Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Việt Nam tìm kiếm giải pháp cho vấn đề 'sử dụng nước một cách thông minh'

Việt Nam tìm kiếm giải pháp cho vấn đề 'sử dụng nước một cách thông minh'

07/09/2017
Mức căn bản

Vietnam seeks solutions for “smart water use”

Environmental experts say HCMC needs to find solutions to smart water use, an important part of the plan to develop a smart city. 

HCMC is now under pressure as demand for clean water is increasing while Sai Gon and Dong Nai rivers, the main sources of raw water for the city, are getting more polluted because of the increased number of industrial production workshops and animal farms.

The water supply plants, which have total clean water production capacity of 2.4 million cubic meters per day in HCMC, sometimes have to stop using raw water from Sai Gon and Dong Nai rivers because of the high salinity. 

The city’s authorities said that El Nino has had serious impact on water sources on SaiGon and Dong Nai, thus affecting production of a number of water plants.

Anke Mastenbroek from Royal Haskoning DHV said there are many technological solutions to purify polluted water and turn saltwater into fresh water. However, keeping rivers clean is the best solution to ensure sustainable clean water sources.

Doan Manh Thang, also from Royal Haskoning DHV, commented that one of the solutions for HCMC’s water use is bringing raw water from Dau Tieng, Tri An and Phuoc Hoa water reservoirs. 

“These are the two most sustainable water sources for now which can replace Sai Gon and Dong Nai if the two rivers become meseriously polluted,” he said.

Environmentalists say that while waste water discharge and sand exploitation activities are polluting the two rivers very rapidly, local authorities and the committee for Sai Gon – Dong Nai river protection have been slow in taking action to protect water sources.

They said about 1.2 million cubic meters of waste water go to the Sai Gon river every day through 4,500 discharge points, but only 16 percent of the volume is treated.

Tran Kim Thach of Saigon Water Supply Plant confirmed that the signs of serious pollution on Dong Nai and SaiGon rivers have existed for five years with the COD and BOD often higher than the Standard No 08.

On high tide days, the ammonium content can exceed MONRE’s standard by 10 times. Excess amonium content in water that exceeds permitted standards can be converted into carcinogens and other diseases.

Using water smartly is understood as taking full advantage of data and information to build and manage the water management system more effectively. Technology is used to watch over and optimize use of the water supply to the system.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam tìm kiếm giải pháp cho vấn đề "sử dụng nước một cách thông minh"

Các chuyên gia môi trường cho biết, TPHCM cần tìm giải pháp để sử dụng nước theo cách thông minh, một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển thành phố thông minh.

TPHCM hiện đang bị áp lực bởi nhu cầu về nước sạch ngày càng tăng cao, trong khi sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, nguồn nước sinh hoạt chính cho thành phố, ngày càng bị ô nhiễm bởi sự gia tăng số lượng các xưởng sản xuất công nghiệp và trang trại chăn nuôi.

Các nhà máy cấp nước, có tổng công suất sản xuất nước sạch 2,4 triệu m3/ngày tại TP.HCM, đôi khi phải ngừng sử dụng nước thô từ sông Sài Gòn và sông Đồng Nai do độ mặn cao.

Chính quyền thành phố cho biết, hiện tượng El Nino đã có những tác động nghiêm trọng đến nguồn nước trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, ảnh hưởng đến công tác sản xuất của một số nhà máy nước.

Bà Anke Mastenbroek từ công ty Royal Haskoning DHV cho biết có nhiều giải pháp công nghệ để làm sạch nước bị ô nhiễm và biến nước mặn thành nước ngọt. Tuy nhiên, giữ cho các con sông sạch sẽ là giải pháp tốt nhất để đảm bảo nguồn nước sạch bền vững.

Ông Đoàn Mạnh Thắng, cũng từ Royal Haskoning DHV, nhận xét rằng một trong những giải pháp sử dụng nước của thành phố Hồ Chí Minh là dẫn nước thô từ hồ chứa Dầu Tiếng, Trị An và Phước Hòa.

"Đây là hai nguồn nước ổn định nhất hiện nay, có thể thay thế nước từ sông Sài Gòn và Đồng Nai nếu hai con sông bị ô nhiễm nặng nề", ông nói.

Các nhà môi trường cho rằng mặc dù hoạt động khai thác cát và xả thải đang gây ô nhiễm cho hai con sông một cách nhanh chóng, chính quyền địa phương và Ủy ban bảo vệ sông Sài Gòn - Đồng Nai đã chậm chạp trong công tác triển khai nhằm bảo vệ nguồn nước.

Họ cho biết mỗi ngày khoảng 1,2 triệu m3 nước thải xả ra sông Sài Gòn thông qua 4.500 điểm xả, nhưng chỉ có 16% khối lượng được qua xử lý.

Ông Trần Kim Thạch của Nhà máy Cấp nước Sài Gòn xác nhận rằng các dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng trên sông Đồng Nai và sông Sài Gòn đã tồn tại trong suốt 5 năm qua với chỉ tiêu COD và BOD thường cao hơn Tiêu chuẩn số 08.

Vào những ngày thủy triều cao, hàm lượng amoni có thể vượt quá tiêu chuẩn của MONRE gấp 10 lần. Hàm lượng amoni thừa trong nước vượt quá tiêu chuẩn cho phép có thể chuyển thành chất gây ung thư và các bệnh khác.

Sử dụng nước thông minh được hiểu là khai thác tối đa các dữ liệu và thông tin để xây dựng và kiểm soát hệ thống quản lý nước hiệu quả hơn. Công nghệ được sử dụng để theo dõi và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn cấp nước cho hệ thống.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục