học là một cách tuyệt vời để dạy học sinh về các bài đặc biệt được xuất bản như là đầu đề, tiêu đề, tiêu đề phụ, thí dụ minh họa, từ in đậm, lịch trình, hộp thoại, chú thích cuối trang, v.v.. Sau đây là một vài ý tưởng (có học sinh tham gia).

+ Xem hết các ví dụ minh họa trong một cuốn tạp chí và đưa ra bất kỳ ý tưởng nào về những gì mà các em nghĩ là cuốn tạp chí đó viết về. Để học sinh lập danh sách các ý tưởng chủ đề.

+ Nhìn vào dòng tiêu đề và đoán xem ý tưởng chủ đề là gì.

+ Tìm các chữ in đậm hoặc các từ trong hộp thoại trong cuốn tạp chí và xác định nghĩa của các từ đó.

Đọc để giải trí

Giữ nhiều loại trong tạp chí trong thư viện lớp. Điều này sẽ giúp học sinh có cơ hội chọn một cuốn tạp chí để đọc khi rảnh rỗi thay vì một cuốn tiểu thuyết. Khi học sinh chọn một cuốn tạp chí để đọc trong giờ nghỉ, các em sẽ được đặt vào những câu chuyện người thật việc thật cũng như văn phong mô tả. Việc này sẽ giúp mở rộng những kỹ năng đọc của các em và hoạt hóa kiến thức đúng đắn của các em, chính những điều trên sau này sẽ giúp các em trong việc đánh giá các tình huống.

Các tạp chí dùng trong lớp học là một nguồn tuyệt vời về những câu chuyện người thật việc thật đầy thú vị. Học sinh được cập nhật thông tin hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Trong khi sách giáo khoa có thể là mất vài năm trước khi xem lại lần nữa, tạp chí cuối cùng vẫn là lựa chọn tốt nhất để tiếp cận các thông tin ngay tức thì. Tạp chí cũng là một cách hiệu quả để dạy các kế hoạch, cũng có thể dùng để học sinh chuẩn bị cho các bài kiểm tra vì nhiều đoạn văn rất gần với cấu trúc của các bài kiểm tra. Nhiều công ty đưa ra những tạp chí mẫu miễn phí vì thế bạn có thể thử xem loại nào phù hợp nhất với lớp của bạn.

Janelle Cox là một nhà văn viết về giáo dục, cô đã dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để cho ra đời một văn phong sáng tạo và độc đáo trong lĩnh vực giáo dục. Janelle tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học giáo dục tại Đại học Buffalo (phân hiệu lớn nhất trong hệ thống Đại học Tiểu bang New York). Cô còn làm chuyên viên giáo dục cơ bản cho About.com, cũng như là một nhà văn viết cho TeachHUB.com và tạp chí TeachHUB.