The ballpoint pen

Most of us have at least one, but how did this popular item evolve?

One morning in 1945, a crowd of 5,000 people jammed the entrance of Gimbels Department Store in New York. The day before, Gimbels had placed a pull-page advertisement in the New York Times for a wonderful new invention, the ballpoint pen. The advertisement described the pen as “fantastic” and “miraculous”. Although they were expensive, $12.50 each, all 10,000 pens in stock were sold on the first day.

In fact, this “new” pen was not new at all. In 1888, John Loud, a leather manufacturer, had invented a pen with a reservoir of ink and a rolling ball. However, his pen was never produced, and efforts by other people to produce a commercially successful one failed too. The main problem was with the ink. If it was too thin, the ink leaked out of the pen. If it was too thick, it’s didn’t come out of the pen at ball.

Almost fifty years later, in 1935, a newspaper editor in Hungary thought he spent too much time filling his pens with ink. He decided to invent a better kind of pen. With the help of his brother, who was a chemist, he produced a ballpoint pen that didn’t leak ink when the pen wasn’t being used. The editor was called Ladislas Biro, and it was his name that people would associate more than any other with the ballpoint pen.

By chance, Biro met Augustine Justo, the Argentinian president. Justo was so impressed with Biro’s invention that he invited him to set up a factory in Argentina. In 1943, the first Biro pens were produced.

Unfortunately, they were not popular, since the pen needed to be held in a vertical position for the ink come out. Biro redesigned the pen with a better ball, and in 1944 the new product was on sale throughout Argentina.

It was a North American, Milton Reynolds, who introduced the ballpoint pen to the USA. Copying Biro’s design, he produced the version that sold so well at Gimbels. Another American, Patrick Frawley, improved the design and in 1950 began producing a pen he called the Papermate. It was an immediate success, and within a few years, Papermates were selling in their millions around the world.

Source: Complete IELTS

 

 

Tìm hiểu về phát minh bút bi

Hầu hết tròn chúng ta có ít nhất một chiếc, nhưng làm như thế nào mà mặt hàng này phổ biển phát triển?

Vào buổi sáng năm 1945, một nhóm 5.000 người đã bị chặn vào cửa của Cục lưu trữ Gimbels ở New York. Ngày trước đó, Gimbels đã đặt một quảng cáo trang dài tại thời báo New York Time dành cho một phát minh xuất chúng, bút bi. Quảng cáo miêu tả chiếc bút như là "Tuyệt vời" và "kì diệu". Mặc dù, chúng đắt, 12,5 đô/1 chiếc, tất cả 10.000 chiếc bút trong cửa hàng được bán trong ngày đầu tiên.

Thực tế, Chiếc bút "mới" không mới tất cả. Vào năm 1888, John Loud, một nhà chế tạo đồ da, đã phát ming một chiếc bút với một hộp mực và một quả bóng lăn. Tuy nhiên, bút của anh đã không bao giờ được sản xuất, những nổ lực bởi người khác để sản xuất ta một chiếc bút thành công về phương diện thương mại cũng đã bị thất bại. Vấn đề chính là với mực. Nếu nó quá mỏng, mực sẽ đổ ra ngoài bút. Nếu nó quá dày, nó sẽ không vào được trong bút tại quả bóng.

Hầu hết 15 năm sau, vào năm 1935, một biên tập viên nhà báo ở Hungary đã nghĩ anh dành quá nhiều thời gian đổ đầy bút với mực. Anh đã quyết định để tạo ra một loại bút tốt hơn. Với sự giúp đỡ của anh trai, là một nhà hóa học, anh đã tạo ra một chiếc bút bi mà không sử dụng mực khi bút không còn được sử dụng nữa. Nhà biên tập được gọi là Ladislas Biro, và đó là tên của ông mà mọi người sẽ nghĩ đến nhiều hơn những người khác với chếc bút bi.

Tình cờ, Biro đã găp Augustine Justo, tổng thống Argentinian. Justo đã rất ấn tượng với phát minh của Biro rằng ông đã mời anh ấy để thiết lập một nhà máy ở Argentina. Vào năm 1943, Những chiếc bút Biro lần đầu tiên được sản xuất.

Thật đáng tiếc, chúng không được phổ biến, từ chiếc bút được cần để trở nên có ích trong một vị trí đứng thẳng để cho mực rơi xuống. Biro đã thiết kế lại chiếc bút với một quả bóng tốt hơn, và vào năm 1944 sản phẩm mới được bán trên toàn Argentina

Đó là một Bắc Mỹ, Milton Reynolds, người đã giới thiệu bút bi sang Mỹ. Sao chép thiết kế của Biro, ông đã sản xuất các phiên bản được bán rất tốt tại Gimbels. Một người Mỹ khác, Patrick Frawley, đã cải thiện thiết kế và từ năm 1950 bắt đầu sản xuất một cây bút mà ông gọi là Papermate. Nó đã thành công ngay lập tức, và trong vòng vài năm, Papermates được bán trong hàng triệu người trên toàn thế giới

 

Dịch bởi: GiangLe

Tìm hiểu về phát minh bút bi

Hầu hết tròn chúng ta có ít nhất một chiếc, nhưng làm như thế nào mà mặt hàng này phổ biển phát triển?

Vào buổi sáng năm 1945, một nhóm 5.000 người đã bị chặn vào cửa của Cục lưu trữ Gimbels ở New York. Ngày trước đó, Gimbels đã đặt một quảng cáo trang dài tại thời báo New York Time dành cho một phát minh xuất chúng, bút bi. Quảng cáo miêu tả chiếc bút như là "Tuyệt vời" và "kì diệu". Mặc dù, chúng đắt, 12,5 đô/1 chiếc, tất cả 10.000 chiếc bút trong cửa hàng được bán trong ngày đầu tiên.

Thực tế, Chiếc bút "mới" không mới tất cả. Vào năm 1888, John Loud, một nhà chế tạo đồ da, đã phát ming một chiếc bút với một hộp mực và một quả bóng lăn. Tuy nhiên, bút của anh đã không bao giờ được sản xuất, những nổ lực bởi người khác để sản xuất ta một chiếc bút thành công về phương diện thương mại cũng đã bị thất bại. Vấn đề chính là với mực. Nếu nó quá mỏng, mực sẽ đổ ra ngoài bút. Nếu nó quá dày, nó sẽ không vào được trong bút tại quả bóng.

Hầu hết 15 năm sau, vào năm 1935, một biên tập viên nhà báo ở Hungary đã nghĩ anh dành quá nhiều thời gian đổ đầy bút với mực. Anh đã quyết định để tạo ra một loại bút tốt hơn. Với sự giúp đỡ của anh trai, là một nhà hóa học, anh đã tạo ra một chiếc bút bi mà không sử dụng mực khi bút không còn được sử dụng nữa. Nhà biên tập được gọi là Ladislas Biro, và đó là tên của ông mà mọi người sẽ nghĩ đến nhiều hơn những người khác với chếc bút bi.

Tình cờ, Biro đã găp Augustine Justo, tổng thống Argentinian. Justo đã rất ấn tượng với phát minh của Biro rằng ông đã mời anh ấy để thiết lập một nhà máy ở Argentina. Vào năm 1943, Những chiếc bút Biro lần đầu tiên được sản xuất.

Thật đáng tiếc, chúng không được phổ biến, từ chiếc bút được cần để trở nên có ích trong một vị trí đứng thẳng để cho mực rơi xuống. Biro đã thiết kế lại chiếc bút với một quả bóng tốt hơn, và vào năm 1944 sản phẩm mới được bán trên toàn Argentina

Đó là một Bắc Mỹ, Milton Reynolds, người đã giới thiệu bút bi sang Mỹ. Sao chép thiết kế của Biro, ông đã sản xuất các phiên bản được bán rất tốt tại Gimbels. Một người Mỹ khác, Patrick Frawley, đã cải thiện thiết kế và từ năm 1950 bắt đầu sản xuất một cây bút mà ông gọi là Papermate. Nó đã thành công ngay lập tức, và trong vòng vài năm, Papermates được bán trong hàng triệu người trên toàn thế giới