Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việt Nam có 50 bạn trẻ trở thành triệu phú đô la nhờ kiếm tiền qua Facebook?

Việt Nam có 50 bạn trẻ trở thành triệu phú đô la nhờ kiếm tiền qua Facebook?

16/03/2017
Mức trung cấp

Does Vietnam have 50 young self-made dollar millionaires? 

The Vietnamese representative for Facebook has made a shocking revelation that 50 young people, aged 19-20, have become self-made dollar millionaires.

Huynh Kim Tuoc, Facebook’s representative in Vietnam, said at a forum on Vietnam’s e-commerce panorama on February 24 that the young dollar millionaires can make big money from internet-based businesses.

Tuoc commented that Vietnam’s e-commerce market is bustling. Facebook’s indicators show that Vietnam ranks 7-8th on the tally.

Vietnam cannot become a member of G7 group, but it is able make a big leap in internet on online business. However, Vietnam still cannot take full advantage of its opportunity.

The representative of Facebook believes that Vietnam is now in the period when it has every favorable condition to develop with the ‘golden population’. The 8X and 9X (those who born in 1980s and 1990s) are young enough to adapt to the new things and old enough to see the big impact caused by internet. However, in many cases, young people use it in a negative way.

“Two co-founders of Google were hackers who hacked the school’s server when they were students. This was because they had talent but they did not have a stage to play. Vietnam is also in the same situation,” Tuoc said.

When Tuoc asked a Vietnamese man aged 19 about his monthly income, the man said: “This month’s income is lower than the last month. I can earn $100,000 only”.

With the data Tuoc has collected, he believes that there are about 50 dollar millionaires like the young man in Vietnam, and the p will double in the future.

However, the problem is that none of them wants to turn up before the public and relate stories about themselves to inspire the community.

The young man and others refuse to turn up not because they want to avoid tax. They just don’t want to be bothered.

Tuoc’s stories have stirred a strong debate among the public. The Khuong, a young blogger well known in the MMO community (make money online), said there are many different kinds of jobs in MMO which bring different levels of profit, depending on individuals’ capability.

Khuong expressed his doubts about the information, saying that it is unclear how Facebook can count the number of millionaires.

“I wonder if Facebook makes mistakes when calculating the number of millionaires,” he said.

Also according to Khuong, he knows some people who have revenue of tens or hundreds of millions of dong, but affirmed that the sums of money they have to pay for the ads on Facebook and Google are very high.

Source: VIETNAMNET

Đã có 50 triệu phú đôla trẻ tuổi ở Việt Nam ?

Đại diện của Facebook ở Việt Nam đã có một tiết lộ gây sững sốt rằng đã có 50 người trẻ, độ tuổi từ 19-20 đã trở thành triệu phú tự lập.

Ông Hùynh Kim Tước, đại diện của Facebook ở Việt Nam, đã cho biết trên một diễn đàn toàn cảnh về thương mại điện tử của Việt Nam vào ngày 24 tháng 2 rằng đã những triệu phú đô la trẻ có thể kiếm được nhiều tiền từ các doanh nghiệp trên internet.

Ông Tước đã nhận xét rằng thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang nhộn nhịp. Các chỉ số của Facebook cho thấy Việt Nam đứng thứ 7-8 về số điểm.

Việt Nam không thể trở thành một thành viên của nhóm G7, nhưng nó có thể làm một bước nhảy vọt trên internet về kinh doanh trực tuyến.

Đại diện của Facebook tin rằng, hiện nay Việt Nam đang ở giai đoạn khi mọi điều kiện thuận lợi để phát triển với dân số vàng. Thế hệ 8X và 9X (đó là những người sinh trong những năm 1980 và 1990) là những người đủ trẻ để thích nghi với những thứ mới mẽ và đủ tuổi để thấy sự tác động của internet. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, người trẻ sử dụng nó một cách tiêu cực.

"Hai nhà đồng sáng lặp Google là những hacker đã tấn máy chủ của trường học khi họ còn là những sinh viên. Điều đó là vì họ có tài năng nhưng họ không có sân khấu để chơi. Việt nam cũng trong điều kiện tương tự". Ông Tước nói.

Khi ông Tước hỏi một người đàn ông Việt Nam 19 tuổi về thu nhập hàng tháng của anh ấy, người đàn ông đã cho biết:" Thu nhập của tháng này thấp hơn của tháng trước. Tôi có thể chỉ kiến được 100,000 đô la".

Với dữ liệu ông Tước thu thập được, ông ấy tin rằng có khoảng 50 triệu phú đô la giống như người trẻ ở Việt Nam và sẽ tăng gấp đôi trong tương lai.

Tuy nhiên, vấn đề là không ai trong số họ muốn lộ diện trước công chúng và những câu chuyện liên quan đến họ để truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Người trẻ và những người khác từ trối lộ diện bởi vì họ muốn tránh thuế. Họ chỉ không muốn trở nên lo lắng.

Những câu chuyện của ông Tước đã gây tranh cãi mạnh mẽ trong công chúng. Khương, một blogger trẻ nổi tiếng trong cộng đồng MMO (kiếm tiền trực tuyến) đã nói rằng có rất nhiều loại công việc khác nhau trong MMO, nó mang đến mức lợi nhuận khác nhau, đòi hỏi nỗ lực của các cá nhân.

Ông Khương đã bài tỏa sự nghi ngờ của mình về thông tin, anh ấy nói rằng nó là không rõ ràng cách mà facebook đếm số lượng triệu phú.

Anh ấy nói: ''Tôi ngạc nhiên nếu Facebook làm sai lầm khi tính toán số lượng triệu phú"

Cũng theo ông Khương, ông ấy biết một vài người có thu nhập hàng chục hoặc hàng trăm triệu đồng, nhưng xác nhận rằng tổng số tiền họ phải thanh toán cho quảng cáo trên Facebook và Goolge là rất lớn.

 

Dịch bởi: khituong

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục