Cancer will kill nearly 10 million people this year, report estimates

The number of people around the world who have cancer is "rapidly growing," with 18.1 million new cases and 9.6 million deaths in 2018 alone, researchers estimate in a new report.

By the end of the century, cancer will be the No. 1 killer globally and the single biggest barrier to increasing our life expectancy, according to the report, released Wednesday by the World's Health Organization's International Agency for Research on Cancer.

The researchers used data from 185 countries, looking at all the places in the body cancer can occur and taking a deeper look at 36 types.

Based on this data, one in five men and one in six women will develop cancer during their lifetime, the researchers estimate. One in eight men and one in 11 women will die from the disease.

The number of cancer cases is increasing for a number of reasons, the report says: The global population is growing, and more people means more cancer. The population is also aging, and cancer risks grow as you age. The numbers also look worse because in many countries, stroke and heart disease deaths are declining.

The likelihood that you'll get cancer or die from it depends, in part, on where you live. Nearly half of the new cancer cases and more than half the cancer deaths worldwide were in Asia, home to 60% of the world's population.

The Americas, however, have their own serious problems with the disease, with 21% of cancer incidences and 14.4% of cancer deaths, despite having only 13.3% of the world's population. Europe accounts for 23.4% of cancer cases and 20.3% of the deaths, but only 9% of the world's population.

The good news is that prevention efforts seem to pay off, the report says. Countries with strong public awareness campaigns and laws that encourage people to quit smoking, such as in Northern Europe and North America, have seen a decline in the number of cases of lung cancer. Cervical cancer cases have declined in countries with concerted efforts to screen for it.

In countries with strong economies, the number of cancers coming from poverty and infections has declined, but those associated with what researchers call lifestyle choices, such as obesity and drinking, have gone up.

 

 

Source: cnn

Một nghiên cứu ước tính, Ung thư sẽ giết chết gần 10 triệu người trong năm nay

Các nhà nghiên cứu thống ke trong một báo cáo mới đây rằng số người trên toàn thế giới mắc ung thư đang gia tăng nhanh chóng cới 18,1 triệu ca mới và 9,6 triệu ca tử vong chỉ riêng năm 2018.

Theo một báo cáo được phát hành vào thứ Tư của Cơ quan nghiên cứu Ung thư thế giới, trực thuộc Tổ chức Y tế Thế Giới: Vào cuối thế kỷ này, ung thư sẽ là sát thủ số 1 toàn cầu và là rào cản lớn nhất đối với việc nâng cao tuổi thọ.

Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 185 quốc gia, quan sát tất cả các nơi mà tế bào ung thư có thể phát trêirn và nhìn sâu hơn vào 36 loại.

Theo dữ liệu này, Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, cứ một trong năm người đàn ông và một trong sáu người phụ nữ sẽ mắc bệnh ung thư trong suốt thời gian sống của họ. Một trên tám người đàn ông và một trên 11 người phụ ngữ sẽ chết vì căn bệnh này.

Số ca mắc ung thư đang gia tăng với một số lý do, báo cáo chỉ ra rằng: Dân số toàn cầu đang phát triển và nhiều người đồng nghĩa với việc nhiều ca mắc ung thư. Dân số cũng đang già đi và ung thu gia tăng theo độ tuổi. Những con ố cũng trở nên tồi tệ hơn vì trong nhiều quốc gia, các ca tử vong do đột quy và bệnh tim thì giảm xuống

Khả năng bạn mắc bệnh ung thư hoặc chết vì nó còn phụ thuộc vào mới bạn sống. Gần một nửa các ca mới và hơn một nửa ca tử vong do ung thư trên thế giới đều ở châu Á, nơi chiếm 60% dân số của thế giới.

Tuy nhiên, ở châu Mĩ cũng có những vấn đề của riêng họ về căn bệnh này, với 21% tỉ lệ mặc bệnh ung thư và 14,4% ca ung thư tử vong mặc dù chỉ chiếm 13,3% dân số thế giới. Châu Âu báo có tới 23,4% ca ung thư và 20,3% ca tử vong dù chỉ chiếm 9% dân số thế giới.

Báo cáo nói rằng: Một tin tốt là nhưng nỗ lực dường như đã được đền đáp. Nhiều quốc gia với nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức mạnh mẽ và những luật lệ khuyến khích mọi người bỏ thuốc lá, như Bắc Âu, và Bắc Mĩ đã chứng kiến sự suy giảm các ca ung thư phổi. Các trường hợp ung thư cổ tử cung đã giảm ở các quốc gia với những nỗ lực phối hợp để sàng lọc nó.

Ở các nước có nền kinh tế lớn, số bệnh ung thư đến từ nghèo đói và nhiễm trùng đã giảm, nhưng những người liên quan đến những gì các nhà nghiên cứu gọi là lựa chọn lối sống, chẳng hạn như béo phì và uống rượu, đã tăng lên.

Một báo cáo tiên đoán rằng ung thư sẽ giết chết gần 10 triệu người trong năm nay

Các nhà nghiên cứu ước tính trong một báo cáo mới rằng số người trên toàn thế giới mắc bệnh ung thư đang "tăng nhanh", với 18,1 triệu ca bệnh mới và 9,6 triệu ca tử vong chỉ riêng năm 2018.

Vào cuối thế kỷ này, ung thư sẽ là kẻ giết người số 1 trên toàn cầu và là rào cản lớn nhất với việc tăng tuổi thọ của chúng ta, theo báo cáo được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm thứ tư .

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ 185 quốc gia, xem xét tất cả các vị trí trong cơ thể mà ung thư có thể xảy ra và xem xét sâu hơn về 36 loại.

Dựa trên dữ liệu này, các nhà nghiên cứu ước tính rằng cứ một trong năm đàn ông và một trong sáu phụ nữ sẽ bị ung thư trong suốt cuộc đời của họ. Cứ một trong tám đàn ông và một trong 11 phụ nữ sẽ chết vì căn bệnh này.

Số lượng các trường hợp ung thư đang gia tăng vì một số lý do, báo cáo cho biết rằng: Dân số toàn cầu đang gia tăng, và nhiều người hơn đồng nghĩa là ung thư nhiều hơn. Dân số cũng già đi, và nguy cơ ung thư tăng lên khi bạn già đi. Các con số cũng có vẻ tệ hơn vì ở nhiều quốc gia, tử vong do đột quỵ và bệnh tim thì đang giảm.

Khả năng bạn sẽ bị ung thư hoặc chết vì ung thư phụ thuộc một phần vào nơi bạn sống. Gần một nửa số ca ung thư mới và hơn một nửa số ca tử vong do ung thư trên toàn thế giới là ở châu Á, nơi có 60% dân số thế giới.

Tuy nhiên, châu Mỹ cũng có những vấn đề nghiêm trọng của riêng họ với căn bệnh này, với 21% tỷ lệ mắc ung thư và 14,4% tử vong do ung thư, mặc dù chỉ có 13,3% dân số thế giới. Châu Âu chiếm 23,4% trường hợp ung thư và 20,3% số ca tử vong, nhưng chỉ có 9% dân số thế giới.

Báo cáo cho rằng có tin tốt là các nỗ lực phòng ngừa dường như đã được đền đáp. Các quốc gia có luật và chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng khuyến khích mọi người bỏ hút thuốc, chẳng hạn như ở Bắc Âu và Bắc Mỹ, đã chứng kiến ​​sự suy giảm số lượng các trường hợp ung thư phổi. Các trường hợp ung thư cổ tử cung đã giảm ở các quốc gia với những nỗ lực phối hợp để sàng lọc nó.

Ở các nước có nền kinh tế mạnh, số ca ung thư đến từ nghèo đói và nhiễm trùng đã giảm, nhưng những ca liên quan đến những gì các nhà nghiên cứu gọi là sự lựa chọn lối sống, như béo phì và uống rượu, lại tăng lên.

số người trên toàn thế giới mắc ung thư đang tăng một cách nhanh chóng, với 18.1 triệu trường hợp mới và 9.6 triệu ca tử vong trong năm 2018 , các nhà nghiên cứu trong một báo cáo mới.

vào cuối thế kỉ này, ung thư sẽ là sát thủ số 1 toàn cầu và là rào cản lớn nhất duy nhất đối với việc nâng cao tuổi thọ trung bình, được phát hành vào thứ tư bởi cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư của tổ chức y tế thế giới

các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ 185 quốc gia , để biết nơi mà tế bào ung thư có thể phát triển và có cái nhìn sâu hơn vào 36 loại

theo nguồn dữ liệu này các nhà nghiên cứu thống kê một trong năm người đàn ông và một trong sáu người phụ nữ sẽ mắc bệnh ung thư trong cuộc đời họ. một trong tám người đàn ông và một trong 11 người phụ nữ sẽ chết do căn bệnh này

số trường hợp mắc bệnh ung thư đang gia tăng do một số lí do, một báo cáo nói: do dân số toàn cầu tăng đồng nghĩa với việc ung thư sẽ xuất hiện nhiều hơn. dân số đang già đi, và ung thư gia tăng theo độ tuổi. những con số trở nên tệ hơn bởi vì một số quốc gia bệnh đột quỵ và tim lại đang giảm

khả nănng bạn mắc bệnh và chết vì ung thư phụ thuộc một phần vào nơi ở của bạn. gần một nữa người mắc bệnh ung thư và hơn một nữa người chết vì ung thư trên toàn cầu là châu á , nơi có 60% dân số thế giới

tuy nhiên châu mỹ có nhiều vấn đề nghiêm trọng về căn bệnh này , vơií 21% tỉ lệ mắc ung thư và 14.4% người chết vì ung thư, mặc dù chỉ chiếm 13.3 % dân số thế giới. châu âutính toán khoảng 23.4 % mắc ung thư và 20.3 % chết vì nó, nhưng chỉ 9% dân số thế giới

một trang tin tức nói đây cần ngăn chặn ung thư trong một bài báo. một quốc gia mạnh về nhận thức và luật khuyến khích mọi người không hút thuốc,