Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Từ Gates đến Zuckerberg đến ... Kalanick? Điều gì đã lệch hướng đối với CEO của Uber

Từ Gates đến Zuckerberg đến ... Kalanick? Điều gì đã lệch hướng đối với CEO của Uber

12/07/2017
Mức trung cấp

From Gates To Zuckerberg To... Kalanick? What Went Wrong With Uber CEO

In his early days growing Microsoft, Bill Gates was reported to be the original enfant terrible. Very tough on people and teams. And the behavior of Microsoft matched: vaporware was a term coined not to define poorly engineered software, but to hint at Microsoft’s future product development, thus terrifying entrepreneurs and venture capitalists and steering them away from investment in an area that could threaten Microsoft’s future growth. And most importantly, Microsoft had a lock-solid monopoly on their markets.

Mark Zuckerberg’s start was similar to Gates. Hollywood doesn’t make a movie about you because there’s no drama. One of Facebook’s venture investors explained away Mark’s early behavior, saying it was just growing pains. Today 2 billion humans use Facebook, which defines the social network, and with smart moves like Instagram’s purchase, there’s no sign Mark’s game is fading any time soon.

Now comes Uber, the most highly valued startup, growing in just seven years from nada to $70 billion with a lock on one market and the possibility of a lock on an upcoming market – self driving car booking. But for Travis Kalanick, the playbook seemed to break down. Unlike Gates and Zuckerberg, who made their mistakes in their teens and twenties, Travis does not get the youthful indiscretion excuse. At age 40 you can’t explain away boorish behavior or intentionally developing software to thwart local regulators.

What went wrong for Travis, while Bill and Mark matured and prospered?

Three things: first, great entrepreneurs have great partners. Always. Gates had Steve Ballmer and Paul Allen. Gates and Ballmer famously said their highest value for each other was coaching on time and priority management. That’s the essence of a great partnership. Batman and Robin, Sponge Bob and Patrick…Bill and Steve. Want more examples? Steve Jobs – he had Woz, then Jony Ive and Tim Cook. Great entrepreneurs never really go it alone. There’s always a trusted partner waiting in the wings, someone whose opinion they value who holds them accountable.

Second: Great entrepreneurs recognize the difference between the front stage and the back stage – and they keep them separate. Everyone’s heard how diligently Steve Jobs worked to pull off product release events. They were shows, meticulously planned, and the public ate it up. We love cheering on a great performer, and with Steve Jobs his products really changed the way we live.

And Travis? Filmed during an Uber ride in full-jerk mode with someone who is effectively an employee. It’s been viewed millions of times. Is he actually Mahatma Gandhi the other 99 percent of the time? Unlikely. If you aren’t inspiring it hurts to have your worst moments on public display, dispiriting your investors, board, employees – all of the supporters and cheerleaders you need to succeed.

Which brings up the essence of leadership in the public eye in 2017: your employees are another front stage, a public representation of what your company is all about. So when employees start grumbling or in Uber’s case reports of sexual harassment and underpaid drivers surface it’s time to review what you stand for. A good part of Uber’s success was not just the technology, but a full-throated charge to enter new markets despite legal obstacles. That kind of stress needs leadership that grows and evolves as challenges grow. And because the team is responsible for executing management’s plans, biting the hand that feeds – employees, staff, vendors, investors ― is a recipe for disaster.

Finally: great entrepreneurs have incredible self-discipline. Mark Zuckerberg committing to study Mandarin Chinese is an act of self-discipline. He was already a billionaire, had already arrived. He sought for higher goals and more meaning, not just the exercise of power. Morningstar founder, Joe Mansueto, is a relentless student of success, consciously designing his path from startup in a two-bedroom apartment to world-spanning financial publishing powerhouse with 4,600 employees. His design for his own progress included an intense, ongoing study of how successful companies grow, change and adapt to their increasing challenges. He read and studied to learn how to grow an organization and even more importantly how to avoid the pitfalls that trip up so many companies. He formed a board of directors years before going public – an act of self-discipline most private company owners are reluctant to take on at any point.

Before he was fired, Travis announced that 14 managers would run Uber while he took a leave of absence. Fourteen. Any leader of a large, complex organization could have a delusional moment. In private. The double whammy here is that the public ever learned of such a cock-eyed idea. It’s just not the mark of a self-reflective, disciplined leader. What a way to lose the faith and confidence of investors, board, employees and customers.

Steve Jobs had a comeback even more amazing than his first go-round. If you’re a fan of Pixar’s Toy Story, Monsters Inc., Wall-E, or any of its other movies, or if your iPhone or iPad are always by your side, you’re a beneficiary of Steve Jobs’ second act. Bill and Melinda Gates, philanthropists, are proving to be a tremendous force for good in the world. Bill’s second act was not a straight line from software king, but it is dazzling and inspiring.

Goodbye to Travis. Here’s hoping he can eventually pull off a second act even more amazing than Uber.

Source: The Huffington Post

 

Từ Gates đến Zuckerberg đến ... Kalanick? Điều gì đã lệch hướng đối với CEO của Uber

Trong những ngày đầu phát triển Microsoft, Bill Gates qua lời kể lại của người khác thì ông nguyên bản là một kẻ lập dị khủng khiếp. Rất khó khăn đối với mọi người và đội ngũ. Và cách xử lí của Microsoft cũng tương ứng: vaporware (chương trình sương mù) là một thuật ngữ được đặt ra không phải để xác định phần mềm thiết kế kém, nhưng để gợi ý về sự phát triển sản phẩm tương lai của Microsoft, do đó khiến các doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm kinh hãi và từ bỏ đầu tư vào một khu vực có thể đe dọa đến sự phát triển trong tương lai của Microsoft. Và quan trọng nhất, Microsoft đã có một độc quyền đồng bộ hóa-chắc chắn trên thị trường của họ.

Khởi đầu của Mark Zuckerberg cũng tương tự như Gates. Hollywood không làm phim về bạn vì chẳng có gì kịch tính. Một trong những nhà đầu tư mạo hiểm của Facebook giải thích cho hành vi hồi trước của Mark, nói rằng nó chỉ là những đau đớn cứ lớn dần. Hiện nay, 2 tỷ người sử dụng Facebook, kênh được định nghĩa là mạng xã hội, và với những bước đi thông minh như thu mua Instagram, không có dấu hiệu nào cho thấy trò chơi của Mark đang dần mờ nhạt.

Giờ đến Uber, khởi nghiệp có giá trị nhất, lớn mạnh chỉ trong vòng 7 năm, từ chẳng có gì đến 70 tỷ USD với sự đồng bộ hóa trên một thị trường và khả năng đồng bộ hóa trên thị trường sắp tới - tự đặt chỗ lái xe. Nhưng đối với Travis Kalanick, sách tiêu khiển dường như vỡ vụn. Không giống như Gates và Zuckerberg, những người đã mắc sai lầm ở tuổi thanh thiếu niên và ở độ hai mươi, Travis không có lý do chính đáng để giải thích. Ở tuổi 40, bạn không thể giải thích hành vi đe dọa hoặc cố ý phát triển phần mềm để ngăn chặn các nhà quản lý địa phương.

Điều gì đã xảy ra chệch hướng với Travis, trong khi Bill và Mark trở nên chín chắn và thành công?

Ba điều: thứ nhất, các doanh nhân lớn có những đối tác tuyệt vời. Luôn luôn như vậy. Gates có Steve Ballmer và Paul Allen. Gates và Ballmer cực giỏi khi nói giá trị cao nhất của nhau là huấn luyện về thời gian và quản lý ưu tiên. Đó là bản chất của mối quan hệ hợp tác tuyệt vời. Batman và Robin, Sponge Bob và Patrick ... Bill và Steve. Bạn muốn thêm ví dụ? Steve Jobs - ông có Woz, sau đó là Jony Ive và Tim Cook. Các doanh nhân lớn không bao giờ thực sự đi một mình. Luôn luôn có một đối tác đáng tin cậy chờ đợi để che chở, một người có ý kiến được họ đánh giá cao, một người nắm giữ trách nhiệm cùng họ.

Thứ hai: Các doanh nhân lớn nhận ra sự khác biệt giữa giai đoạn đầu và giai đoạn trở lại - và họ giữ chúng riêng biệt. Mọi người đều nghe nói Steve Jobs làm việc như thế nào để kích hoạt các sự kiện phát hành sản phẩm. Chúng là những cuộc biểu diễn, có kế hoạch tỉ mỉ, và công chúng hoàn toàn thích những thứ đó. Chúng ta yêu thích cổ vũ cho một người biểu diễn tuyệt vời, và với Steve Jobs các sản phẩm của ông thực sự thay đổi cách chúng ta sống.

Travis thì sao? Bị quay phim trong suốt chuyến đi trên Uber ở chế độ giật cùng với một người mang ấn tượng là một nhân viên. Đoạn phim đã được xem hàng triệu lần. Ông có thực sự là một Mahatma Gandhi khác trong 99 phần trăm thời gian đó? Không chắc. Nếu bạn không cảm thấy đau đớn khi bày ra những khoảnh khắc tồi tệ nhất của mình trước công chúng, khiến các nhà đầu tư, ban giám đốc, nhân viên đều chán nản - tất cả những người ủng hộ và cổ vũ bạn cần phải thành công.

Sự việc trên mang bản chất của ban lãnh đạo ra mắt công chúng vào năm 2017: nhân viên của bạn là một bộ mặt khác, đại diện cho công chúng trong công ty của bạn. Vì vậy, khi nhân viên bắt đầu cằn nhằn hoặc báo cáo trường hợp của Uber về hành vi quấy rối tình dục và chuyện tài xế chưa được thanh toán nổi lên, đó là thời gian để xem lại những gì bạn đang đại diện. Một phần tốt đẹp trong sự thành công của Uber không chỉ là công nghệ, mà còn là một khoản chi phí thâm nhập đầy đủ vào thị trường mới, bất chấp những trở ngại pháp lý. Loại áp lực đó cần sự lãnh đạo thăng tiến và biến hóa khi những thách thức phát triển. Và bởi vì nhóm chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch quản lý lại đi tổn hại đến những người cung cấp thông tin - nhân viên, nhà cung cấp, nhà đầu tư - là một công thức cho thảm họa.

Cuối cùng: các doanh nhân lớn có kỷ luật tự rèn luyện trí óc đáng kinh ngạc. Mark Zuckerberg cam kết học tiếng Quan Thoại là một hành động tự rèn trí óc. Anh ấy đã là một tỷ phú, đã đạt được. Anh đã tìm kiếm mục đích cao hơn và ý nghĩa hơn, không chỉ là việc sử dụng quyền lực. Sáng lập viên Morningstar, Joe Mansueto, là một sinh viên thành công không ngừng nghỉ, thiết kế một cách có ý thức đường đi của mình từ khi khởi nghiệp trong một căn hộ 2 phòng ngủ đến nhà máy xuất bản tài chính toàn cầu với 4.600 nhân viên. Thiết kế cho sự tiến bộ của riêng ông bao gồm một nghiên cứu đầy nhiệt huyết vẫn đang được thực hiện về việc các công ty phát triển như thế nào, thay đổi và thích ứng với những thách thức ngày càng tăng của họ ra sao. Ông đọc và nghiên cứu để học cách phát triển một tổ chức và thậm chí quan trọng hơn nữa là làm thế nào để tránh những cạm bẫy đã làm cho rất nhiều công ty "bước hụt chân". Ông đã thành lập một ban giám đốc nhiều năm trước khi công khai - một hành động tự đưa mình vào khuôn khổ mà hầu hết các chủ sở hữu công ty tư nhân không muốn tiếp nhận bất cứ điểm nào.

Trước khi bị sa thải, Travis thông báo rằng 14 người quản lý sẽ điều hành Uber trong khi ông nghỉ phép. Mười bốn. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào của một tổ chức lớn và phức tạp đều có thể gặp một khoảnh khắc ảo tưởng. Riêng. Hai cú giáng đòn ở đây là công chúng đã bao giờ được học về một ý tưởng quanh co như vậy. Đó không phải là dấu hiệu của một nhà lãnh đạo tự có chính kiến, có kỷ luật. Đúng là một cách để đánh mất niềm tin và sự tự tin của các nhà đầu tư, ban giám đốc, nhân viên và khách hàng.

Steve Jobs đã có một sự trở lại thậm chí còn tuyệt vời hơn vòng đầu tiên của mình. Nếu bạn là một người hâm mộ Toy Story của Pixar, Monsters Inc., Wall-E hoặc bất kỳ bộ phim nào khác của hãng đó hoặc nếu iPhone hoặc iPad luôn ở bên bạn, bạn là người hưởng lợi từ hoạt động thứ hai của Steve Jobs. Bill và Melinda Gates, các nhà từ thiện, đang chứng tỏ là nguồn sức mạnh to lớn cho điều tốt lành trên thế giới. Hoạt động thứ hai của Bill không phải là một đường thẳng từ vua phần mềm, nhưng nó chói lọi và truyền cảm hứng.

Tạm biệt Travis. Thật hy vọng ông cuối cùng có thể đưa ra một hành động thứ hai thậm chí còn tuyệt vời hơn Uber.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục