Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Ý nghĩa của 8 yếu tố văn chương kỹ thuật số

Ý nghĩa của 8 yếu tố văn chương kỹ thuật số

11/07/2016
Mức trung cấp

Making sense of the 8 Elements of Digital Literacy

Over the past few months the Pride Project Team have been exploring how we might make use of Doug Belshaw’s framework for understanding digital literacies (outlined in his book The Essential Elements of Digital Literacies and in his Ed.D thesis).

Following the excellent work undertaken by our researchers Jo and Charlotte in mapping the discipline-specific statements of graduate skills, attributes and practices to the 8 elements outlined in Doug’s book, we are now beginning to delve deeper into what these elements might mean for students at the University of Bath. One output from this work will be the creation of a diagnostic skills survey where students are able to self-assess their digital literacies and be given guidance as to the options and pathways available to them to develop their skills, attributes and practices.

We have assumed that a ‘digitally literate’ individual is someone who has a good balance of the 8 elements in terms of their digital skills, attributes, practices and identity. At the same time we recognise, following Belshaw, that these elements are contextual, that is, they depend on the personal, social and cultural context within which they develop. In the case of the PriDE project the primary focus in terms of context for students is the disciplines and faculties that they belong to.

Thus, different disciplines may place a greater or lesser emphasis on certain elements (a useful analogy might be the baking of a cake by different people with the same ingredients but used in different amounts). When we analysed and coded discipline specific definitions of DL and attributes from the Faculty Learning Communities, for example, there was a greater emphasis on the Civic element in Humanities and Social Sciences, while the School of Management had a higher percentage of the Creative element compared to other faculties.

While all graduate students will be expected to have core skills, attributes and identities, discipline-specific literacies will build upon these core elements. They provide a foundation on which more subject/discipline-specific and contextual literacies can flourish.

What might these elements look like from the point of view of students looking to recognise and develop their digital literacies? The following is adapted from Belshaw 2011:

CULTURAL

Developing my cultural component of digital literacy means that I am able to move easily between different digital environments and use learning technologies in a variety of different contexts. For example I know how to distinguish between using Facebook for my personal and social connections, and using it for my academic course. I am also aware of the norms, values and codes that are specific to my subject and how these might impact on my use of learning technologies.

COGNITIVE

I need to master the ‘how-to’s of specific tools and technologies that are important for my development as a graduate, including those which are subject-specific as well as more general tools that will make me a more digitally literate person. I will develop my cognitive element by engaging with a wide range of operating systems, platforms, devices and software and looking for devlopmental and training opportunities that expose me to these tools.

CONSTRUCTIVE

To develop the Constructive element I need to understand and demonstrate how to take existing resources and content and re-use/remix it to create something new that benefits my learning. I also need to show awareness of the different ways I can license resources so that others can benefit from the content that I create.

COMMUNICATIVE

I need to understand the importance of networks and communication and the important role they play in developing my digital literacy. This includes understanding the many different ways I can communicate with different devices, including mobile and other digital devices. I also need to develop an understanding of the particular norms, values, protocols and ethics that are appropriate to social networking and other web 2.0 technologies.

CONFIDENT

To be a confident user of digital technologies I need to understand and capitalise upon the differences between the analogue and digital worlds. I need to assess and review my own competence with digital technologies, manage my own digital personal learning environment, and develop a community of practice to help me progress my skills and attributes.

CREATIVE

To develop my Creative element I will use digital technologies to create new things which have value to myself and others. I need to be prepared to take risks and to value randomness and discovery when engaging with digital technologies. I will develop an understanding of the processes, procedures and systems that lie behind digital technologies rather than the specific elements of software/hardware involved.

CRITICAL

I need to be a critical user of digital technologies by becoming aware of the power structures and assumptions behind different digital tools and practices. For example I need to think about my audience and how they might interpret my digital texts in different ways. I also need to develop an understanding of online security, identity and data management in my own literacy practices.

CIVIC

I need to make use of digital technologies in order to prepare myself to participate as fully as possible in society. I will develop an awareness of how my digital environment can help me self-organise and foster links with local, national and global organisations. I will look for opportunities for public engagement, global citizenship and the enhancement of democracy through my use of digital technologies.

Source: digilitpride.wordpress.com

 

 

Giải nghĩa 8 yếu tố về sự hiểu biết kỹ thuật số

Trong vài tháng qua, Nhóm dự án Pride đã nghiên cứu cách chúng ta có thể sử dụng mô hình của tác giả Doug Belshaw để hiểu về khả năng hiểu biết kỹ thuật số (được nêu trong cuốn sách “Các yếu tố thiết yếu của hiểu biết kỹ thuật số” và luận án Ed.D của ông”)

Sau khi các nhà nghiên cứu của chúng tôi gồm Jo và Charlotte đã tiến hành vạch ra các tuyên bố ngành học cụ thể về các kỹ năng học tập, các thuộc tính và thực hành 8 yếu tố được nêu trong cuốn sách của Dough, giờ đây chúng tôi đang bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về ý nghĩa của những yếu tố này đối với các sinh viên Đại học Bath. Kết quả từ công trình này sẽ là việc tạo ra một cuộc khảo sát kỹ năng chẩn đoán, giúp sinh viên có thể tự đánh giá khả năng hiểu biết kỹ thuật số của mình và các em cũng được hướng dẫn về những lựa chọn cũng như các hướng đi sẵn có, để có thể phát triển các kỹ năng, thuộc tính và thực hành của mình.

Chúng tôi cho rằng một cá nhân "hiểu biết kỹ thuật số" là người có sự hài hòa tốt của 8 yếu tố về các kỹ năng kỹ thuật số, thuộc tính, thực hành và bản sắc. Đồng thời sau Belshaw, chúng tôi cũng nhận ra rằng những yếu tố này là tùy theo hoàn cảnh, có nghĩa là chúng phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân, xã hội và văn hóa nơi mà các họ phát triển trong đó. Trong dự án PriDe, trọng tâm chính trong bối cảnh đối với các sinh viên chính là các chuyên ngành và các khóa học mà các em theo đuổi.

Vì vậy, các ngành học khác nhau có thể đặt ra một sự tập trung nhiều hơn hoặc ít hơn về các yếu tố nhất định (một phép loại suy hữu ích có thể ví như việc nướng cùng một cái bánh nhưng bởi nhiều người khác nhau, dù cùng nguyên liệu nhưng lại sử dụng số lượng bột khác nhau). Khi chúng tôi phân tích và mã hoá các định nghĩa ngành học cụ thể của Dough L và các thuộc tính của các Cộng đồng khoa học, thì phát hiện ra, có một sự tập trung lớn hơn vào yếu tố "Công chúng" trong các trường Khoa học xã hội và nhân văn, trong khi đó, trường quản trị lại có tỷ lệ cao hơn về yếu tố 'Sáng tạo", so với các ngành học khác.

Trong khi tất cả các sinh viên tốt nghiệp được dự đoán sẽ có các kỹ năng cốt lõi, các thuộc tính và bản sắc, thì sự hiểu biết kỹ thuật số của ngành học cụ thể sẽ xây dựng dựa trên những yếu tố cốt lõi này. Chúng cung cấp một nền tảng, mà trên đó nhiều cách viết theo bối cảnh và ngành học cụ thể hơn có thể phát triển.

Những yếu tố này có điểm gì giống từ cách nhìn của những sinh viên đang tìm cách nhận biết và phát triển khả năng hiểu biết kỹ thuật số của họ? Dưới đây là các yếu tố được nêu ra trong cuốn sách của Belshaw 2011.

VĂN HÓA

Phát triển thành phần văn hóa về văn chương kỹ thuật số của tôi nghĩa là tôi có thể dịch chuyển dễ dàng giữa các môi trường kỹ thuật số khác nhau và sử dụng các công nghệ học tập trong một loạt các ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ, tôi biết cách phân biệt giữa việc sử dụng Facebook cho các kết nối cá nhân và xã hội của mình, đồng thời sử dụng Facebook để phục vụ quá trình học tập của bản thân. Tôi cũng biết về các tiêu chí, các giá trị và các mã, phục vụ cụ thể cho môn học của tôi và cách thức những yếu tố này ảnh hưởng đến việc sử dụng các công nghệ học tập của tôi

NHẬN THỨC

Tôi cần phải nắm vững cách "thực hành" của các công cụ và công nghệ cụ thể, vốn rất quan trọng cho sự phát triển của tôi khi là một sinh viên đại học, bao gồm cả những công cụ cụ thể về ngành học và các công cụ tổng quát hơn, giúp tôi trở thành một người hiểu biết hơn về kỹ thuật số. Tôi sẽ phát triển yếu tố nhận thức của mình bằng cách tiếp cận một loạt các hệ điều hành, giao diện, thiết bị và phần mềm, đồng thời tìm kiếm các cơ hội phát triển và đào tạo để giúp tôi thành thục hơn với những công cụ này

XÂY DỰNG

Để phát triển yếu tố Xây dựng tôi cần phải hiểu và chứng minh cách nắm bắt được nội dung và các nguồn lực hiện có, đồng thời tái sử dụng /kết hợp nó để tạo ra điều gì đó mới mẻ có lợi cho việc học của bản thân. Tôi cũng cần phải thể hiện hiểu biết về nhiều cách khác nhau tôi có thể cấp phép cho các nguồn để những người khác cũng có thể hưởng lợi từ nội dung mà tôi tạo ra

GIAO TIẾP

Tôi phải hiểu được tầm quan trọng của các mạng lưới và thông tin liên lạc cũng như vai trò quan trọng của chúng trong việc phát triển vốn hiểu biết kỹ thuật số của tôi. Điều này bao gồm việc hiểu về các cách khác nhau tôi có thể giao tiếp với các thiết bị khác nhau, bao gồm điện thoại di động và các thiết bị kỹ thuật số khác. Tôi cũng cần nâng cao hiểu biết về các tiêu chí cụ thể, các giá trị, các giao thức và các nội quy thích hợp để kết nối mạng xã hội và các công nghệ web 2.0 khác

TỰ TIN

Để trở thành một người sử dụng tự tin các công nghệ kỹ thuật số, tôi cần hiểu và..... sự khác biệt giữa phép loại suy và các thế giới kỹ thuật số. Tôi cần đánh giá và xem xét lại thẩm quyền của bản thân với các công nghệ kỹ thuật số, quản lý môi trường học tập kỹ thuật số cá nhân của riêng mình và phát triển một cộng đồng thực hành để giúp tôi nâng cao các kỹ năng và thuộc tính của bản thân.

SÁNG TẠO

Để phát triển các yếu tố Sáng tạo của tôi, tôi sẽ sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để tạo ra những điều mới có giá trị cho bản thân và những người khác. Tôi cần phải sẵn sàng chấp nhận những rủi ro và ước tính sự ngẫu nhiên và các phát hiện khi tham gia cùng công nghệ kỹ thuật số. Tôi sẽ nâng cao hiểu biết về các quy trình, các thủ tục và hệ thống phía sau các công nghệ kỹ thuật số hơn là các yếu tố cụ thể của phần mềm / phần cứng liên quan.

PHẢN BIỆN

Tôi cần phải là một người dùng biết phê bình công nghệ kỹ thuật số bằng cách hình thành sự nhận thức về sức mạnh của các cấu trúc và giả định rằng đằng sau công cụ kỹ thuật số khác nhau là những trải nghiệm. Ví dụ tôi cần phải suy nghĩ về khán giả của mình và làm thế nào họ có thể giải thích các câu chữ kỹ thuật số của tôi theo những cách khác nhau. Tôi cũng cần phải cải thiện sự hiểu biết về bảo mật trực tuyến, nhận dạng và quản lý dữ liệu trong trải nghiệm cách hành văn của riêng mình.

CÔNG CHÚNG

Tôi cần phải tận dụng các công nghệ kỹ thuật số để mình có thể để tham gia đầy đủ vào các tương tác xã hội. Tôi sẽ phát triển sự nhận thức về cách mà môi trường kỹ thuật số của tôi có thể giúp tôi tự tổ chức và liên kết mở rộng ra với các tổ chức địa phương, quốc gia và toàn cầu. Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội cho sự tham gia của công chúng, công dân toàn cầu và tăng cường tính dân chủ thông qua giao thức các công nghệ kỹ thuật số của mình.

 

Dịch bởi: huynhta

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục