The Earth and Space Foundation

The community that focuses its efforts on the exploration of space has largely been different from the community focused on the study and/or protection of the Earth’s environment, despite the fact that both fields of interest involve what might be referred to as ‘scientific exploration’. The reason for this dichotomous existence is chiefly historical.

The exploration of the Earth has been occurring over many centuries and the institutions created to do it are often very different from those founded in the second part of the 20th century to explore space (compare, for example, the National Space Society and the National Geographic Society, or the British Interplanetary Society and the Royal Geographical Society).

This separation is also caused by the fact that space exploration has attracted people from mainly non-biological disciplines, primarily engineers and physicists, but the study of Earth and its environment is a domain heavily populated by biolo-gists. In the political arena, decisions made about the Earth’s environment are often totally separate from decisions taken about the exploration of space, and undertaken by separate organizations.

The separation between both communities is often reflected in attitudes. In the environmental community it is not uncommon for space exploration to be regarded as a waste of money, distracting from solving major environmental problems here at home. In the space exploration community it is not uncommon for environmentalists to be regarded as introspective people who distract from the more expansive visions of the exploration of space—the ‘new frontier’.

These are generalizations, but they are important perceptions that influence the degree to which both communities perceive themselves to be different from each other. These perceptions can also be negative in consequence because the full potential of both communities can be realized better when they work together to solve problems.

For example, space explorers can provide the  satellites to monitor the Earth’s fragile environments and environmentalists can provide information on the survival of life in extreme environments that helps us better prepare for the exploration and study of other worlds. These are just two examples.

In the sense that Earth and space exploration both stem from the same human drive to understand our environment and our place within it, there is no reason for a dichotomy to exist. A more accurate view of Earth and space exploration is to see them as a continuum of exploration with many interconnected and mutually beneficial links. These links are most obviously manifested in field research, because that is where Earth and space exploration find expression.

In 1994 the Earth and Space Foundation was established for the purposes of fostering such links by direct practical action. The Foundation’s primary purpose is to fund field research and expeditions that practically demonstrate and deepen the links between Earth and space exploration, thus encouraging the space and environmental exploration communities to act together to address the challenges facing human society.

The Earth and Space Foundation

Humankind now faces the dual challenges of the environmental preservation of the Earth and the exploration of space. Both are essential to our quality of life and our future. Neither goal can exclude the other and success in either requires boldly advancing on both. By supporting and encouraging exploration that bridges these complementary goals, the Earth and Space Foundation seeks to promote and fulfil the vision of the Earth as an oasis, cared for a by space-faring civilization.

Foundation Mission Statement. The Foundation was established in 1994 as a registered charity in the UK (No. 1043871). Originally named the ‘British Foundation for Non-Terrestrial Exploration’ it was rechristened the following year as the Twenty-one Eleven Foundation for Exploration after a 501(c)3 non-profit corporation was established in California.

The Foundation remains registered as a charity both in the UK and the USA. Each entity is presided over by a Board of Directors; there is also a Board of Advisors, although there is overlap in the Boards of the UK and US charities. The Boards are made up of professionals involved in environmental or space sciences who either have extensive scientific and/or field experience.

The Foundation seeks to establish a long-term continuity in its activities through two programs. The first program involves a series of awards for the future human exploration of Mars, a location with a diverse set of exploration challenges.

The Foundation will offer awards for expeditions further out in the Solar System once these Mars awards have been claimed. The long-term awards demonstrate that the grants programme really has no boundary in what it could eventually support and they provide longevity for the objectives of the Foundation.

Source: Complete IELTS (band 6.5-7.5)

 

Cộng đồng tập trung nỗ lực trong việc khám phá không gian thì có sự khác biệt lớn hơn với cộng đồng tập trung nguyên cứu vấn đề về môi trường trái đất, mặc dù cả 2 lĩnh vực này bao gồm các vấn đề liên quan đến những việc về "khám phá Khoa Học", lý do tồn tại sự phân chia này chủ yếu là về lịch sử

Việc khám phá trái đấy được xảy ra qua nhiều thế kỷ và các tổ chức đã tạo và thực hiện nó thì thường rất khác với những người sáng lập việc khám phá không gian vào nửa sau thế kỷ 20. (So sánh, ví dụ, hội không gian quốc gia và hội địa lý quốc gia, hay hội nguyên cứu các hành tinh ở Anh và hội địa lý Hoàng Gia

Sự phân chia thì cũng là nguyên nhân của thực tế rằng việc khám phá không gian thì thu hút nhiều thành phần không phải nhà sinh học, chủ yếu là những kỹ sư và nhà vậy lý, nhưng về vấn đề trái đất và môi trường thì thành phần chính là những nhà sinh học. Trong phạm vi chính trị, các quyết định về môi trường trái đất thì thường hoàn toàn phân chia từ quyết định về khám phá không gia và cam kết bởi những tổ chức riêng biệt

sự phân chia giữa 2 cộng đồng thì thường tương phản nhau về quan điểm. Trong cộng động về môi trường thì nó không như việc nguyên cứu không gian là liên quan đến vấn đề tiêu tiền, giải quyết vấn đề lớn về môi trường ở đây là tại nhà. trong cộng đồng khám phá không gian thì nó không bình thường như những nhà môi trường học mà liên quan đến viêc xem xét nội tâm con người những người không quan tâm nhiều tời việc mở rộng tầm nhìn cho khám phá không gian - " Giới hạn mới"

Đây là những khái quát, nhưng nhân thức rất quan trọng cái mà tác động đến mức độ của nhận thức của cả 2 cộng đồng về sự khác biệt trong nhận thức lẫn nhau. Những nhận thức này có thể cũng mang tính tiêu cực trong kết quả bởi vì tất cả những khả năng tiềm ẩn của cả 2 cộng đồng có thể nhận ra tốt hơn khi mà họ cùng nhau giải quyết vấn đề.

Ví dụ, những nhà khám phá không gian có thể cung cấp những vệ tinh để quản lý môi trường nguy hại của trái đất và những nhà môi trường hôc có thể cung cấp thông tin cho sự sống còn của sự sống trong môi trường cái mà giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho việc khám phá và nguyên cứu cái khác của thế giới.

trong phán đoán rằng Trái Đất và khám phá vũ trụ xuất phát từ cùng nổ lực của con người để hiểu môi trường của chúng ta và nơi chúng ta đang ở, không có lý do gì cho sự chia rẽ tồn tại. Quan điểm đúng đắn của Trái Đất và khám phá không gian thì để thấy như là sự liên tục khám phá với nhiều kết nối bên trong và liên kết lôi ích quan lại. Những liên kết này thì hầu như rõ ràng trong việc nguyên cứu, bởi vì đó là nơi mà Trái Đất và khám phá không gian

Trong năm 1994, Quỹ Trái Đất và không gian đã thành lập cho mục đích cho việc khuyến khích nhiều việc liên kết những hoạt động trực tiếp. Mục đích chính của Quỹ là để tài trợ việc nguyên cứu và cuộc thám hiểm cái mà thực tế khám phá và đào sâu hơn liên kết giữa trái đất và khám phá không gian, vì vậy khuyến khích các cộng đồng khám phá không gia và môi trường để hoạt động liên quan đến những thách thức đối mặt với xã hội loài người