Bài viết liên quan:

Bên dưới là danh sách 10 câu nói song ngữ Anh-Việt của những nhà bác học, nhà lịch sử học và các nhà khảo cổ học khi nói về tầm quan trọng của việc hiểu biết lịch sử. 

Ce Phan biên soạn bài này như một phần nhỏ thêm vào trong chủ đề tiếng Anh Stepping back in time (Ngược dòng thời gian) và được giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning

1. "Those who cannot learn from history are doomed to repeat it." ―George Santayana
Những người không thể học hỏi từ quá khứ thì sẽ lặp lại những gì trong quá khứ 


2. "In history, a great volume is unrolled for our instruction, drawing the materials of future wisdom from the past errors and infirmities of mankind." ―Edmund Burke 
Theo lịch sử, có một lượng rất lớn dẫn dắt tới các ghi chép của chúng tôi về các bản vẽ cho các vật liệu của tương lai từ những sai lầm mà loài người mắc phải trong quá khứ.


3. “If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree. ” ― Michael Crichton
Nếu bạn không biết lịch sử, bạn sẽ không biết thêm được điều gì. Bạn chỉ như một chiếc lá và không biết bạn mọc từ nhánh nào của cây.


4. “History doesn't repeat itself, but it does rhyme.” ― Mark Twain
Lịch sử không lặp lại chính nó, nhưng nó diễn ra rất hợp lý (vần điệu)


5. “Study the past if you would define the future.” ― Confucius
Hãy nghiên cứu lịch sử nếu bạn muốn xác định tương lai


6. “Discover how to visit the past and bring yesterday's stories into our lives today” ― Gillian Hovell
Khám phá cách nào đó để quay trở lại quá khứ và mang những câu chuyện của ngày hôm qua vào cuộc sống hôm nay


7. “He was not trained in conservation - he was, after all, no more than an archaeologist - a digger!” ―Penelope Fitzgerald
Ông ấy không được đào tạo về ngành bảo tồn - ông ấy đã làm nhiều hơn một nhà khảo cổ - ông ấy chính là một thợ đào!


8. "Archaeology is fascinating to people when it is communicated to them in plain language." ―William H. Marquardt
Khảo cổ học rất hấp dẫn với mọi người khi nó có thể truyền đạt trong một ngôn ngữ đơn giản


9. "Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past." ―George Orwell
Những ai kiểm soát được quá khứ thì cũng kiểm soát được tương lai: Ai kiểm soát được hiện tại thì sẽ kiểm soát được quá khứ


10. “Archaeology is not what you find, it’s what you find out.” ―David Hurst Thomas 
Khảo cổ học không phải là thứ mà bạn tìm thấy mà chính là thứ mà bạn hiểu ra

 

Biên soạn: Ce Phan