Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Việt Nam đưa ra kế hoạch hành động cho sự phát triển bền vững

Việt Nam đưa ra kế hoạch hành động cho sự phát triển bền vững

16/05/2017
Mức căn bản

Vietnam issues action plan for sustainable development

The Prime Minister has issued a national action plan for implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development, which adopted at the UN Summit in New York, the US, in September, 2016. 

The plan aims to maintain sustainable economic growth, promote social advancement and fairness, environmental protection, effectively manage and use natural resources, proactively adapt to climate change, and ensure that all people can uphold their strength and potential and equally enjoy development achievements, towards building Vietnam into a strong country with prosperous people, and democratic, fair and civilized society.

Vietnam has set to achieve 17 sustainable development goals by 2030, including promoting poverty reduction and gender equality, education reform, infrastructure development, industrialisation, urban and rural development, ensuring food security, increasing social welfare for all people of all ages. 

The goals will also focus on boosting sustainable production and consumption; sea-based economic development; climate change adaptation; forest protection and sustainable development; and biodiversity preservation, enhancing global partnership promotion for sustainable development; promoting peace, democracy, fairness, equality, and making it easy for people to access justice, among others. 

To that end, attention will be paid to perfecting the institutional system for sustainable development in 2017-2020, and completing the building of action plans of ministries, sectors, localities, agencies and organisations, and training human resources, especially high-quality workforce, while specific projects and programmes for the implementation of set sustainable development goals will be designed.

Communication campaigns will be intensified to raise public awareness of sustainable development goals and national action plans for realising the 2030 Agenda for Sustainable Development.

All-out efforts must be fostered during 2021-2030, to successfully implement Vietnam’s sustainable developments by 2030.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam đưa ra kế hoạch hành động cho sự phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, đã được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ vào hồi tháng 9 năm 2016.

Kế hoạch này nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, khuyến khích thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể duy trì được thế mạnh và tiềm năng của mình, đồng thời đều được hưởng những thành tựu phát triển, hướng tới việc xây dựng Việt Nam trở thành một xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Việt Nam đã đặt ra 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, bao gồm thúc đẩy giảm nghèo và bình đẳng giới, cải cách giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp hóa, phát triển đô thị và nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, tăng phúc lợi xã hội cho người dân ở mọi lứa tuổi.

Các mục tiêu cũng sẽ tập trung vào việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ và phát triển bền vững lâm nghiệp; bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường xúc tiến hợp tác toàn cầu để phát triển bền vững; thúc đẩy hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận bình đẳng, trong số những điều khác.

Để là được như vậy, phải tập trung chú ý việc hoàn thiện hệ thống tổ chức cho phát triển bền vững trong giai đoạn 2017-2020, hoàn thành xây dựng kế hoạch hành động cho các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đồng thời đào tạo nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao, trong lúc đó các dự án và chương trình cụ thể để bổ sung cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sẽ được thiết kế.

Các chiến dịch truyền thông sẽ được tăng cường để nâng cao nhận thức của người dân về các mục tiêu phát triển bền vững và các kế hoạch hành động quốc gia nhằm thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Dốc hết toàn lực phải được đẩy mạnh trong giai đoạn 2021-2030, để thực hiện thành công sự phát triển bền vững ở Việt Nam vào năm 2030.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục