Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Việt Nam cần gì: điện từ Lào hay nước từ sông MeKong?

Việt Nam cần gì: điện từ Lào hay nước từ sông MeKong?

17/10/2016
Mức căn bản

What does Vietnam need: power from Laos or water from the Mekong?

While economists applaud the idea of importing electricity from Laos, environmentalists say that Vietnam should not encourage Laos to build hydropower plants on the Mekong River. 

“Vietnam should not think of buying electricity from Laos. If we do, we will encourage them to build hydropower plants on thevMekong,” said Vu Trong Hong, chair of the Vietnam Water Resources Association, and former Deputy Minister of Natural Resources and the Environment.

The Mekong is a means of subsistence for 70 million people in six countries and the source of food to 300 million in the region and world. 

For sustainable development of this river basin, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam established the Mekong River Committee (MRC).

According to Dao Trong Tu, director of the Center for the Water Resource Sustainable Development, and former deputy secretary of Vietnam National Mekong Committee, big questions have been raised about the development of Mekong’s upper course, especially hydropower plants in China and Laos on the Mekong mainstream.

In principle, economic development in every country in the Mekong River basin is determined by the country.

However, countries have to observe international laws when using water of international rivers like the Mekong, including the 1997 United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses (the 1997 Convention).

The development and exploitation of international river water resources must be programmed thoroughly with consideration of benefits of all relevant nations.

The hydropower development on the Mekong mainstream is expected to bring big economic benefits to Laos, but to harm ecosystems, livelihoods and the environment of countries in the lower course, including Vietnam.

International organizations have repeatedly warned about the serious consequences the hydropower dams on the upper course would have on the lower course.

Vietnam would suffer the most from this: it would lack water to irrigate the country’s biggest rice granary, which would affect its food security.

Tu said that the import of electricity from Vietnam will be contrary to all its efforts to dissuade Laos from continuing hydropower plants.

Hong from the Water Resources Association said Vietnam must not exchange the environment for short-term economic goals.

“Water security is an important issue,” he said, adding that Vietnam should think of buying electricity from Laos.

An electricity expert, commenting that policy makers seem to exaggerate the electricity demand in Vietnam, said Vietnam did not need to import electricity.

The total electricity output in Vietnam is 33,000-34,000 MW.

Source: Đất Việt

 

 

Việt Nam cần gì: điện từ Lào hay nước từ sông MeKong?

Trong khi nhiều nhà kinh tế hoan nghênh ý tưởng nhập khẩu điện từ Lào, thì các nhà môi trường lại cho rằng Việt Nam không nên khuyến khích Lào xây dựng nhiều nhà máy thủy điện trên sông Mekong.

"Việt Nam không nên nghĩ đến việc mua điện từ Lào. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ khuyến khích nước bạn xây dựng thêm nhiều nhà máy thủy điện trên sông Mekong", ông Vũ Trọng Hồng, chủ tịch của Hội Tài nguyên nước Việt Nam và cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.

Mekong là sinh kế của 70 triệu người dân trong sáu quốc gia và nguồn thực phẩm của 300 triệu người trong khu vực và thế giới.

Để phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đã thành lập Ủy ban sông Mekong (MRC).

Theo ông Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm phát triển bền vững tài nguyên nước, và cựu Phó thư ký Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam, một câu hỏi lớn đã được đặt ra về sự phát triển trên sông Mekong, đặc biệt là các nhà máy thủy điện ở Trung Quốc và Lào trên dòng sông Mekong chính.

Về nguyên tắc, phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trong lưu vực sông Mekong được xác định bởi mỗi đất nước.

Tuy nhiên, các quốc gia phải tuân thủ luật pháp quốc tế khi sử dụng nước của các dòng sông quốc tế như Mekong, bao gồm Công ước năm 1997 của Liên Hợp Quốc về Luật sử dụng nguồn nước quốc tế không tích cực (Công ước 1997).

Sự phát triển và khai thác nguồn nước sông quốc tế phải được lập trình kỹ lưỡng với việc xem xét các lợi ích của tất cả các quốc gia có liên quan.

Sự phát triển các nhà máy thủy diện trên dòng chính của sông Mekong dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Lào, nhưng lại làm hại hệ sinh thái, sinh kế và môi trường của các quốc gia trong lưu vực thấp hơn, bao gồm cả Việt Nam.

Các tổ chức quốc tế đã nhiều lần cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng mà các đập thủy điện nẳm ở vùng thượng lưu tác động đến cuộc sống ở các vùng hạ lưu.

Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất từ việc này: nước tưới cho vựa lúa lớn nhất của cả nước sẽ bị thiếu, gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực của quốc gia.

Ông Tứ cho biết rằng việc nhập khẩu điện của Việt Nam sẽ đi ngược lại với tất cả những nỗ lực của Nhà nước nhằm can ngăn Lào khỏi việc tiếp tục xây dựng các nhà máy thủy điện.

Ông Hồng đến từ Hội Tài nguyên nước cho biết Việt Nam không nên đánh đổi môi trường cho các mục tiêu kinh tế ngắn hạn.

"An ninh nước là một vấn đề quan trọng" ông nói thêm rằng Việt Nam nên nghĩ về việc mua điện từ Lào.

Một chuyên gia về điện, bình luận rằng các nhà hoạch định chính sách có thể đang phóng đại nhu cầu điện ở Việt Nam, cũng cho biết rằng Việt Nam không cần phải nhập khẩu điện.

Tổng sản lượng điện tại Việt Nam là 33,000-34,000 MW.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục