Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Viettel đứng đầu danh sách các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Viettel đứng đầu danh sách các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

01/12/2017
Mức căn bản

Viettel tops list of most profitable companies

Military-run telecom operator Viettel Group tops the list of 500 most profitable companies, briefly called Profit500 list in Việt Nam, according to a ranking announced by Việt Nam Report Company.

The ranking is an independent assessment based on criteria of return on total assets, return on equity, return on revenue, pre-tax profit and revenue. Other criteria include the companies’ prestige and their scale of staff.

Earlier this month, Viettel also topped the list of the biggest tax payers in Việt Nam in 2016 according to another list of the 1,000 biggest tax payers in the country announced by the Ministry of Finance’s General Department of Taxation.

In the first half of the year, the group’s total revenues reached VNĐ118 trillion (US$5.18 billion) and pre-tax profit was VNĐ21.67 trillion, double the yearly targets.

In April, Viettel became the first telecom providers to launch the 4G service in Việt Nam nationwide. It also has the largest 4G infrastructure in Việt Nam with 36,000 base transceiver stations (BTSs), accounting for 72 per cent of the country’s total number of BTSs.

Viettel has also successfully produced and installed BTS 4G for the international market.

In the research and development, it has announced the successful development of an online charging service called vOCS – the first of its kind in Việt Nam. 

The OCS is considered the most important tool for a telecom service provider because it contains all customer consumption data, business policies, products and services.

Only three other global companies – Ericsson (Sweden), Huawei and ZTE (China) – currently make OCSs.

With Viettel’s vOCS, Việt Nam became the third nation in the world to produce an OCS.

The system can serve 24 million subscribers per site – the largest number globally – while other OCSs can only serve 12 million subscribers per site. vOCS 3.0 was transferred to over 90 million subscribers in Việt Nam and five other markets.

Source: http://vietnamnews.vn

 

Viettel đứng đầu danh sách các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất

Theo kết quả đánh giá của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam, tập đoàn Viettel đứng đầu danh sách 500 công ty có lợi nhuận cao nhất, được gọi tắt là danh sách Profit500 tại Việt Nam.

Kết quả xếp hạng là đánh giá độc lập dựa trên tiêu chí lợi nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trên tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và doanh thu. Các tiêu chí khác bao gồm uy tín của công ty và quy mô nhân viên.

Đầu tháng này, Viettel cũng đứng đầu danh sách những đối tượng nộp thuế lớn nhất tại Việt Nam vào năm 2016 theo một danh sách khác của 1.000 đối tượng nộp thuế nhiều nhất trong cả nước do Tổng cục Thuế công bố.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của tập đoàn đạt 118 nghìn tỷ đồng (5,18 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế đạt 21,67 nghìn tỷ đồng, gấp đôi so với kế hoạch hàng năm.

Tháng 4, Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đầu tiên khai trương dịch vụ 4G tại Việt Nam trên toàn quốc. Tập đoàn cũng có hạ tầng 4G lớn nhất ở Việt Nam với 36.000 trạm thu phát cơ sở (BTS), chiếm 72% tổng số trạm BTS của cả nước.

Viettel cũng đã thành công trong việc sản xuất và lắp đặt trạm BTS 4G cho thị trường quốc tế.

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển, công ty đã công bố thành công việc phát triển một dịch vụ tính cước trực tuyến gọi là vOCS - loại hình tính cước trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam.

OCS được coi là công cụ quan trọng nhất của một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vì nó chứa tất cả dữ liệu sử dùng của khách hàng, chính sách kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ.

Chỉ có ba công ty toàn cầu khác là Ericsson (Thụy Điển), Huawei và ZTE (Trung Quốc) - hiện đang làm OCS.

Với vOCS của Viettel, Việt Nam đã trở thành nước thứ ba trên thế giới sản xuất ra thành công OCS.

Hệ thống có thể phục vụ 24 triệu thuê bao/ site - số lượng lớn nhất trên toàn cầu - trong khi các OCS khác chỉ có thể phục vụ 12 triệu thuê bao/ site. vOCS 3.0 đã được chuyển đổi cho hơn 90 triệu thuê bao tại Việt Nam và tại năm thị trường khác.

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục