Human resources shortage key bottleneck in Vietnam’s IT revolution

Vietnam needs 1 million workers in information technology and digital content creation but now there are only 300,000 people in this field, pointing to a need to improve the quality of education and tailor it to the need of companies.

Deputy Prime Minister Vu Duc Dam made the statement at the ceremony to open the second phase of F-Ville software village (F-Ville 2) in Hoa Lac Hi-Tech Park on February 13.

On the same day, Dam also visited FPT University. In a talk with students, Dam said that information technology is playing a more and more important role in the development of the country, especially in the context of the fourth industrial revolution. He added that the Vietnamese IT sector has a lot of potential not yet fully realised. 

“Vietnam has a young population. There are governmental programmes to grow the sector, but Vietnam only ranks 80-90th in the world in its deployment of e-government. Meanwhile, the Vietnamese IT services market’s size is $3 billion, compared to $943 billion globally,” he said.

One of the reasons, according to Dam, is that IT human resources “are few in number and weak in quality.” 
“University education has not met companies’ requirements,” Dam said.

Besides improving education, Dam said Vietnam also needs to start a radical reform of IT policies. 

“Vietnam cannot become strong in IT when our 3G is slow and 4G is only taking off, while other countries have already stopped using 2G. Vietnam cannot take advantage of the fourth industrial revolution if it does not have strong tax and finance policies to facilitate company growth and if it does not eliminate bottlenecks that send all start-ups to register in Singapore and the US,” he said.

He said that besides FPT building the software village, in order to turn Vietnam into a country strong in IT, many other companies will have to get involved by seriously investing in IT too, to turn Hoa Lac Hi-Tech Park into one of the world’s software technology centres.

Source: dtinews.vn

Thiếu hụt nguồn nhân lưc -nút thắt quan trọng trong công cuộc cách mạng thông tin ở Việt Nam

Việt Nam cần 1 triệu nhân lực về mảng công nghệ thông tin và bộ phận kỹ thuật nhưng hiện nay chỉ có khoảng 300000 người trong lĩnh vực này, điều này dẫn đến nhu cầu cải thiện chất lượng giáo dục của Việt Nam để phù hợp cho lợi ích của các công ty.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có 1 bài phát biểu tại buổi lễ đánh dấu bước chuyển lần 2 của làng phần mềm F-Ville(F-Ville2) diễn ra ở khu công nghệ cao Hòa Lạc ngày 13/2.

Cũng ngày hôm đó, ông Đam cũng đi thăm trường đại học FPT. Trong buổi nói chuyện với học sinh trường, thủ tướng khẳng định công nghệ đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của nước nhà, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Ông còn khẳng định thêm rằng ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai phá hết

Ông phát biểu: "Việt Nam là nước có dân số trẻ. Có những chương trình chính phủ để phát triển công nghệ, tuy vậy Việt Nam lại xếp hạng vào khoảng vị thứ từ 80 đến 90 trên thế giới về chính phủ điện tử. Cùng lúc đó, thị trường dịch vụ CNTT của VN chỉ khoảng 3 tỉ USD, trong khi thị trường toàn cầu là 943 tỉ USD "

Theo ông Đam, một trong những nguyên nhân chính là nhân lực trong ngành CNTT" vẫn còn ít và trình độ chưa cao" " GIáo dục ở đại học vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các công ty" ông cho hay

Ngoài việc cải tổ giáo dục, ông Đàm cũng nói rằng Việt Nam cần có 1 cuộc cải cách toàn diện về chính sách của ngành CNTT

"Việt Nam không thể phát triển mạnh CNTT khi 3G còn chậm và 4G thì mới đang bắt đầu , trong khi những nước khác đã thôi sử dụng 2G. Việt Nam không thể tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nếu không có nguồn thuế lớn và những chính sách tài chính để hỗ trợ sự phát triển của công ty và Việt Nam sẽ không thể gỡ được nút thắt, cái mà đã khiến các công ty khởi nghiệp nước nhà chạy sang hết Singapore và Mỹ" ông khẳng định

Ông cho biết ngoài sự gây dựng làng phần mềm, để biến Việt Nam thành 1 đất nước có nền CNTT phát triển, nhiều công ty khác phải tham gia vào việc đầu tư một cách nghiêm túc vào nó, để có thể biến khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành một trong những trung tâm công nghệ của thế giới

 

Dịch bởi: khanhpham

Thiếu hụt nguồn nhân lưc -nút thắt quan trọng trong công cuộc cách mạng thông tin ở Việt Nam

Việt Nam cần 1 triệu nhân lực về mảng công nghệ thông tin và bộ phận kỹ thuật nhưng hiện nay chỉ có khoảng 300000 người trong lĩnh vực này, điều này dẫn đến nhu cầu cải thiện chất lượng giáo dục của Việt Nam để phù hợp cho lợi ích của các công ty

Phó thủ tướng Vũ Đức Đamcó 1 bài phát biểu tại buổi lễ đánh dấu bước chuyển lần 2 của làng phần mềm F-Ville(F-Ville2) diễn ra ở khu công nghệ cao Hòa Lạc ngày 13/2

Cũng ngày hôm đó, Ông Đam cũng đi thăm trường đại học FPT. Trong buổi nói chuyện với học sinh trường, thủ tướng khẳng định công nghệ đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của nước nhà, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Ông còn khẳng định thêm rằng ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai phá hết

"Việt Nam là nước có dân số trẻ. Có những chương trình chính phủ để phát triển công nghệ, tuy vậy Việt Nam lại xếp hạng vào khoảng vị thứ từ 80 đến 90 trên thế giới về chính phủ điện tử. Cùng lúc đó, thị trường dịch vụ CNTT của VN chỉ khoảng 3 tỉ USD, trong khi thị trường toàn cầu là 943 tỉ USD " ông phát biểu

Theo ông Đàm, một trong những nguyên nhân chính là nhân lực trong ngành CNTT" vẫn còn ít và trình độ chưa cao" " GIáo dục ở đại học vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các công ty" ông cho hay

Ngoài việc cải tổ giáo dục, ông Đàm cũng nói rằng Việt Nam cần có 1 cuộc cải cách toàn diện về chính sách của ngành CNTT

" Việt Nam không thể phát triển mạnh CNTT khi 3G còn chậm và 4G thì mới đang bắt đầu , trong khi những nước khác đã thôi sử dụng 2G. Việt Nam không thể tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nếu không có nguồn thuế lớn và những chính sách tài chính để hỗ trợ sự phát triển của công ty và Việt Nam sẽ không thể gỡ được nút thắt, cái mà đã khiến các công ty khởi nghiệp nước nhà chạy sang hết Singapore và Mỹ" ông khẳng định

Ông cho biết ngoài sự gây dựng làng phần mềm, để biến Việt Nam thành 1 đất nước có nền CNTT phát triển, nhiều công ty khác phải tham gia vào việc đầu tư một cách nghiêm túc vào nó, để có thể biến khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành một trong những trung tâm công nghệ của thế giới